• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

III OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ

 PRAKSEOLOGIA W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE

Edukacja na rzecz bezpieczeństwa i obronności – standardy i rekomendacje

Konferencja odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2023 r.

Informacje ogólne

Przez wiele lat stabilna sytuacja geopolityczna oraz brak zagrożeń militarnych determinowały działania edukacyjne w obszarze bezpieczeństwa. Skupiano się głównie na zagrożeniach związanych z działaniem sił natury, awariami technicznymi, przestępczością czy terroryzmem. Jako mało prawdopodobne szacowano ryzyko pojawienia się zagrożeń o charakterze militarnym. Sytuacja zmieniła się diametralnie po agresji Rosji na Ukrainę. Realne stało się ryzyko rozszerzenia się konfliktu zbrojnego na terytorium Polski. Pojawiły się pytania: kto nas obroni przed potencjalnym agresorem?, czy jesteśmy jako kraj i naród przygotowani na taką ewentualność? Niepewność
i niepokój uwidoczniły się najbardziej wśród młodzieży, która nie ma żadnych doświadczeń edukacyjnych związanych z obronnością państwa.

Konieczne zatem jest naukowe rozważenie zaistniałej sytuacji i wynikających z niej problemów z jednoczesnym wypracowaniem optymalnego modelu edukacyjnego, pozwalającego na przygotowanie społeczeństwa (budowanie odporności) na wszelkiego rodzaju zagrożenia oraz kształtowanie obywatelskich postaw proobronnych.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz wyzwań pojawiających się w edukacji na rzecz bezpieczeństwa i obronności a także opracowanie optymalnego modelu edukacyjnego.

W trakcie prowadzonych obrad uczestnicy zastanowią się nad następującym problemem badawczym: Jakiego rodzaju działania edukacyjne należy wdrożyć, aby przygotować społeczeństwo do radzenia sobie z zagrożeniami o charakterze militarnym oraz kształtować obywatelskie postawy proobronne?

W założeniach organizacyjnych konferencji przyjęto, że rezultatem obrad będzie również udzielenie odpowiedzi na następując pytania:

 • Jaka jest rola i zadania edukacji w uświadamianiu społeczeństwa, że bezpieczeństwo i obronność to wartości publiczne?
 • W czym wyraża się współczesna edukacja dla bezpieczeństwa i obronności?
 • Jakie standardy kształcenia i szkolenia należy przyjąć, aby podnieść świadomość społeczeństwa w obszarze bezpieczeństwa i obronności?
 • Jakiego rodzaju rozwiązania należy przyjąć w działalności edukacyjnej, aby zwiększyć w tym obszarze udział instytucji i organizacji działających na rzecz bezpieczeństwa i obronności?
 • Jakim wyzwaniom musi sprostać edukacja dla bezpieczeństwa i obronności?

Konferencja służyć ma w zamierzeniu także wymianie doświadczeń, opinii oraz stosowaniu dobrych praktyk wśród uczestników tejże konferencji.

Proponowane obszary tematyczne:

 • społeczne funkcje nauki i podmiotowość edukacyjna;
 • edukacja antyterrorystyczna;
 • edukacja obronna w cyberprzestrzeni;
 • edukacja na rzecz bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 • edukacja na rzecz bezpieczeństwa medialnego i bezpieczeństwa w mediach,
 • zagrożenia dla bezpieczeństwa i obronności państwa;
 • kształtowanie tożsamości narodowej i postaw patriotyczno-obronnych;
 • kooperacja podmiotów pozapaństwowych we wspieraniu postaw proobronnych;
 • współpraca instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i obronność państwa;
 • szkoły i organizacje niepubliczne w edukacji na rzecz bezpieczeństwa
  i obronności;
 • obrona cywilna i jej w edukacji obronnej społeczeństwa;
 • Wojska Obrony Terytorialnej i ich rola w kształtowaniu postaw proobronnych;
 • edukacja na rzecz obronności w ujęciu historycznym;
 • rekomendacje na rzecz bezpieczeństwa i obronności Polski w kontekście trwającego konfliktu w Ukrainie;
 • identyfikacja, egzemplifikacja i przeciwdziałanie zagrożeniom w cyberprzestrzeni prowadzących do niepożądanych postaw wśród młodzieży i dorosłych.

