• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO

email j.wolejszo@akademiakaliska.edu.pl

Wicedyrektor

prof. dr hab. inż Jan POSOBIEC

email j.posobiec@akademiakaliska.edu.pl

Sekretariat

mgr Karolina GLAPIŃSKA

email k.glapinska@akademia.kalisz.pl

telefon: +48 62 767 95 26

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie jest jednostką organizacyjną Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego bezpośrednio podległą pod Rektora i Prorektora do spraw nauki. Całokształtem działalności Instytutu kieruje dyrektor. Instytut jest ośrodkiem badawczym w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Uczestniczy w kształtowaniu bezpieczeństwa i obronności państwa, zespalając w swej działalności kształcenie i wychowywanie oraz prowadzenie badań naukowych, służących przede wszystkim bezpieczeństwu w wymiarze narodowym i międzynarodowym a także obronności państwa. W realizacji swych zadań badawczych Instytut współpracuje z krajowymi uczelniami i placówkami naukowymi oraz dowództwami i jednostkami wojskami MON, a także organami administracji państwowej, samorządowej i innymi instytucjami systemu bezpieczeństwa państwa. Instytut współpracuje z instytucjami badawczymi i przemysłem obronnym a także ze swoimi odpowiednikami w uczelniach innych krajów.

Misją Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie jest prowadzenie badań naukowych i rozwijanie nauk o bezpieczeństwie oraz przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr cywilnych dla potrzeb sił zbrojnych i systemu bezpieczeństwa państwa. Prowadząc badania naukowe, Instytut korzysta z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, kształcąc studentów na potrzeby sił zbrojnych i administracji publicznej w skutecznym dowodzeniu i zarządzaniu w warunkach pokoju kryzysu i wojny. Wydział prowadzi również działalność ekspercką w przedmiotowych obszarach.

Społeczność Instytutu dba o wysoki poziom kształcenia, wiarygodność słowa mówionego i pisanego oraz przestrzeganie zasad etyki. Patriotyzm i poszanowanie tradycji są wyznacznikami najnowszych wartości i zachowań jej członków. Swoją misję Instytut realizuje poprzez spełnianie funkcji:

 1. dydaktyczna, która obejmuje przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego. Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej Uczelni lub seminarium doktoranckich;
 2. badawczej, która obejmuje: badania w zakresie nauk społecznych i dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie oraz nauk pokrewnych;
 3. promocyjnej, która obejmuje popularyzacje wiedzy i dorobku Instytutu, poprzez podejmowanie przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych, w tym: wymianę doświadczeń, wykłady i informacje, udział w pracach badawczych, publikacje w czasopismach i periodykach naukowych oraz współpracę z instytucjami i ośrodkami badawczo-dydaktycznymi w kraju i za granicą.

Do podstawowych zadań Instytutu w obszarze badawczym należy:

 1. organizowanie i prowadzenie badań w dyscyplinach nauki o bezpieczeństwie oraz rozwijanie teoretycznych podstaw funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa w tym sił zbrojnych;
 2. projektowanie struktur dowództw i wojsk oraz sposobów ich działania w operacjach;
 3. rozwój zautomatyzowanych systemów kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi;
 4. projektowanie zautomatyzowanych systemów zarządzania kryzysowego;
 5. doskonalenie nowoczesnych form szkolenia obronnego;
 6. rozwój teorii zarządzania kryzysowego w różnych stanach funkcjonowania państwa;
 7. rozwój teorii i poszukiwanie efektywnych form koordynacji działań rodzajów sił zbrojnych, wojsk operacyjnych i pozamilitarnych ogniw obronnych oraz podsystemów wykonawczych w operacjach.

