• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Studia stacjonarne

rejestracja i składanie dokumentów: od 1 czerwca do 26 sierpnia 2022 r.
ogłoszenie wyników: 2 września 2022 r.

Studia niestacjonarne

rejestracja i składanie dokumentów: od 1 czerwca do 10 września 2022 r
ogłoszenie wyników: 16 września 2022 r.

OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 złotych należy wpłacić na indywidualne konto bankowe kandydata wygenerowane podczas rejestracji (konto to służy wyłącznie do opłat rekrutacyjnych).

Opłata rekrutacyjna uiszczana jest na każdy kierunek, na który składane są dokumenty.

Potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej należy złożyć wraz z kompletem dokumentów w Biurze Rekrutacji.

Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi w całości w przypadku:

  • nieuruchomienia kierunku studiów
  • nieważnej rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów z powodu braku wskazania przez kandydata kierunku studiów
  • wyrejestrowania kandydata z danego kierunku studiów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów przed przystąpieniem do drugiego etapu rekrutacji (tj. przed złożeniem kompletów dokumentów)
  • nieprzystąpienia do drugiego etapu rekrutacji (niezłożenia dokumentów)
  • wniesienie opłaty po terminie powodującym nieuwzględnienie kandydata w postępowaniu kwalifikacyjnym przez wydziałowa komisję rekrutacyjną.

PROCES REKRUTACJI

ETAP I – REJESTRACJA ELEKTRONICZNA

Kandydat dokonuje rejestracji elektronicznej w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) strona irk otwiera się w nowym oknie w wyznaczonym przez uczelnię terminie.

ETAP II – SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Kandydat składa komplet dokumentów w Biurze Rekrutacji zgodnie z wykazem umieszczonym przy opisie kierunku w wyznaczonym przez uczelnię terminie.

UWAGA! Dokumenty należy złożyć przed ogłoszeniem wyników rekrutacji. Niezłożenie dokumentów w terminie spowoduje nieuwzględnienie kandydata w kolejnym etapie rekrutacji, co skutkuje nieprzyjęciem na studia.

Dokumenty mogą być przesłane pocztą – Akademia Kaliska nie bierze odpowiedzialności za skutki ich nieterminowego dostarczenia przez pocztę.

W przypadku, gdy dokumenty są dostarczane do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osób trzecich: podanie musi być podpisane przez kandydata, kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem (przez uczelnię lub notariusza).

ETAP III – POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE

Zamknięcie list / koniec rejestracji i składania dokumentów

Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne dokonują kwalifikacji kandydatów na poszczególne kierunki studiów (na podstawie dostarczonych przez kandydata dokumentów).

ETAP IV – OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Informacja o wynikach rekrutacji pojawia się na koncie kandydata w serwisie rekrutacyjnym.

Kandydaci niemający możliwości dokonania rejestracji elektronicznej we własnym zakresie mogą skorzystać z komputerów udostępnionych w Czytelni Głównej Akademii Kaliskiej w Kaliszu, przy ul. Nowy Świat 4a (Collegium Novum)

OPŁATA ZA STUDIA PODYPLOMOWE

KierunekWysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
AUDYT I KONTROLA WEWNĘTRZNA1200,00 zł
BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE ORGANIZACJI1500,00 zł
HIGIENA I EPIDEMIOLOGIA1300,00 zł
HIGIENA RADIACYJNA I RADIOEKOLOGIA1300,00 zł
HIGIENA ŚRODOWISKA CZŁOWIEKA1300,00 zł
HIGIENA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIA1300,00 zł
KADRY I PŁACE W PRAWIE I PRAKTYCE1300,00 zł
KADRY ORAZ BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY1300,00 zł
KOSMETOLOGIA MEDYCZNA Z ELEMENTAMI KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ1400,00 zł
NADZÓR SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNY W ZDROWIU PUBLICZNYM1300,00 zł
OPIEKA SENIORALNA1400,00 zł
OSOBISTY TRENER ODNOWY BIOLOGICZNEJ1400,00 zł
OSOBISTY TRENER ZDROWIA1400,00 zł
PRAWO PODATKOWE I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE W PRAKTYCE1250,00 zł
PROMOCJA ZDROWIA I EDUKACJA ZDROWOTNA1300,00 zł
PSYCHODIETETYKA1400,00 zł
RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW1200,00 zł
UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE1200,00 zł
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE1200,00 zł
ZARZĄDZANIE POMOCĄ SPOŁECZNĄ1250,00 zł
ŻYWIENIE CZŁOWIEKA I DIETETYKA1400,00 zł
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE1200,00 zł
EXECUTIVE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION5950,00 zł
ROLNICZE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – FUNKCJONOWANIE, ADMINISTRACJA I ASPEKTY PRAWNE1400,00 zł
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE1200,00 zł

OPŁATA ZA STUDIA NIESTACJONARNE

STUDIA I STOPNIA

KierunekWysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
BUDOWNICTWO1950,00 zł
BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE1950,00 zł
DIETETYKA1950,00 zł
ELEKTRORADIOLOGIA2000,00 zł
ELEKTROTECHNIKA1950,00 zł
INFORMATYKA1950,00 zł
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA1950,00 zł
KOSMETOLOGIA2000,00 zł
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN1950,00 zł
PIELĘGNIARSTWO1950,00 zł
POŁOŻNICTWO1950,00 zł
RATOWNICTWO MEDYCZNE2000,00 zł
TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA1950,00 zł
WYCHOWANIE FIZYCZNE1950,00 zł
ZARZĄDZANIE1850,00 zł

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

KierunekWysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
FIZJOTERAPIA2100,00 zł

STUDIA II STOPNIA

KierunekWysokość opłaty semestralnej uiszczanej jednorazowo
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
1950,00 zł
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
1950,00 zł
PIELĘGNIARSTWO2000,00 zł
WYCHOWANIE FIZYCZNE W ZDROWIU PUBLICZNYM
1950,00 zł
ZARZĄDZANIE I DOWODZENIE1950,00 zł
BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE1950,00 zł
KOSMETOLOGIA2000,00 zł
POŁOŻNICTWO2000,00 zł
ZDROWIE PUBLICZNE1950,00 zł