• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

MISJA PLACÓWKI

Ośrodek Badań Regionalnych (OBR) powstał jako ogólnouczelniana jednostka badawcza w 2014 roku z inicjatywy Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Pierwszym kierownikiem Ośrodka był dr Zbyszko Szmaj; obecnie, od 2018 roku kieruje nim prof. Krzysztof Walczak. Ośrodek Badań Regionalnych jest jedną z młodszych inicjatyw Akademii Kaliskiej, w stadium formowania i rozwoju.

Cele działania jednostki obejmują innowacyjne, szeroko zakrojone prace naukowo-badawcze z zakresu humanistyki i nauk społecznych w perspektywie regionu kaliskiego, w tym opracowania słownikowe i historyczne. Misja OBR to również integracja i rozwój regionalnego środowiska naukowego w zakresie humanistyki i nauk historycznych, co umożliwia współpraca tej jednostki z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Poprzez działalność naukową, w tym publikację wyników badań podstawowych, projektowanie konferencji OBR rozwija potencjał naukowy Akademii Kaliskiej o segment nauk historycznych, humanistycznych i społecznych. Do naszych głównych projektów dokumentacyjnych należą m.in. Dzieje nauki i szkolnictwa wyższego w Kaliszu, Słownik ludzi nauki Kalisza, Bibliografia nauki i szkolnictwa wyższego w Kaliszu czy Słownik architektów, budowniczych i planistów Kalisza (wspólnie z KTPN).

Działania OBR, jako jednostki rozwijającej się, obejmują dalekosiężne plany badawcze i organizacyjne, których celem jest wzmocnienie i rozbudowa potencjału nauk historycznych, humanistycznych i społecznych w Kaliszu.

ZADANIA OŚRODKA BADAŃ REGIONALNYCH AKADEMII KALISKIEJ IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO

  1. Prowadzenie systematycznych interdyscyplinarnych badań nad historią i teraźniejszością regionu południowo-wschodniej Wielkopolski w perspektywie przemian społeczno-gospodarczych i kulturowych na tle Polski i Europy,
  2. Działalność badawcza mająca przyczynić się do pogłębienia wiedzy o problemach tożsamości regionu południowo-wschodniej Wielkopolski, rozpatrywanych w szerokiej perspektywie historycznej, społeczno-gospodarczej i kulturalnej,
  3. Organizowanie sympozjów, szkoleń i debat dotyczących południowo-wschodniej Wielkopolski,
  4. Współpraca z innymi uczelniami, instytucjami państwowymi i samorządowymi, organizacjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi południowo-wschodniej Wielkopolski,
  5. Poznawanie i analiza rynku pracy pod kątem rozwijania kierunków kształcenia.

REALIZOWANE ZADANIA

MONOGRAFIE I BIBLIOGRAFIE  GOTOWE DO PUBLIKACJI

Górzyński Makary, Imperium peryferii. Architektura i przestrzenie nowoczesności w Kaliszu pod koniec XIX wieku.

Walczak Krzysztof, Nauka i szkolnictwo wyższe w Kaliszu na łamach czasopism regionalnych.

Bibliografia za lata 1945-2020.

PRACE PROWADZONE

Ludzie nauki Kalisza. Słownik biograficzny. Pod red. Krzysztofa Walczaka

Słownik architektów, budowniczych i planistów Kalisza. Pod red. Makarego Górzyńskiego

Obała Ewa, Bibliografia zawartości „Zeszytów KTPN”. (Katalogi i Bibliografie ; 4)

Encyklopedia książki kaliskiej. Pod red. Krzysztofa Walczaka i Ewy Andrysiak.

Walczak Krzysztof, Polskie podręczniki szkolne do nauki historii. Dzieje edycji w czasach zaborów (1795-1918).

Dzieje nauki i szkolnictwa wyższego w Kaliszu. Pod red. Krzysztofa Walczaka

PRZYGOTOWYWANE KONFERENCJE NAUKOWE

Międzynarodowa konferencja historyków sztuki. [Tytuł roboczy]. Kalisz 2022 (Wspólnie z Kaliskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk)

PRACOWNICY OŚRODKA

Kierownik Ośrodka, prof. Akademii Kaliskiej dr hab. Krzysztof Walczak email k.walczak@akademiakaliska.edu.pl; email obr@akademia.kalisz.pl

dr Makary Górzyński email m.gorzynski@akademiakaliska.edu.pl

dr Samanta Kowalska email s.kowalska@akademiakaliska.edu.pl

dr Jerzy Wypych email j.wypych@akademiakaliska.edu.pl