Wydarzenia towarzyszące konferencji:

 • ewakuacja z rejonu zagrożonego organizacja zabezpieczenia miejsca a po detonacji niezidentyfikowanego ładunku wybuchowego (oględziny miejsca zdarzenia w ramach śledztwa powybuchowego);
 • warsztaty naukowe pt. „Gra wojenna – Kaliski Pierścień”, które posłużą do ukazania innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych oraz proceduralnych możliwych do wdrożeniach w szkołach i uczelniach wyższych jak też w Centrach Zarządzania Kryzysowego w relacjach z podmiotami resortów siłowych;
 • prezentacje patronujących wydarzeniu instytucji i organizacji oraz przedstawicieli reprezentujących obszar ochronny i ratunkowy (wojsko, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Straż Miejska).

Organizatorzy

Patronat Honorowy

 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Rektor Akademii Kaliskiej

Organizatorzy:

 • Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej
 • Wydział Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej
 • Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego przy Akademii Kaliskiej

Współorganizatorzy naukowi:

 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Instytut Nauk Technicznych | Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Współorganizatorzy instytucjonalni

 • Biblioteka Akademii Kaliskiej
 • Komenda Miejska Policji w Kaliszu
 • SAFETY PROJECT Wrocław
 • Straż Miejska w Kaliszu
 • Straż Miejska w Szczecinku
 • TELDAT Bydgoszcz
 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
 • Pogotowie Ratunkowe w Kaliszu
 • Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kaliszu
 • 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej
 • Polska Izba Ochrony

Komitet naukowy

Przewodniczący komitetu naukowego:

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Zastępcy przewodniczącego komitetu naukowego:

prof. dr hab. Sławomir M. Mazur – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego

płk dr hab. Dariusz Bogusz – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Członkowie Komitetu Naukowego: 

prof. dr hab. inż. Piotr Dela Akademia Kaliska

prof. dr hab. Ryszard Jakubczak Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski Akademia Wojsk Lądowych

prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij Krakowska Akademia im A. F. Modrzewskiego

prof. dr hab. Witold Lidwa Akademia Sztuki Wojennej

prof. dr hab. Andrzej Polak Akademia Sztuki Wojennej

prof. dr hab. inż. Jan Posobiec Akademia Kaliska

prof. dr hab. Bogdan Szulc Uczelnia Łazarskiego

prof. dr hab. Marek Wrzosek Akademia Sztuki Wojennej

płk dr hab. Dariusz Bogusz Lotnicza Akademia Wojskowa

dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie

dr hab. Andrzej Czupryński Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

dr hab. Ireneusz Dziubek Akademia Kaliska

dr hab. Krystian Frącik Akademia Kaliska

dr hab. Janusz Gierszewski Akademia Pomorska w Słupsku

dr hab. Weronika Jakubczak Szkoła Główna Służby Pożarniczej

dr hab. inż. Marek Kubiński Akademia Kaliska

dr hab. Jacek Lasota Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. Jan Maciejewski Uniwersytet Wrocławski

dr hab. inż. Konrad Malasiewicz Akademia Kaliska

dr hab. Henryk Noga Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

dr hab. Krzysztof Rejman Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza

dr hab. Danuta Kazimierczak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

płk dr hab. Krzysztof Ogonowski Lotnicza Akademia Wojskowa

dr hab. Andrzej Pieczywok Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

dr hab. inż. Tomasz Rubaj Akademia Kaliska

dr hab. inż. Waldemar Scheffs Akademia Kaliska

dr hab. inż. Przemysław Niewiadomski, Uniwersytet Zielonogórski

dr hab. Agnieszka Szczygielska Akademia Sztuki Wojennej

dr hab. Krzysztof Wysocki Akademia Sztuki Wojennej

dr Wiesław Jaszczur  Akademia Kaliska

dr Paweł Kamiński Akademia Kaliska

dr Roman Kaszubowski Akademia Kaliska

dr Patrycja Lipold Akademia Sztuki Wojennej

dr Monika Majchrzak Akademia Kaliska

dr Zofia Marciniak Akademia Kaliska

dr inż. Iwona Osmólska Akademia Pomorska w Słupsku

dr Bogumiła Pawlaczyk Akademia Kaliska

dr inż. Norbert Prusiński Akademia Kaliska

dr Zuzanna Przyłuska Akademia Kaliska

dr Beata Wenerska Akademia Kaliska

dr Wojciech Winkler  Akademia Kaliska

dr inż. Sławomir Wronka Akademia Kaliska

dr Małgorzata Wilczyńska Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza

Komitet organizacyjny

Przewodniczący:

