• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Dwie publiczne obrony rozpraw doktorskich odbyły się w Akademii Kaliskiej. Swoje dysertacje bronili przedstawiciele policji – najpierw komendant miejski z Kalisza, mgr inż. Dariusz Bieniek, a dzisiaj były szef pleszewskiej policji mgr Roman Pisarski.

Komendant Dariusz Bieniek pisał o ,,Bezpieczeństwie systemu informacyjnego w organizacji zhierarchizowanej, na przykładzie Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu”.

– Promotor zawsze chwali swoje naukowe dziecko – powiedział podczas prezentowania sylwetki doktoranta jego promotor, prof. Jarosław Wołejszo. – Moja współpraca z inspektorem rozpoczęła się dwa lata temu i od pierwszego spotkania zauważyłem, że bardzo interesowała go problematyka obiegu informacji i bezpieczeństwa informacji w komendzie policji. Pracując na różnych szczeblach jednostki, mgr Dariusz Bieniek zastanawiał się, co się dzieje z informacją, jak ją zabezpieczyć. Podzielił się ze mną swoimi przemyśleniami i wątpliwościami i uznaliśmy, że to dobry temat, by przeprowadzić badania naukowe. Co ważne, wkrótce inspektor będzie zgłaszał wniosek o patent i będzie on efektem prowadzonych badań.

Mgr inż. Dariusz Bieniek w swojej autoprezentacji zwrócił uwagę na kluczową rolę informacji i systemu informacyjnego dla sprawnego zarządzania organizacją. –  W codziennym funkcjonowaniu organizacji zhierarchizowanej przepływ informacji narażony jest na szereg zagrożeń, dlatego ważne jest, aby podejmować działania zmierzające do zminimalizowania ryzyka zniekształcenia informacji w kanale informacyjnym i skutków jego wystąpienia. Występuje konieczność stałego i bieżącego monitorowania przepływu informacji, wprowadzanie zabezpieczeń technicznych oraz wprowadzanie procedur chroniących gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w działalności jednostki dane i informacje. Co ważne możliwe jest zaproponowanie usprawnień systemu informacyjnego w obszarze organizacyjnym, technicznym  i funkcjonalnym, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa systemu informacyjnego i poprawę skuteczności funkcjonowania jednostek policji jako organizacji zhierarchizowanej – powiedział szef kaliskiej policji. Właśnie w Komendzie Miejskiej Policji było przeprowadzone badanie na całej populacji kadry kierowniczej, a także wśród funkcjonariuszy, którzy nie pełnią kierowniczych funkcji. – Zakładam usprawnienia w bezpieczeństwie systemu informacyjnego Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu, w obszarze organizacyjnym, technicznym i funkcjonalnym, które wpłyną na poprawę skuteczności jej funkcjonowania jako organizacji zhierarchizowanej. Największym błędem w komunikacji jest to, że kierownictwo wymaga zbyt wiele, a słucha zbyt rzadko – przyznał mgr Dariusz Bieniek, prezentując wyniki badań, ale również zaprezentował interesujące pomysły na usprawnienie komunikacji. – Zasadnym jest odejście od formy papierowej komunikowania się na rzecz przekazu elektronicznego z wykorzystaniem zautomatyzowanego systemu informacyjnego – przyznał doktorant. – Należy rozważyć również zintegrowanie systemu GPS w radiowozach z systemem RAW kamer nasobnych w celu poprawy bezpieczeństwa funkcjonariuszy oraz możliwości szybszego uzyskiwania informacji o ewentualnych zagrożeniach.

Recenzenci rozprawy doktorskiej wydali pozytywne rekomendacje.

– Doktorant zwrócił uwagę na potrzebę prowadzenia badań w obszarze bezpieczeństwa i rozwiązał skomplikowany problem naukowy – przyznał prof. Waldemar Kaczmarek.

– Cieszę się, że kolejny funkcjonariusz chce się zmierzyć ze sferą naukową. W tak zmieniającym się dynamicznie otoczeniu każde badania są cenne. Zauważam dużą wartość użyteczną dysertacji, a zaprezentowane w niej treści uważam za merytorycznie, logicznie, czytelnie. Materiał poznawczy jest uporządkowany, a wyniki badań okazały się interesujące – przyznał z kolei prof. Arkadiusz Letkiewicz.

