Komunikat dotyczący Pracowniczych Planów Kapitałowych

Szanowni Państwo,

jest mi  miło poinformować, że podjąłem wraz z reprezentacją pracowników oraz  związkami zawodowymi  decyzję o utworzeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) dla pracowników Uczelni we współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PPK to program, który pozwoli pracownikom zaoszczędzić środki z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Wpłaty, dokonywane na prywatny rachunek prowadzony w ramach PPK będą finansowane z trzech źródeł: od Pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej (wpłata podstawowa Pracodawcy), od Pracownika – w wysokości 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa Pracownika) oraz z Funduszu Pracy – w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania w wysokości 240 zł.

Pracownicy w wieku 18-54

Do Programu zostaną zapisani automatycznie wszyscy Pracownicy Uczelni w wieku od 18 do 54 lat, którzy zatrudnieni byli u Pracodawcy na dzień 01.01.2021 r. o ile nie złożą w Dziale Kadr oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Pracownicy, zatrudnieni u Pracodawcy po tej dacie będą musieli dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u Pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia). Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, Pracownik będzie automatycznie zapisany przez Pracodawcę do Programu, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Pracownicy w wieku 55-69

Osoby, które w dniu 01.01.2021 r. mają ukończony 55. rok życia, a nie ukończyły 70 lat, przystępują do PPK na zasadach dobrowolnych, o ile złożą u Pracodawcy podpisany wniosek o uczestnictwo w PPK. Osoby w tym przedziale wiekowym, zatrudnione w Uczelni po ww. dniu, jeśli będą chciały przystąpić do PPK, będą musiały dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u Pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia).

Pracownicy mają również możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej Pracownika w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia. Osoby, które zamierzają odprowadzać wpłaty dodatkowe, proszone są o złożenie dodatkowej deklaracji ustanowienia wpłaty dodatkowej. Natomiast osoby przystępujące do PPK, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, mogą odprowadzać składkę podstawową w wysokości niższej, niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, o ile złożą odpowiednią deklarację w tym zakresie.

Wzory wszystkich oświadczeń i deklaracji są dostępne na stronie internetowej Akademii Kaliskiej.  W przypadku konieczności ich zastosowania, prosimy o wypełnienie odpowiedniego wzoru, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie go do Działu Kadr. 

Jednocześnie informujemy, że środki gromadzone w ramach PPK zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych są prywatnymi środkami uczestników PPK oraz podlegają dziedziczeniu. Będzie z nich można skorzystać, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS i dopłaty z Funduszu Pracy, po osiągnięciu 60 roku życia. W niektórych przypadkach będzie również można skorzystać z nich, przynajmniej w części, przed osiągnięciem 60 lat (np. w przypadku poważnego zachorowania lub zakupu mieszkania / budowy domu na kredyt).

Szczegółowe informacje o PPK znajdziecie również Państwo na stronie PKO  TFI pod adresem:

www.pkotfi.pl

W przypadku dodatkowych pytań dostępna jest również infolinia PPK pod numerami: 801 32 32 80 lub 22 358 56 56.

Z poważaniem
Rektor
Akademii Kaliskiej
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n.med. Andrzej Wojtyła

Jednocześnie informujemy, że Dział Kadr uruchamia proces wdrażania PPK w Akademii Kaliskiej. Zgodnie z Ustawą o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), wszyscy pracownicy:

  • którzy nie ukończyli 55. roku życia, zostaną automatycznie zapisani do PPK

Tylko złożone w formie pisemnej oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat skutkować będzie nieprzystąpieniem do programu! 
(wzór deklaracji do pobrania  na stronie Uczelni)

  • w wieku od 55 do 70 lat mają możliwość dołączenia do programu PPK, składając w oryginale pisemny wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK

(wzór deklaracji do pobrania na stronie Uczelni)

Dokumenty dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych, które wpłynęły do Działu Kadr przed datą 02.03.2021r. oraz te, które podpisane były z datą starego roku – są nieaktualne i wymagają ponownego wypełnienia i złożenia ich do Działu Kadr.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT DO PPK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 25.03.2021 R. W DZIALE KADR.

Wszelkich informacji udziela Dział Księgowości oraz Dział Kadr.

Pliki do pobrania są w dwóch grupach:

1. Formularze dla pracownika składane u pracodawcy

Brak zgody pracownika na złożenie wniosku o wypłatę transferową

Deklaracja o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK

Deklaracja rezygnacji z obniżenia wpłaty dodatkowej pracownika

Deklaracja zmiana wpłaty podstawowej pracownika

Oświadczenie pracownika o zawartych umowach PPK

Wniosek o dokonywanie wpłat do PPK

Wniosek o zawarcie umowy PPK 55-69 lat

2. Formularze składane przez pracownika do Instytucji finansowej

Dodanie odwołanie instrukcji płatniczej wersja notariusz

Formularz PPK wniosek na wkład własny

Pełnomocnictwo wersja notariusz

PPK dodanie odwołanie osoby uprawnionej wersja notariusz

PPK powiadomienie o śmierci wersja notariusz

PPK Powiadomienie o zastrzeżeniu odwołaniu zastrzeżenia wersja notariusz

PPK wypłata 60 rok życia wersja notariusz

PPK wypłata transferowa byłego małżonka wersja notariusz

PPK zmiana alokacji wersja notariusz

PPK zwrot na wniosek Uczestnika wersja notariusz

PPK zwrot wypłata transferowa na lokatę byłego małżonka wersja notariusz

PPK zwrot wypłata transferowa osoba uprawniona wersja notariusz

PPK zwrot wypłata transferowa połowy na rzecz małżonka wersja notariusz

PPK zwrot wypłata transferowa spadkobiercy wersja notariusz

Wniosek o wypłatę w formie świadczenia małżeńskiego wersja notariusz

Wniosek Uczestnika o dokonanie wypłaty transferowej wersja notariusz

Zamówienie listu reklamacja wersja notariusz

Zmiana danych Uczestnika PPK wersja notariusz

Dodatkowe pliki do pobrania

Najczęstsze pytania i odpowiedzi dot. PPK dla Pracownika

PPK w pigułce

Ulotka PPK

Skip to content