Zakład Teorii Walki

Kierownik dr hab. inż. Konrad MALASIEWICZ, prof. Akademii Kaliskiej

email k.malasiewicz@akademiakaliska.edu.pl

 1. prof. dr hab. Andrzej Polak
 2. dr hab. Marek Kubiński, prof. Akademii Kaliskiej
 3. dr Krystian Frącik
 4. dr Sławomir Wronka
 5. dr Zuzanna Przyłuska

Zakład Zarządzania Kryzysowego

Kierownik dr hab. inż. Tomasz RUBAJ, prof. Akademii Kaliskiej

email t.rubaj@akademiakaliska.edu.pl

 1. dr hab. Piotr Dela
 2. dr Norbert Prusiński
 3. dr Paweł Kamiński
 4. dr Wiesław Jaszczur
 5. dr Wojciech Winkler
 6. dr Monika Majchrzak

Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa

Kierownik dr hab. inż. Waldemar Scheffss, prof. Akademii Kaliskiej

email w.scheffss@akademiakaliska.edu.pl

 1. dr hab. Ireneusz T. Dziubek, prof. Akademii Kaliskiej
 2. dr Bogumiła Pawlaczyk
 3. dr Roman Kaszubowski
 4. dr Zosia Marciniak

Zakład Teorii Walki jest jednostką organizacyjną Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, powołaną do prowadzania działalności badawczo-dydaktycznej w obszarze teorii walki, sztuki wojennej oraz teorii zarządzania i dowodzenia siłami zbrojnymi.

Zakład jest odpowiedzialny za rozwój i upowszechnianie wiedzy w specjalnościach określonych jej kompetencjami oraz należyte przygotowanie studentów na różnych poziomach kształcenia do rozwiązywania problemów w obszarze bezpieczeństwa.

Przedmiotem zainteresowania Zakładu jest zjawisko walki, a w szczególności walki zbrojnej oraz techniki praktycznego rozwiazywania problemów jej planowania, organizowania i prowadzenia w wymiarze politycznym, strategicznym, operacyjnym i taktycznym.

W obszarze kompetencyjnym Zakładu pozostają problemy związane z:

 1. rozwojem teorii bezpieczeństwa i obronności,
 2. rozwojem teorii walki,
 3. rozwojem sztuki wojennej,
 4. teorią i praktyką sztuki operacyjnej,
 5. teorią i praktyką dowodzenia.

Do głównych zadań Zakładu należy:

 1. rozwijanie badań naukowych dotyczących teorii walki i współczesnej sztuki wojennej, a w tym teorii współczesnej sztuki operacyjnej i teorii dowodzenia;
 2. propagowanie teorii naukowych dotyczących praktyki planowania, organizowania i prowadzenia operacji we współczesnych konfliktach do wspierania zamierzeń politycznych państwa w kreowaniu bezpieczeństwa narodowego, regionalnego i globalnego;
 3. przygotowanie i doskonalenie programów kształcenia z zakresu teorii i ewolucji bezpieczeństwa i obronności, jak i współczesnej sztuki wojennej, strategii, sztuki operacyjnej i taktyki;
 4. prowadzenie badań naukowych w obszarze: bezpieczeństwa i obronności, a w szczególności zagadnień sztuki wojennej, sztuki operacyjnej i taktyki rodzajów wojsk oraz dowodzenia siłami zbrojnymi, zgrupowaniami operacyjnymi, związkami taktycznymi, oddziałami i pododdziałami wojskowymi;
 5. doskonalenie zautomatyzowanych systemów kierowania i dowodzenia w systemie bezpieczeństwa narodowego;
 6. opracowanie materiałów dydaktycznych, niezbędnych na różnych poziomach kształcenia, według posiadanych kompetencji;
 7. doradztwo naukowe i działalność ekspercka w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, obronności, teorii walki zbrojnej, współczesnej sztuki wojennej i sztuki operacyjnej oraz teorii i praktyki dowodzenia.

Zakład Zarządzania Kryzysowego jest jednostką organizacyjną Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, powołaną do prowadzania działalności badawczej w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Zakład jest odpowiedzialny za rozwój i upowszechnianie wiedzy w specjalnościach określonych jej kompetencjami oraz należyte przygotowanie studentów na różnych poziomach kształcenia do rozwiązywania problemów z obszaru bezpieczeństwa i obronności, w szczególności zaś z zakresu zarządzania kryzysowego.

