• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Dyrektor

prof. dr hab. inż. Jarosław WOŁEJSZO

email j.wolejszo@akademiakaliska.edu.pl

Wicedyrektor

prof. dr hab. inż Jan POSOBIEC

email j.posobiec@akademiakaliska.edu.pl

Sekretariat

mgr Karolina GLAPIŃSKA

email k.glapinska@akademia.kalisz.pl

telefon: +48 62 767 95 26

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie jest jednostką organizacyjną Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego bezpośrednio podległą pod Rektora i Prorektora do spraw nauki. Całokształtem działalności Instytutu kieruje dyrektor. Instytut jest ośrodkiem badawczym w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie. Uczestniczy w kształtowaniu bezpieczeństwa i obronności państwa, zespalając w swej działalności kształcenie i wychowywanie oraz prowadzenie badań naukowych, służących przede wszystkim bezpieczeństwu w wymiarze narodowym i międzynarodowym a także obronności państwa. W realizacji swych zadań badawczych Instytut współpracuje z krajowymi uczelniami i placówkami naukowymi oraz dowództwami i jednostkami wojskami MON, a także organami administracji państwowej, samorządowej i innymi instytucjami systemu bezpieczeństwa państwa. Instytut współpracuje z instytucjami badawczymi i przemysłem obronnym a także ze swoimi odpowiednikami w uczelniach innych krajów.

Misją Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie jest prowadzenie badań naukowych i rozwijanie nauk o bezpieczeństwie oraz przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr cywilnych dla potrzeb sił zbrojnych i systemu bezpieczeństwa państwa. Prowadząc badania naukowe, Instytut korzysta z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, kształcąc studentów na potrzeby sił zbrojnych i administracji publicznej w skutecznym dowodzeniu i zarządzaniu w warunkach pokoju kryzysu i wojny. Wydział prowadzi również działalność ekspercką w przedmiotowych obszarach.

Społeczność Instytutu dba o wysoki poziom kształcenia, wiarygodność słowa mówionego i pisanego oraz przestrzeganie zasad etyki. Patriotyzm i poszanowanie tradycji są wyznacznikami najnowszych wartości i zachowań jej członków. Swoją misję Instytut realizuje poprzez spełnianie funkcji:

 1. dydaktyczna, która obejmuje przygotowanie absolwentów do pełnienia funkcji kierowniczych w instytucjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego i narodowego. Kształcenie doktorantów w szkole doktorskiej Uczelni lub seminarium doktoranckich;
 2. badawczej, która obejmuje: badania w zakresie nauk społecznych i dyscyplinie: nauki o bezpieczeństwie oraz nauk pokrewnych;
 3. promocyjnej, która obejmuje popularyzacje wiedzy i dorobku Instytutu, poprzez podejmowanie przedsięwzięć naukowych i dydaktycznych, w tym: wymianę doświadczeń, wykłady i informacje, udział w pracach badawczych, publikacje w czasopismach i periodykach naukowych oraz współpracę z instytucjami i ośrodkami badawczo-dydaktycznymi w kraju i za granicą.

Do podstawowych zadań Instytutu w obszarze badawczym należy:

 1. organizowanie i prowadzenie badań w dyscyplinach nauki o bezpieczeństwie oraz rozwijanie teoretycznych podstaw funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa w tym sił zbrojnych;
 2. projektowanie struktur dowództw i wojsk oraz sposobów ich działania w operacjach;
 3. rozwój zautomatyzowanych systemów kierowania i dowodzenia siłami zbrojnymi;
 4. projektowanie zautomatyzowanych systemów zarządzania kryzysowego;
 5. doskonalenie nowoczesnych form szkolenia obronnego;
 6. rozwój teorii zarządzania kryzysowego w różnych stanach funkcjonowania państwa;
 7. rozwój teorii i poszukiwanie efektywnych form koordynacji działań rodzajów sił zbrojnych, wojsk operacyjnych i pozamilitarnych ogniw obronnych oraz podsystemów wykonawczych w operacjach.

