• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Aktualności

Szanowni Państwo,

Narodowe Centrum Nauki uruchomiło czwartą edycję konkursu SONATINA oraz ósmą edycję konkursu ETIUDA.

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF. Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 roku.

Dorobek naukowy

Bibliografia publikacji pracowników otwiera się w nowym oknie

Zawartość bazy

Baza rejestruje publikacyjny dorobek naukowy pracowników Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (od 2017 roku), afiliowany do Akademii Kaliskiej.

Afiliacja

Informacje o afiliacji wprowadzane są na podstawie danych źródłowych oraz oświadczeń złożonych przez Autorów

Oficjalna nazwa Uczelni (wymagana przy podawaniu afiliacji w publikacjach):

 • Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego;
 • Calisia University – Kalisz, Poland.

Punktacja

Wartość pkt. MNiSW przypisywana jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi wykazami.

Dane dotyczące wskaźnika Impact Factor dla bieżącego roku kalendarzowego są aktualizowane w II półroczu roku następnego.

Programy i projekty realizowane w NCN

SONATINA 4

SONATINA 4 – konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2020 roku. Celem konkursu jest umożliwienie zatrudnienia i prowadzenia badań młodym naukowcom w polskich jednostkach naukowych. Ponadto konkurs ten umożliwia młodym naukowcom zdobycie doświadczenia podczas staży w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Szczegóły pod adresem: ncn.gov.pl – Sonatina 4 otwiera się w nowym oknie

ETIUDA 8

ETIUDA 8 – konkurs skierowany do osób będących uczestnikami studiów doktoranckich lub mają otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. Młodzi naukowcy mogą otrzymać stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. W ramach tego konkursu można sfinansować staż w zagranicznym ośrodku naukowym (3-6 miesięcy), który można zrealizować albo w trakcie pobierania stypendium, albo w ciągu roku od zakończenia jego pobierania. Laureaci konkursy będą zobowiązani do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpocznie się 1 października 2020 roku.

Szczegóły pod adresem: ncn.gov.pl – Etiuda 8 otwiera się w nowym oknie

OPUS 18

OPUS 18 – na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Formuła konkursu została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. Konkurs otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej , a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Szczegóły pod adresem: ncn.gov.pl – Opus 18 otwiera się w nowym oknie

PRELUDIUM 18

PRELUDIUM 18 – przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. Zespół badawczy w projekcie może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Więcej informacji: ncn.gov.pl – Preludium 18 otwiera się w nowym oknie

SONATA 15

SONATA 15 – na projekty badawcze przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Szczegóły pod adresem: ncn.gov.pl – Sonata 15 otwiera się w nowym oknie

PRELUDIUM BIS

PRELUDIUM BIS – skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Konkurs ma na celu wsparcie kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Może obejmować badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20% . W konkursie mogą być finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Informacje dostępne są pod adresem: ncn.gov.pl – Preludium bis otwiera się w nowym oknie

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W NCBR

 • Programy i projekty krajowe – programy wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki, a także wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej.
 • Programy i projekty międzynarodowe – udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych
 • Programy strategiczne – wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Każdy z programów składa się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych.
 • Programy i projekty – obronność, bezpieczeństwo – działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności. W konkursach na konkretne tematy badawcze finansowane są inicjatywy, które w największym stopniu rokują rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa narodowego.
 • Programy Operacyjne – NCBR pełni rolę instytucji pośredniczącej w realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską. Działania NCBR obejmują przede wszystkim obowiązek sprawnego wypłacania i rozliczenia środków finansowych oraz merytoryczne wsparcie dla beneficjentów realizujących projekty z funduszy UE.

Harmonogram konkursów / aktualne konkursy: ncbr.gov.pl – harmonogram otwiera się w nowym oknie

Ustawy

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Zarządzenia Rektora

Inne

Ewaluacja

Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1818)


Oświadczenie w sprawie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową


Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności naukowej / udziału w działalności naukowej prowadzonej w PWSZ w Kaliszu


Odwołanie zgody wyrażonej w oświadczeniu w sprawie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową


Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika ( w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją wyłącznie w jednym podmiocie)


Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika ( w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją wyłącznie w jednym podmiocie)

Dorobek naukowy

Wniosek o wykonanie analizy bibliometrycznej (załącznik 1)


Formularz analizy bibliometrycznej (załącznik 2)


OŚWIADCZENIE o zaliczeniu publikacji do dorobku naukowego Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego


OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE – ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE


OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE – PATENT

OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE – WYDAWNICTWO ZWARTE (MONOGRAFIA, MATERIAŁY KONFERENCYJNE)

Kontakt

Dokumentacja dorobku naukowego

dr Małgorzata Bańkowska

telefon: 62 50 00 739

email: nauka@akademia.kalisz.pl

Badania naukowe, ewaluacja

mgr Kamila Kmieć

telefon: 62 50 00 740

email: k.kmiec@akademia.kalisz.pl