Przedmiotem zainteresowania Zakładu jest wykrywanie prawidłowości, wyjaśnianie i formułowanie naukowo uzasadnionych teorii i wniosków w zakresie teorii i praktyki zarządzania kryzysowego. Planowanie, organizowanie i rozwiązywanie problemów merytorycznych dotyczących zagrożeń, których skutkiem jest kryzys i sytuacja kryzysowa w wymiarze globalnym i lokalnym oraz ujęciu narodowym i międzynarodowym, odnoszących się do wszechstronnego przygotowania kadr, jak również sił i środków do udziału w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego na poziomie państwa, województwa, powiatu i gminy we współpracy z siłami i środkami zarządzania kryzysowego NATO i Unii Europejskiej.

W obszarze kompetencyjnym Zakładu pozostają problemy związane z:

 1. identyfikacją, egzemplifikacją i przeciwdziałaniem zagrożeniom prowadzącym do kryzysów i sytuacji kryzysowych;
 2. rozwojem teorii działań zorganizowanych w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych;
 3. teorią i praktyką zarządzania w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem różnorodnych systemów i narzędzi wspomagających proces zarządzania kryzysowego;
 4. integracją, koordynacją i synchronizacją działań różnorodnych podmiotów – zespołów (centr) zarządzania kryzysowego, sił zbrojnych, służb, inspekcji i straży podczas zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy;
 5. ochroną i obroną infrastruktury krytycznej dla funkcjonowania państwa;
 6. zautomatyzowane systemy zarządzania kryzysowego;
 7. przygotowaniem i prowadzeniem ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego dla studentów oraz kadr komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe poziomu krajowego, wojewódzkiego powiatowego i gminnego.

Do głównych zadań Zakładu należy:

 1. rozwijanie i propagowanie teorii walki i podstaw współczesnej sztuki wojennej i teorii współczesnej sztuki operacyjnej;
 2. propagowanie teorii i praktyki planowania, organizowania i prowadzenia działań na wszystkich szczeblach administracji, we wszystkich fazach zarzadzania kryzysowego do wspierania zamierzeń politycznych państwa w kreowaniu bezpieczeństwa narodowego, regionalnego i globalnego;
 3. przygotowanie i doskonalenie programów kształcenia z zakresu bezpieczeństwa i obronności, jak i zarządzania kryzysowego;
 4. prowadzenie badań naukowych w obszarze: bezpieczeństwa i obronności, zarządzania kryzysowego w różnorodnych scenariuszach sytuacji kryzysowych;
 5. projektowanie zautomatyzowanych systemów zarządzania kryzysowego;
 6. opracowanie materiałów dydaktycznych, niezbędnych na różnych poziomach kształcenia, według posiadanych kompetencji;
 7. przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego z zastosowaniem dedykowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego;
 8. doradztwo naukowe i działalność ekspercka w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, obronności i zarządzania kryzysowego we współczesnych i perspektywicznych uwarunkowaniach.

Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa jest jednostką organizacyjną Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, powołaną do prowadzania działalności badawczej w obszarze: nauk społecznych i dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Przedmiotem zainteresowania Zakładu jest inicjowanie, planowanie, organizowanie, rozwiązywanie i koordynowanie zróżnicowanych form aktywności badawczej, naukowej i innowacyjnej oraz przygotowanie do uczestnictwa w określonych procedurach wychowania dla bezpieczeństwa, powszechnej samoobrony i obrony cywilnej

W obszarze kompetencyjnym Zakładu pozostają problemy związane z:

 1. społecznymi funkcjami nauki i podmiotowością edukacji;
 2. zagrożeniami bezpieczeństwa i obronności państwa;
 3. segmentami bezpieczeństwa odpowiedzialnymi za edukowanie obronne i ratownicze;
 4. interdyscyplinarnością i innowacyjnością wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa;
 5. edukacyjnymi warunkami i kompetencjami społecznymi w obronności;
 6. transferem wiedzy edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa;
 7. harmonizacją struktur i wypracowaniem nowych form edukacji dla bezpieczeństwa;
 8. obszarami rozwoju i modyfikacji pozapaństwowych form edukowania obronnego.