Zakład Teorii Walki

Kierownik dr hab. inż. Konrad MALASIEWICZ, prof. Akademii Kaliskiej

email k.malasiewicz@akademiakaliska.edu.pl

 1. prof. dr hab. Andrzej Polak
 2. dr hab. Marek Kubiński, prof. Akademii Kaliskiej
 3. dr Krystian Frącik
 4. dr Sławomir Wronka
 5. dr Zuzanna Przyłuska

Zakład Zarządzania Kryzysowego

Kierownik dr hab. inż. Tomasz RUBAJ, prof. Akademii Kaliskiej

email t.rubaj@akademiakaliska.edu.pl

 1. dr hab. Piotr Dela
 2. dr Norbert Prusiński
 3. dr Paweł Kamiński
 4. dr Wiesław Jaszczur
 5. dr Wojciech Winkler
 6. dr Monika Majchrzak

Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa

Kierownik dr hab. inż. Waldemar Scheffss, prof. Akademii Kaliskiej

email w.scheffss@akademiakaliska.edu.pl

 1. dr hab. Ireneusz T. Dziubek, prof. Akademii Kaliskiej
 2. dr Bogumiła Pawlaczyk
 3. dr Roman Kaszubowski
 4. dr Zosia Marciniak

Zakład Teorii Walki jest jednostką organizacyjną Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, powołaną do prowadzania działalności badawczo-dydaktycznej w obszarze teorii walki, sztuki wojennej oraz teorii zarządzania i dowodzenia siłami zbrojnymi.

Zakład jest odpowiedzialny za rozwój i upowszechnianie wiedzy w specjalnościach określonych jej kompetencjami oraz należyte przygotowanie studentów na różnych poziomach kształcenia do rozwiązywania problemów w obszarze bezpieczeństwa.

Przedmiotem zainteresowania Zakładu jest zjawisko walki, a w szczególności walki zbrojnej oraz techniki praktycznego rozwiazywania problemów jej planowania, organizowania i prowadzenia w wymiarze politycznym, strategicznym, operacyjnym i taktycznym.

W obszarze kompetencyjnym Zakładu pozostają problemy związane z:

 1. rozwojem teorii bezpieczeństwa i obronności,
 2. rozwojem teorii walki,
 3. rozwojem sztuki wojennej,
 4. teorią i praktyką sztuki operacyjnej,
 5. teorią i praktyką dowodzenia.

Do głównych zadań Zakładu należy:

 1. rozwijanie badań naukowych dotyczących teorii walki i współczesnej sztuki wojennej, a w tym teorii współczesnej sztuki operacyjnej i teorii dowodzenia;
 2. propagowanie teorii naukowych dotyczących praktyki planowania, organizowania i prowadzenia operacji we współczesnych konfliktach do wspierania zamierzeń politycznych państwa w kreowaniu bezpieczeństwa narodowego, regionalnego i globalnego;
 3. przygotowanie i doskonalenie programów kształcenia z zakresu teorii i ewolucji bezpieczeństwa i obronności, jak i współczesnej sztuki wojennej, strategii, sztuki operacyjnej i taktyki;
 4. prowadzenie badań naukowych w obszarze: bezpieczeństwa i obronności, a w szczególności zagadnień sztuki wojennej, sztuki operacyjnej i taktyki rodzajów wojsk oraz dowodzenia siłami zbrojnymi, zgrupowaniami operacyjnymi, związkami taktycznymi, oddziałami i pododdziałami wojskowymi;
 5. doskonalenie zautomatyzowanych systemów kierowania i dowodzenia w systemie bezpieczeństwa narodowego;
 6. opracowanie materiałów dydaktycznych, niezbędnych na różnych poziomach kształcenia, według posiadanych kompetencji;
 7. doradztwo naukowe i działalność ekspercka w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, obronności, teorii walki zbrojnej, współczesnej sztuki wojennej i sztuki operacyjnej oraz teorii i praktyki dowodzenia.

Zakład Zarządzania Kryzysowego jest jednostką organizacyjną Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, powołaną do prowadzania działalności badawczej w dziedzinie nauk społecznych i dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Zakład jest odpowiedzialny za rozwój i upowszechnianie wiedzy w specjalnościach określonych jej kompetencjami oraz należyte przygotowanie studentów na różnych poziomach kształcenia do rozwiązywania problemów z obszaru bezpieczeństwa i obronności, w szczególności zaś z zakresu zarządzania kryzysowego.

Przedmiotem zainteresowania Zakładu jest wykrywanie prawidłowości, wyjaśnianie i formułowanie naukowo uzasadnionych teorii i wniosków w zakresie teorii i praktyki zarządzania kryzysowego. Planowanie, organizowanie i rozwiązywanie problemów merytorycznych dotyczących zagrożeń, których skutkiem jest kryzys i sytuacja kryzysowa w wymiarze globalnym i lokalnym oraz ujęciu narodowym i międzynarodowym, odnoszących się do wszechstronnego przygotowania kadr, jak również sił i środków do udziału w poszczególnych fazach zarządzania kryzysowego na poziomie państwa, województwa, powiatu i gminy we współpracy z siłami i środkami zarządzania kryzysowego NATO i Unii Europejskiej.