– Usystematyzowany materiał został uzupełniony cennymi wnioskami z przeprowadzonych badań. Rozprawa dowodzi umiejętności badań oraz samodzielnego rozwiązywania problemów naukowych. Poziom rozprawy kwalifikuje ją, aby uzyskała wyróżnienie, zgodnie z procedurami wyróżnień, obowiązującymi w Akademii Kaliskiej – przyznał trzeci z recenzentów, prof. Bernard Wiśniewski, który odnosząc się do sporej objętości rozprawy zażartował: – Gdy trafiła ona do mnie pocztą, było mi żal listonosza…

Po dyskusji odbyło się tajne głosowanie komisji, która jednomyślnie przyjęła wniosek o nadanie mgr. Inż. Dariuszowi Bieńkowi stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie.

Z kolei w środę bronił się publicznie były Komendant Powiatowy Policji w Pleszewie mgr Roman Pisarski, który napisał dysertację na temat ,,Wpływ przestępczości lokalnej na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pleszewskiego”.

– Mgr Roman Pisarski przez wiele lat pracował w strukturach policji, obecnie jest na emeryturze, na którą odchodził będąc komendantem powiatowym policji w Pleszewie – prezentował sylwetkę doktoranta prof. Jan Posobiec. – Temat jego pracy związany był z tym obszarem jego aktywności. Magister Pisarski  zaobserwował szereg zróżnicowanych warunków, które mają wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu pleszewskiego. Współpracę rozpoczęliśmy ponad dwa lata temu i przyznam, że doktorant był aktywny i twórczy, a jego wkład pracy doprowadził magistra do dzisiejszej sytuacji. Zaobserwowałem u doktoranta wytrwałość i zapał do pracy, pragnę dodać, że w dużym stopniu był samodzielny, potrafił znajdować materiały, które w cząstkowych elementach prezentował podczas konferencji naukowych. W jego pracy występuje pragmatyzm naukowy – poszczególne fragmenty dysertacji maja związek przyczynowo skutkowy. Zaobserwowałem również dociekliwość naukową w poszukiwaniu informacji i w prowadzonych badaniach.

W autoprezentacji mgr Roman Pisarski zwrócił uwagę, na brak badań w zakresie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pleszewskiego oraz czynników determinujących do poczucie. – Przyświecało mi dążenie do ustalenia wpływu przestępczości na poczucie bezpieczeństwa, a także wskazanie rozwiązań, pozwalających na poprawę poziomu bezpieczeństwa lokalnego w kontekście zapobiegania, ograniczania i zwalczania przestępczości. Przypuszczam, że przestępczość lokalna (rzeczywiście występująca na terenie powiatu pleszewskiego) mierzona zarówno rozmiarem przestępstw ujawnionych, rozmiarem przestępstw stwierdzonych jak i wskaźnikiem wykrywalności, ma istotny i bezsporny wpływ  na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pleszewskiego – powiedział doktorant.

– Mgr Roman Pisarski nie dał się wciągnąć w pułapkę doświadczenia i to niewątpliwy plus jego dysertacji – przyznał prof. Janusz Kręcikij, recenzent rozprawy. – Zdarza się, że doktoranci, badający obszary w których pracowali lub pracują, są w kłopotliwej sytuacji, ponieważ ich doświadczenie przeszkadza w uzyskaniu obiektywnych wyników badań naukowych. W tym przypadku tak nie było – doktorant znalazł oryginalne rozwiązanie problemu badawczego. Mam pewne wątpliwości, które sformułowałem w formie pytań pozostał we mnie niedosyt naukowy, to wszystko absolutnie nie deprecjonuje pracy. Konkludując należy stwierdzić, iż przedstawiona dysertacja stanowi oryginalne rozwiązanie problemu badawczego.

– Ta dysertacja jest niezwykle interesująca z naukowego punktu widzenia. Całość opisu badawczego, jest opracowana poprawnie. Autor postawił sobie ambitne zadanie badawcze i stwierdzam, iż doktorant jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia badań naukowych – dodał prof. Zbigniew Ciekanowski, który podobnie jak prof. Janusz Gierszewski, wydał pozytywną opinię na temat rozprawy.

Po dyskusji i pytaniach komisji, w tajnym głosowaniu, członkowie zdecydowali o przyjęciu publicznej rozprawy doktorskiej i wystąpili z wnioskiem o nadanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie mgr. Romanowi Pisarskiemu.