Do głównych zadań Zakładu należy:

 1. propagowanie i wdrażanie idei zwiększenia bezpieczeństwa cywilnego poprzez tworzenie warunków do rozwoju nauki, innowacji, komercjalizacji wiedzy i współdziałania między społeczeństwem a strukturami państwa, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji obronnej oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
 2. propagowanie teorii i praktyki planowania, organizowania i prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół, organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń i innych pozapaństwowych środowisk z możliwościami edukowania do działania w warunkach zagrożeń, reakcji ratowniczo-medycznej, powszechnej samoobrony i obrony cywilnej;
 3. inicjowanie, planowanie, organizowanie, wspieranie i koordynowanie wszelkich form aktywności i innowacyjnego myślenia na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa; instytucjonalnej współpracy ratowniczo-medycznej i zajęć sportowo-obronnych;
 4. przygotowanie, doskonalenie i ewaluacyjna ocena programów kształcenia z zakresu: teorii i praktyki bezpieczeństwa obronnego; segmentów bezpieczeństwa odpowiedzialnych za edukowanie obronne i ratownicze; podejmowania decyzji i harmonizacji edukacji dla bezpieczeństwa;
 5. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych w obszarach: organizacji bezpieczeństwa i procedur jego ochrony, wybranych segmentów systemu obronności państwa, wychowania dla bezpieczeństwa, powszechnej samoobrony i obrony cywilnej;
 6. inicjowanie i utrzymywanie współpracy z jednostkami gospodarczymi, samorządowymi, otoczenia biznesu, instytutami naukowo-badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi wspieraniem edukacyjnych warunków bezpieczeństwa i obronności;
 7. opracowanie materiałów dydaktycznych, niezbędnych na różnych poziomach kształcenia, według posiadanych kompetencji, w obszarach wychowania dla bezpieczeństwa, powszechnej samoobrony i obrony cywilnej, współpracy specjalistycznych służb i organizacji pozarządowych, metod ochrony przed zagrożeniami, postępowania w sytuacji kryzysowej, zagrożeń terrorystycznych, przygotowania do postępowania w wypadku katastrof i ratownictwa medycznego;
 8. doradztwo naukowe, działalność ekspercka, certyfikacyjna i konsultacyjna w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, obronności, stanów nagłych zagrożeń, scenariuszy zdarzeń, a w tym gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie wiedzy w przedmiotowym zakresie, ergonomia koncepcyjna i praktyczna z zakresu nauki, przygotowanie do działania ratowniczego, inżynierii bezpieczeństwa, neutralizacji zagrożeń i szkoleniowego.

brak opisu

brak opisu

“PRAKSEOLOGIA W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE”

Organizator konferencji:
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Wydział Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Katedra Nauk o Bezpieczeństwie Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Współorganizatorzy konferencji:

 • Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych
 • Instytut Socjologii
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Teldat Sp. z o.o. sp. k.
 • CMGI Sp. z o.o.
 • Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
 • Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej

Szczegółowe informacje na temat konferencji

Prakseologia

Prakseologia towarzyszyła człowiekowi od zarania dziejów. Ludzkość od zawsze pragnęła stworzyć normy i zasady skutecznego, sprawnego oraz racjonalnego działania, które pomogą jej uporządkować świat. Prakseologia to więc sztuka określania celów i doboru środków odpowiednich do ich realizacji. Ślady myślenia prakseologicznego odnajduje się już w starożytnych maksymach, aforyzmach i ludowych przysłowiach, czy taż przestrogach, które od wieków uczą ludzi jak działać skutecznie i efektywnie. Dotyczą one zatem praktyczności podejmowanych działań. Tego rodzaju myślenie jest niezbędne w naukach o bezpieczeństwie oraz zarządzaniu każdą organizacją. Dlatego prakseologia jest kluczowa w kontekście bezpieczeństwa i zarządzania.

Obszary tematyczne:

 • sprawność działania w systemie bezpieczeństwa narodowego,
 • sprawność działania w systemie obrony,
 • sprawność działania w systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi,
 • sprawność działania zautomatyzowanych systemów kierowania i dowodzenia,
 • sprawność działania systemu zarządzania kryzysowego,
 • sprawność w edukacji dla bezpieczeństwa
 • sprawność w doskonaleniu form i metod szkolenia obronnego
 • sprawność działania w planowaniu, organizowaniu i prowadzeniu operacji we współczesnych konfliktach do wspierania zamierzeń politycznych państwa w kreowaniu bezpieczeństwa narodowego, regionalnego i globalnego
 • organizacje turkusowe,
 • obszary zmian w organizacji,
 • etyczność, racjonalność, efektywność, skuteczność, ekonomiczność, oszczędność, sprawność w zarządzaniu i dowodzeniu,
 • prakseologiczna szkoła T. Kotarbińskiego,
 • prakseologiczna szkoła austriacka,
 • perspektywy prakseologii jako nauki,
 • prakseologia a globalizacja.