dr hab. inż. Waldemar Scheffs  

Zastępca przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego

dr hab. Ireneusz T. Dziubek  

Członkowie Komitetu Organizacyjnego

dr Bogumiła Pawlaczyk – Akademia Kaliska

dr Zofia Marciniak – Akademia Kaliska

Sekretariat

mgr Damiana Łada  

mgr Grzegorz Cichosz

mgr Michał Juszczak mgr Magdalena Schmidt-Łazarz

mgr inż. Tomasz Piotrowski

lic. Agnieszka Gajewska

mgr Katarzyna Antkowiak

mł. insp. Witold Goździelewski

mgr Paweł Ratajczyk

Ustalenia organizacyjne

Termin konferencji: 14-15.11.2023 r.

Miejsce konferencji:

Konferencja odbędzie się w murach Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, w budynku Collegium Oecologicum, ul. Poznańska 201-205. W drugim dniu część konferencji będzie w budynku „Bulionik” Dom studenta Akademii Kaliskiej,  ul. Łódzka 149-153, pozostali uczestnicy w Colegium Oceolnicum, ul. Poznańska 201-205.

Zgłoszenia:

Zgłoszenia uczestnictwa proszę przesyłać z wykorzystaniem Formularza zgłoszeniowego (dostępny w zakładce DO POBRANIA) w terminie do 30.09.2023 r. na adres: konferencjaedukacjaobronna@akademia.kalisz.pl

https://akademia.kalisz.pl/konferencja-edukacja-w-obronnosci

Publikacja pokonferencyjna

Publikacja pokonferencyjna będzie wydana w formie recenzowanej punktowanej monografii (20 pkt każdy rozdział).

Termin nadsyłania rozdziałów sformatowanych zgodnie z ustaleniami Wydawnictwa Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego do 30 paźzdernika 2023 roku.

Zasady formatowania rozdziałów w zakładce DO POBRANIA

Wraz z rozdziałami przesłać należy wypełnione i podpisane Oświadczenie autora oraz Umowę wydawniczą. Wzory w zakładce DO POBRANIA

Zgłoszenia

Wypełniony i podpisany Formularz zgłoszeniowy dostępny w zakładce DO POBRANIA należy przesłać do dnia 30 września 2023 r.

Uwaga: osoby z niepełnosprawnością prosimy o wypełnienie ankiety, druk w zakładce DO POBRANIA. Znając Państwa potrzeby podejmiemy wszelkie starania, by udział w konferencji był dla Państwa jak najbardziej komfortowy. Wszystkie materiały proszę przesyłać na adres: konferencjaedukacjaobronna@akademia.kalisz.pl

Cennik

300 zł: udział czynny (wystąpienie), certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, publikacja pokonferencyjna w monografii, poczęstunek w przerwach kawowych, uroczysta kolacja;

150 zł: udział bierny, certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwach kawowych, opublikowanie rozdziału w monografii (po zakwalifikowaniu materiału do publikacji)

100 zł: opublikowanie rozdziału w monografii bez udziału w konferencji (po zakwalifikowaniu materiału do publikacji)

Udział Doktorantów płatny (w wysokości 50% pełnych kosztów), w tym certyfikat uczestnictwa, materiały konferencyjne, publikacja pokonferencyjna w monografii, poczęstunek w przerwach kawowych, uroczysta kolacja.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto:

Bank Pekao S.A.

86 1240 6609 1111 0010 2612 4161

Tytuł przelewu:

Konferencja Edukacja Obronna

Kontakt

Kontakt do organizatorów: konferencjaedukacjaobronna@akademia.kalisz.pl

Szczegółowe informacje mogą Państwo również uzyskać kontaktując się z przewodniczącym komitetu organizacyjnego Panem dr. hab. inż. Waldemar Scheffs:

w.scheffs@akademiakaliska.edu.pl tel. 605-080-014

lub członkami komitetu organizacyjnego: Panią dr Bogumiłą Pawlaczyk:

b.pawlaczyk@akademia.edu.pl, tel. 601-872-326

lub Panią dr Zofią Marciniak:

z.marciniak@akademiakaliska.edu.pl, tel. 796-865-582.