• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka
Konkurs - Projekt logo

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego ogłosiła konkurs na projekt znaku graficznego (Logo) Uniwersytetu Kaliskiego, którym uczelnia stanie się oficjalnie z dniem 1 października 2023 r. Termin składania prac konkursowych upływa 19 czerwca 2023 r., natomiast zwycięski projekt i jego autora poznamy do 26 czerwca 2023 r.

Celem Konkursu jest wyłonienie oryginalnego, czytelnego i wyróżniającego się spośród innych instytucji edukacyjnych projektu graficznego – Logo Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, które stanie się elementem oficjalnej identyfikacji wizualnej Uczelni i będzie przeznaczone do celów promocyjnych, popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych oraz identyfikacyjnych. Znak graficzny (Logo) Uniwersytetu powinien nawiązywać do tradycji Państwowej  Wyższej Szkoły Zawodowej i Akademii Kaliskiej, a także do obecnej kolorystyki Uczelni.

Konkurs adresowany jest do wszystkich zainteresowanych osób fizycznych (pełnoletnich), osób prawnych oraz  jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w tym do grafików, projektantów, artystów plastyków, absolwentów i pracowników naukowych wyższych uczelni artystycznych, wyłączając z udziału członków Komisji Konkursowej. Uczestnik Konkursu powinien posiadać umiejętności gwarantujące przygotowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej.

Pracę należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą tradycyjną bądź przesyłką kurierską na adres Akademii Kaliskiej przy ul. Nowy Świat 4 w Kaliszu do 19 czerwca 2023 r. (w przypadku wysyłki projektu pocztą/kurierem decyduje termin dostarczenia przesyłki do Uczelni). Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 26 czerwca 2023 r. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www. akademia.kalisz.pl

Nagrodą w Konkursie dla autora zwycięskiej pracy będzie nagroda finansowa w  wysokości 8 tys. zł brutto oraz zaproszenie do negocjacji warunków umowy dotyczącej wykonania Systemu Identyfikacji Wizualnej. Otrzymanie nagrody finansowej uwarunkowane jest podpisaniem umowy z Uczelnią oraz wykonaniem i dostarczeniem Organizatorowi Księgi Znaku zwycięskiego Logo. Termin wykonania Księgi Znaku upływa 10 lipca 2023 r.

Zmiana identyfikacji wizualnej Uczelni ma związek z przekształceniem Akademii Kaliskiej w Uniwersytet Kaliski, który powołany został ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. Formalnie nastąpi wraz z nowym rokiem akademickim tj. 1 października 2023 r.

Zmiana identyfikacji wizualnej Uczelni ma związek z przekształceniem Akademii Kaliskiej w Uniwersytet, który powołany został Ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o utworzeniu Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego oraz zmianie nazw niektórych uczelni akademickich.  

Szczegóły dotyczące konkursu na Logo można znaleźć na stronie Akademii Kaliskiej, w zakładce Konkursy.