Zakres tematyczny panelu studenckiego 19 listopada 2021 – Prakseologia w teorii walki, obronie i ochronie

 1. W związku z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną liczyć się należy z możliwością przeprowadzenia konferencji za pośrednictwem Internetu, przy wykorzystaniu narzędzia Microsoft Teams. Link do konferencji zostanie rozesłany do połowy listopada. Logowanie próbne odbędzie się w dniu 17 listopad 2021 r. O szczegółach będziemy informować mailowo.
 2. Organizatorzy konferencji zapewniają publikację materiałów konferencyjnych w formie rozdziału w recenzowanej monografii. Punktacja MEiN 20,000. Tekst rozdziału do 40 tysięcy znaków wraz z tytułem, słowami kluczowymi oraz streszczeniem (200-250 wyrazów) w języku polskim i angielskim oraz afiliacją i nr ORCID Autora należy złożyć do dnia 8 listopada 2021 r. na adres: email k.malasiewicz@akademiakaliska.edu.pl. Tekst powinien być przygotowany zgodnie z wymogami edytorskimi – patrz załącznik schemat rozdziału. Dopuszcza się wyłącznie grafiki czarno-białe bądź w odcieniach szarości. Organizatorzy nie będą przyjmować tekstów niezgodnych z w/w wymogami.
 3. Szczegółowe pytania dotyczące konferencji prosimy kierować do:

PROGRAM KONFERENCJI

Prakseologia w naukach o bezpieczeństwie

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

ul. Nowy Świat 4

Collegium Novum


18 listopada 2021 – Sala Błękitna

Transmisja on-line (Panel I, II, III):

Link do transmisji otwiera się w nowym oknie


GodzinaTematProwadzący
09.00 – 10.00Rejestracja uczestników konferencjidr Zofia Marciniak
10.00 – 10.15Uroczyste rozpoczęcie konferencji i powitanie zaproszonych gościprof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
10.15 – 12.15Panel I – Prakseologiczna sprawność działania w naukach o bezpieczeństwieprof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
10.15 – 10.35Jakość 4.0 jako szansa na poprawę sprawności organizacji – on-lineprof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
10.35 – 10.55Strategiczne postrzeganie obrony terytorialnej – on-lineprof. dr hab. inż. Ryszard Jakubczak
10.55 – 11.15Dylematy tożsamościowe nauk o bezpieczeństwie i nauk o zarządzaniu i jakościprof. dr hab. Bogdan Szulc
11.15 – 11.35Prakseologia w dowodzeniu. Narodowe podejścia do dowodzenia przez cele.prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij
11.35 – 11.55Prakseologia w konfliktach zbrojnychprof. dr hab. inż. Marek Wrzosek
11.55 – 12.15Dyskusjaprof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
12.15 – 12.40Przerwa kawowa 
12.40 – 15.00Panel II – Integracja podmiotów zarządzania kryzysowego w kontekście sprawnościdr hab. inż. Tomasz Rubaj
12.40 – 13.00Integracja podmiotów zarządzania kryzysowego w kontekście sprawności działania – referat wprowadzającydr hab. inż. Tomasz Rubaj
13.00 – 13.20Współpraca, rywalizacja i walka w dobie cyberprzestrzenidr hab. inż.
Piotr Dela
13.20 – 13.40Teoretyczne i praktyczne aspekty sprawności działania w sytuacjach kryzysowych na przykładzie katastrofy komunikacyjnej – organizacja, przebieg i wyniki badańdr Wiesław Jaszczur
13.40 – 14.00Możliwości oraz przykłady praktycznego wykorzystania SZK Jaśmin jako rozległego, zautomatyzowanego i kompleksowego Systemu Zarządzania Kryzysowegomgr inż. Robert Palka mgr inż. Marek Jeliński
14.00 – 14.20Prakseologiczna sprawność przywództwa i komunikacji społecznej w sytuacjach kryzysowychmgr Jakub Banasiak
14.20 – 14.40Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej i Policji w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznegomgr Marcin Czupryński  
14.40 – 15.00Dyskusjadr hab. inż. Tomasz Rubaj
15.00 – 15.20Przerwa Kawowa 
15.20 – 17.00Panel III – Kompetencje w edukacji dla bezpieczeństwadr hab. inż. Waldemar Scheffs
15.20 – 15.40Znaczenie kompetencji kluczowych w Edukacji dla bezpieczeństwadr inż. Artur Dąbek
15.40 – 16.00Kompetencje menadżera a sprawność zarządzania współczesną organizacjądr Małgorzata Wilczyńska
16.00 – 16.20Przestępczość jako główne zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznegoDr Roman Kaszubowski
16.20 – 16.40Sprawność systemu teleinformatycznego w Policji na przykładzie komend rejonowych i powiatowychmgr Grzegorz Cichosz
16.40 – 17.00Dyskusjadr hab. inż. Waldemar Scheffs
17.00 – 17.10Podsumowanie pierwszego dnia konferencjiprof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
18.00Uroczysta kolacjaHotel Calisia

