• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Rekrutacja 2023/2024

Zasady rekrutacji

Liczba miejsc:

 1. Nauki o bezpieczeństwie – 2 miejsca
 2. Nauki o zarządzaniu i jakości – 2 miejsca
 3. Nauki o zdrowiu – 2 miejsca

Limit miejsc na dany rok akademicki określa w drodze zarządzenia Rektor Akademii Kaliskiej. Link do zarządzenia Rektora znajduje się poniżej.

Plik do pobrania:


O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się kandydat, który posiada:

 1. tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub tytuł równorzędny, albo
 2. tytuł zawodowy licencjata lub inżyniera albo jest studentem, który ukończył trzeci rok jednolitych studiów magisterskich – tylko w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych najwyższą jakością osiągnięć naukowych, oraz

certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego lub dyplom ukończenia studiów poświadczający znajomość tego języka na poziomie biegłości językowej, co najmniej B2.

W przypadku braku dyplomu ukończenia studiów spowodowanego oczekiwaniem na jego wydanie, kandydat powinien przedstawić zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu tytułu zawodowego.

Cudzoziemiec może podjąć kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzone w języku angielskim, jeżeli posiada znajomość języka angielskiego na poziomie biegłości językowej, co najmniej B2. Cudzoziemiec może podjąć kształcenie w Szkole Doktorskiej prowadzone w języku polskim, jeżeli wykaże się znajomością języka polskiego tj.:

 1. ukończył roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego, albo
 2. posiada certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako obcego, albo
 3. ukończył studia w Polsce na kierunku prowadzonym w języku polskim, albo

uzyskał w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej potwierdzenie, że jego poziom biegłości językowej pozwala na podjęcie kształcenia w języku polskim.


Kandydatów ocenia się w dwóch etapach rekrutacji:

 1. pierwszy etap: merytoryczna ocena złożonych przez kandydata dokumentów i decyzja o zakwalifikowaniu kandydata do drugiego etapu – bez udziału kandydata;

drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem – sprawdzenia wiedzy i kompetencji istotnych dla planowanych badań oraz właściwych dla wskazanej dyscypliny naukowej.

Punkty w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej przyznawane są wg zasad, o których mowa w załączniku nr 1 do Zasad rekrutacji. Do otrzymania pozytywnego wyniku w rekrutacji wymagane jest uzyskanie co najmniej 40 pkt, w tym nie mniej niż 20 pkt z aktywności naukowej i 20 pkt z rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki rekrutacji są jawne i zostają zamieszczone na stronie internetowej Szkoły Doktorskiej


Pełen tekst zawierający Zasady rekrutacji do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2023/2024 znajduje się poniżej.

Plik do pobrania:

Terminarz rekrutacji

 • od 25 lipca do 10 sierpnia 2023 r. – rejestrację w systemie rekrutacyjnym, w tym skany dokumentów i materiałów potwierdzających własną aktywność naukową (np. stronę tytułową potwierdzającą autorstwo publikacji);
 • od 11 do 22 sierpnia 2023 r. – ocenę złożonych dokumentów;
 • od 24 do 25 sierpnia 2023 r. – rozmowy kwalifikacyjne;
 • do 26 sierpnia 2023 r. – ogłoszenie listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej;
 • do 2 września 2023 r. – wydanie decyzji administracyjnych o odmowie przyjęcia do Szkoły Doktorskiej

Dokumenty rekrutacyjne

Kandydat do Szkoły doktorskiej ma obowiązek złożenia kompletu dokumentów. na który składa się:

 1. podanie o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej ze wskazaniem dziedziny i dyscypliny
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. CV;
 4. dowód osobisty, paszport albo inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (do wglądu);
 5. aktualne zdjęcie kolorowe kandydata, zgodne z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych – 2 szt.;
 6. dyplom i suplement ukończenia studiów (jednolitych magisterskich albo II stopnia);
 7. zaświadczenie z dziekanatu o średniej arytmetycznej ocen uzyskanych w toku studiów;
 8. poświadczenie znajomości języka obcego nowożytnego na poziomie B2 lub certyfikat.

Dokumenty do pobrania:

W przypadku niezłożenia wymaganych dokumentów, komisja wzywa kandydata do ich uzupełnienia, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Nie uzupełnienie dokumentów w terminie powoduje pozostawienie wniosku kandydata bez rozpoznania.

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowy są prowadzone przez komisje rekrutacyjne składające się z przedstawicieli dyscypliny naukowej, w której rekrutuje się kandydat. Rozmowa może odbyć się w formie stacjonarnej lub zdalnej, w zależności od warunków. Informacje o formie rozmowy oraz szczegóły techniczne (link do spotkania lub miejsce rozmowy) będzie przesłany do kandydatów za pomocą poczty elektronicznej do 12 sierpnia 2023 r.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

W przygotowaniu.

Opłata rekrutacyjna

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora Akademii Kaliskiej Nr 0300.100.VI.2023 wysokość opłaty rekrutacyjnej dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej w rekrutacji na rok akademicki 2023/2024 wynosi 200,00 złotych.

Kandydat zobowiązany jest dokonać opłaty rekrutacyjnej na indywidualny numer konta bankowego wygenerowany w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów Akademii Kaliskiej do dnia 29 lipca 2023 r.

Brak opłaty rekrutacyjnej w terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Kandydatowi przysługuje, na jego wniosek, zwrot opłaty rekrutacyjnej w przypadku:

 1. rezygnacji z rekrutacji przed 29 lipca 2023 r.;
 2. nadpłaty.

Plik do pobrania:

Rejestracja w systemie rekrutacyjnym