• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Komisja doktorska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie jej przyjęcia i skierowała wniosek o nadanie mgr Marcie Kozłowskiej stopnia naukowego doktora.

Tym razem tematem rozprawy był ,,System bezpieczeństwa wymiany informacji organizacji publicznej na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach”. Promotorem mgr Marty Kozłowskiej był prof. Jarosław Wołejszo, recenzentami: prof. Marian Kopczewski, dr. hab. Weronika Jakubczak oraz dr. hab. Jacek Lasota.

– Doktorantka uzyskała tytuł licencjata w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, tytuł magistra w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, po ukończeniu studiów, rozpoczęła pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach, a następnie w Szczytnikach – mówił promotor, prof. Jarosław Wołejszo. – Właśnie tam narodził się pomysł, odnośnie tematu rozprawy i pytanie: w jaki sposób udoskonalić system bezpieczeństwa w organizacji. Pojawił się problem, wymiany informacji pomiędzy klientem, a gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi instytucjami, odpowiadającymi za pomoc społeczną. Moim zdaniem, w tej rozprawie, na szczególną uwagę zasługuje nowatorskie opracowanie koncepcji w jaki sposób powinien funkcjonować system wymiany informacji.

Warto dodać, że doktorantka występowała na konferencjach naukowych w Akademii Kaliskiej, gdzie wymieniała poglądy z innymi uczestnikami  na temat funkcjonowania systemu wymiany informacji w organizacjach. Badania zostały przeprowadzone w 142 ośrodkach pomocy społecznej, w sumie analizie zostało poddanych 559 kwestionariuszy ankietowych.

Po prezentacji promotora, głos zabrała mgr Marta Kozłowska, która zaprezentowała koncepcję swojej rozprawy, wraz z wynikami badań. Następnie pytania zadawali recenzenci, a także członkowie komisji doktorskiej. Gdy przyszedł czas na pytania publiczności, głos zabrał rektor Akademii Kaliskiej.

– Każda obrona rozprawy doktorskiej, to dla naszej uczelni duże wydarzenie – stwierdził prof. Andrzej Wojtyła. – Miałem nie zadawać pytań, ale przyznam szczerze, że z dużym zainteresowaniem wysłuchałem wszystkich głosów. Ujął mnie również sam temat rozprawy, ponieważ dotyczy problemów małej gminy Szczytniki. W związku z tym uważam, że obserwujemy w tym przypadku duży wkład w rozwój nauki. Właśnie tutaj tkwi najważniejsza wartość pracy – o działalności Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej napisano już wiele. Ale pochylenie się nad małymi ośrodkami, wymaga ogromu pracy. Wiem, jak wiele trzeba zrobić w małych miejscowościach, aby przekonać wszystkich jak ważna jest ochrona informacji.

Po wysłuchaniu wszystkich głosów, przewodniczący komisji, prof. Jan Posobiec zarządził przerwę, po której dr Sławomir Wronka odczytał protokół: – Głosowało 9 osób. Za wnioskiem za przyjęciem rozprawy doktorskiej i wnioskiem o przyznanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych oddano 9 głosów. Stwierdza się, że komisja podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

– Gratuluje tej rozprawy doktorskiej, gratuluję jej obrony oraz determinacji – powiedział prof. Jan Posobiec. – Przypominam, że stopień doktora przyznaje senat uczelni, a najbliższe posiedzenie senatu Akademii Kaliskiej jest zaplanowane na 30. czerwca.

– Chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do obrony tej rozprawy, w szczególności mojemu promotorowi, którym był prof. Jarosław Wołejszo. Nie spodziewałam się, że obrona będzie dla mnie tak dużym wyzwaniem, ale też, że będzie ona prowadzona w tak przyjaznej atmosferze – powiedziała szczęśliwa mgr Marta Kozłowska.