18 listopada 2021 – Sala 103

Uczestnictwo w konferencji on-line (Panel IV):

Link do uczestnictwa – platforma Teams otwiera się w nowym oknie


GodzinaTematProwadzący
12.40 – 15.00Panel IV – Prakseologia a teoria walkiprof. dr hab. Andrzej Polak
12.40 – 13.00Prakseologia walki w ujęciu cybernetycznymdr Paweł Kawalerski
13.00 – 13.20Bezpieczeństwo publiczne Rzeczypospolitej Polskiej w kontekście sytuacji na granicy polsko-białoruskiej z 2021 rokudr Paweł Olbrycht
13.20 – 13.40Prakseologia działań zapobiegawczo-prewencyjnych w obliczu intensyfikacji zjawiska ekobójstwadr Samanta Kowalska
13.40 – 14.00Polityka imigracyjna wicepremiera Włoch Matteo Salviniego w okresie VI.2018 – IX.2019dr Patrycja Lipold
14.00 – 14.20Aspiracje zawodowe oficerów-kobiet w SZ RP. Wstępne wyniki badań ankietowychmgr Iwona Szkudlarek
14.20 – 14.40Działalność polityki informacyjnej oraz promocyjnej, jako element zagrożenia w skutecznym systemie kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymimgr Marcin Małys
14.40 – 15.00Dyskusjaprof. dr hab. Andrzej Polak
Sala 006
12.40 – 15.00Panel Studencki – Wymiar sprawności w naukach o bezpieczeństwiedr inż. Krystian Frącik
12.40 – 13.00Wprowadzenie w zagadnienie sprawności w naukach o bezpieczeństwiedr inż. Krystian Frącik
13.00 – 15.00Praca w grupach na temat: Wymiary sprawności w naukach o bezpieczeństwiedr inż. Krystian Frącik

19 listopada 2021

Sala Błękitna

Transmisja on-line:

Link do transmisjiotwiera się w nowym oknie


GodzinaTematProwadzący
10.00 – 10.10Rozpoczęcie II dnia konferencji w panelu doktoranckimprof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo
10.10 – 13.10Panel doktorancki – wymiary prakseologicznej sprawności w bezpieczeństwiedr hab. inż. Konrad Malasiewicz
10.10 – 10.30Sprawność działania pionu kryminalnego Policji jako elementu podsystemu bezpieczeństwa i porządku publicznego w systemie bezpieczeństwa narodowegomgr Roman Pisarski
10.30 – 10.50Polska polityka bezpieczeństwa wobec enuncjacji rozszerzenia społecznego dostępu do broni palnejmgr Adam Handke
10.50 – 11.10Bezpieczeństwo podatkowe a przestępstwa karuzelowemgr Paweł Wielgocki
11.10 – 11.30Zarządzanie kryzysowe na szczeblu administracyjnym oraz czynniki spowalniające jego sprawne funkcjonowanie podczas sytuacji kryzysowychmgr inż. Katarzyna Bronowska
11.30 – 11.50Przerwa 
11.50 – 12.10Perspektywa psychologiczna efektywnego funkcjonowania człowieka w sytuacji decyzyjnejmgr Ida Parfimowicz
12.10 – 12.30Bezpieczeństwo osób ograniczonych ruchowomgr Oliwia Haja
12.30 – 12.50Zagrożenia otwartych przestrzeni miejskich przed komunikacyjnymi atakami terrorystycznymimgr Marcin Barnat
12.50 – 13.10Procedura 4U! jako skuteczna metoda ochrony przed skutkami zamachów terrorystycznychKacper Podgórski
Sala 006
10.00 – 13.10Panel studencki – Wymiar sprawności w naukach o bezpieczeństwie. Podsumowanie wyników pracydr inż. Krystian Frącik
10.00 – 13.10Prezentacja wyników prac w grupach na temat Wymiary sprawności w naukach o bezpieczeństwiedr inż. Krystian Frącik
13.10 – 13.20Przerwa 
13.20 – 13.30Zakończenie konferencji – Sala Błękitnaprof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo

30.10.2021 r. – termin nadsyłania zgłoszeń z tematem referatu

08.11.2021 r. – termin nadsyłania pełnych tekstów referatów zgodnie z wymogami redakcyjnymi

10.11.2021 r. – termin wnoszenia opłaty konferencyjnej

18.11.2021 r. – konferencja i panel studencki

19.11.2021 r. – prezentacja wyników prac zrealizowanych w panelu studenckim

Komitet Naukowy

Przewodniczący

prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Z-cy Przewodniczącego

prof. dr hab. Sławomir M. Mazur – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

dr hab. Jan Maciejewski prof. UWr – Uniwersytet Wrocławski

Członkowie (w kolejności alfabetycznej)

 • dr inż. Łukasz Apiecionek, prof. UKW
 • prof. dr hab. Tadeusz Buksiński, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Leopold Ciborowski, AMW
 • dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, prof. Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Warszawie
 • dr Anna Chabasińska, AJP
 • dr hab. Aleksander Charnowalu – prof. Brzeskiego Państwowego Uniwersytetu im. A. S. Puszkina w Brześciu
 • dr hab. inż. R. Chrobak, prof. Akademii Sztuki Wojennej
 • dr hab. inż. Piotr Dela prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. Ireneusz Dziubek prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Jan Frąszczak prof. Akademii Kaliskiej
 • prof. dr hab. Beata Glinkowska, UŁ
 • dr inż. Joanna Iwko, Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jacek Iwko, Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Weronika Jakubczak, prof. Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, WSP
 • dr Wiesław Jaszczur, Akademia Kaliska
 • dr Paweł Kamiński, Akademia Kaliska
 • dr hab. Kamil Kardis – prof. Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie
 • dr Roman Kaszubowski, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij, Krakowska Akademia im A. F. Modrzewskiego
 • prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski, AWL
 • prof. dr hab. Stefan Kowal, Akademia Kaliska
 • dr Adam Kruk, SAN, Warszawa
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa, PW
 • prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, Akademia Kaliska
 • dr hab. inż. Marek Kubiński, prof. Akademii Kaliskiej
 • prof. dr hab. Rafał B. Kuc, SAN
 • dr Anna Ludwiczak prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Zdzisław Ludziejewski, WSZI „Copernicus” Wrocław
 • dr Monika Majchrzak, Akademia Kaliska
 • dr hab. inż. Konrad Malasiewicz, prof. Akademii Kaliskiej
 • prof. Józef Matis, AOS Słowacja
 • dr Zofia Marciniak, Akademia Kaliska
 • prof. Maria Martińska, AOS Słowacja
 • prof. dr hab. Maria Miczyńska-Kowalska, UP Lublin
 • dr hab. Hanna Mizgajska, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. Andrzej Młodak, prof. Akademii Kaliskiej
 • prof. Karol Murdza, Akademia Policyjna, Słowacja
 • dr Olga Nowaczyk, UWr,
 • dr Julia Nowicka, Akademia Sztuki Wojennej
 • dr hab. Monika Ostrowska, prof. Krakowskiej Akademii im A. F. Modrzewskiego
 • prof. dr hab. Yury Pauliuchuk – Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu
 • dr Bogumiła Pawlaczyk, Akademia Kaliska
 • prof. Maria Petrufova, AOS Słowacja,
 • dr inż. Aneta Pisarska, Akademia Kaliska
 • dr Katarzyna Piskrzynska, MUP Oświęcim
 • prof. dr. hab. Andrzej Polak, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Jan Posobiec, Akademia Kaliska
 • dr inż. Norbert Prusiński, Akademia Kaliska
 • dr Zuzana Przyłuska, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Nadezhda Psareva – Akademia Pracy i Stosunków Społecznych w Moskwie
 • prof. dr hab. Grzegorz Raubo, Akademia Kaliska
 • dr Izabela Rącka, Akademia Kaliska
 • dr hab. Grzegorz Rdzanek, UJK
 • dr hab. inż. Tomasz Rubaj, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Tatsjana Siluk – Brzeski Państwowy Uniwersytet im. A. S. Puszkina w Brześciu
 • dr hab. Mirosław Skarżyński, prof. Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, UMCS
 • dr Małgorzata Stochmal, UWr
 • dr hab. inż. Waldemar Scheffs, prof. Akademii Kaliskiej
 • prof. dr hab. Bogdan Szulc, Akademia Sztuki Wojennej
 • prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk, PW
 • prof. dr hab. Maria Trojanek, Akademia Kaliska
 • dr Aneta Uss-Lik, UWr
 • prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, UŁ
 • dr Beata Wenerska prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Wojciech Winkler, Akademia Kaliska
 • dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź, prof. UWr, UWr
 • dr Andrzej Wisz
 • dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus, Akademia Sztuki Wojennej
 • dr Monika Zawartka, UWr

dr inż. Aneta Pisarska, telefon: +48 889 089 995

email a.pisarska@akademiakaliska.edu.pl

dr Piotr Pieńkowski, telefon: +48 71 375 51

email piotr.pienkowski@uwr.edu.pl

dr Monika Majchrzak, telefon: +48 791 927 187

email m.majchrzak@akademiakaliska.edu.pl

mgr Sławomir Fiodorów,

email slawekfiodorow@gmail.com

dr inż. Łukasz Apiecionek, prof. UKW

dr inż. Krystian Frącik, telefon: 662 781 980

email k.fracik@akademiakaliska.edu.pl

dr inż. Sławomir Wronka, telefon: 660 200 208

email s.wronka@akademiakaliska.edu.pl

dr Zosia Marciniak

email z.marciniak@akademiakaliska.edu.pl

dr hab. Janusz Ziarko, prof. Krakowskiej Akademii im A. F. Modrzewskiego

dr Zyta Dymińska – Krakowska Akademia im. A. F. Modrzewskiego

dr Piotr Janulek, Akademia WSB, telefon: +48 508 063 322

email pjanulek@wsb.edu.pl

Opłatę konferencyjną w wysokości:

 • 300 zł – udział czynny wraz z publikacją w monografii (20pkt) oraz certyfikat uczestnictwa czynnego;
 • 150 zł – udział w warsztatach studenckich;
 • 100 zł – opublikowanie rozdziału w monografii bez udziału w konferencji (po zakwalifikowaniu materiału do publikacji);
 • 50 zł – udział bierny oraz certyfikat uczestnictwa biernego

należy wnieść na konto:

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

86 1240 6609 1111 0010 2612 4161

W tytule przelewu prosimy umieścić: imię i nazwisko uczestnika konferencji – Prakseologia

Opłata konferencyjna obejmuje:

 • udział w Konferencji,
 • poczęstunek w czasie przerw,
 • kolację w pierwszym dniu Konferencji,
 • publikację

Osoby zainteresowane rezerwacją noclegu proszone są o kontakt z Komitetem organizacyjnym.

Lokalizacja konferencji

Dokumenty do pobrania