W obszarze kompetencyjnym Zakładu pozostają problemy związane z:

 1. identyfikacją, egzemplifikacją i przeciwdziałaniem zagrożeniom prowadzącym do kryzysów i sytuacji kryzysowych;
 2. rozwojem teorii działań zorganizowanych w sytuacjach zagrożeń niemilitarnych;
 3. teorią i praktyką zarządzania w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem różnorodnych systemów i narzędzi wspomagających proces zarządzania kryzysowego;
 4. integracją, koordynacją i synchronizacją działań różnorodnych podmiotów – zespołów (centr) zarządzania kryzysowego, sił zbrojnych, służb, inspekcji i straży podczas zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy;
 5. ochroną i obroną infrastruktury krytycznej dla funkcjonowania państwa;
 6. zautomatyzowane systemy zarządzania kryzysowego;
 7. przygotowaniem i prowadzeniem ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego dla studentów oraz kadr komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe poziomu krajowego, wojewódzkiego powiatowego i gminnego.

Do głównych zadań Zakładu należy:

 1. rozwijanie i propagowanie teorii walki i podstaw współczesnej sztuki wojennej i teorii współczesnej sztuki operacyjnej;
 2. propagowanie teorii i praktyki planowania, organizowania i prowadzenia działań na wszystkich szczeblach administracji, we wszystkich fazach zarzadzania kryzysowego do wspierania zamierzeń politycznych państwa w kreowaniu bezpieczeństwa narodowego, regionalnego i globalnego;
 3. przygotowanie i doskonalenie programów kształcenia z zakresu bezpieczeństwa i obronności, jak i zarządzania kryzysowego;
 4. prowadzenie badań naukowych w obszarze: bezpieczeństwa i obronności, zarządzania kryzysowego w różnorodnych scenariuszach sytuacji kryzysowych;
 5. projektowanie zautomatyzowanych systemów zarządzania kryzysowego;
 6. opracowanie materiałów dydaktycznych, niezbędnych na różnych poziomach kształcenia, według posiadanych kompetencji;
 7. przygotowanie i prowadzenie ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego z zastosowaniem dedykowanego Systemu Zarządzania Kryzysowego;
 8. doradztwo naukowe i działalność ekspercka w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, obronności i zarządzania kryzysowego we współczesnych i perspektywicznych uwarunkowaniach.

Zakład Edukacji dla Bezpieczeństwa jest jednostką organizacyjną Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie, powołaną do prowadzania działalności badawczej w obszarze: nauk społecznych i dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie.

Przedmiotem zainteresowania Zakładu jest inicjowanie, planowanie, organizowanie, rozwiązywanie i koordynowanie zróżnicowanych form aktywności badawczej, naukowej i innowacyjnej oraz przygotowanie do uczestnictwa w określonych procedurach wychowania dla bezpieczeństwa, powszechnej samoobrony i obrony cywilnej

W obszarze kompetencyjnym Zakładu pozostają problemy związane z:

 1. społecznymi funkcjami nauki i podmiotowością edukacji;
 2. zagrożeniami bezpieczeństwa i obronności państwa;
 3. segmentami bezpieczeństwa odpowiedzialnymi za edukowanie obronne i ratownicze;
 4. interdyscyplinarnością i innowacyjnością wyzwań i zagrożeń bezpieczeństwa;
 5. edukacyjnymi warunkami i kompetencjami społecznymi w obronności;
 6. transferem wiedzy edukacyjnej na rzecz bezpieczeństwa;
 7. harmonizacją struktur i wypracowaniem nowych form edukacji dla bezpieczeństwa;
 8. obszarami rozwoju i modyfikacji pozapaństwowych form edukowania obronnego.

Do głównych zadań Zakładu należy:

 1. propagowanie i wdrażanie idei zwiększenia bezpieczeństwa cywilnego poprzez tworzenie warunków do rozwoju nauki, innowacji, komercjalizacji wiedzy i współdziałania między społeczeństwem a strukturami państwa, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji obronnej oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży;
 2. propagowanie teorii i praktyki planowania, organizowania i prowadzenia działalności dydaktyczno-wychowawczej szkół, organizacji młodzieżowych, stowarzyszeń i innych pozapaństwowych środowisk z możliwościami edukowania do działania w warunkach zagrożeń, reakcji ratowniczo-medycznej, powszechnej samoobrony i obrony cywilnej;
 3. inicjowanie, planowanie, organizowanie, wspieranie i koordynowanie wszelkich form aktywności i innowacyjnego myślenia na rzecz edukacji dla bezpieczeństwa; instytucjonalnej współpracy ratowniczo-medycznej i zajęć sportowo-obronnych;
 4. przygotowanie, doskonalenie i ewaluacyjna ocena programów kształcenia z zakresu: teorii i praktyki bezpieczeństwa obronnego; segmentów bezpieczeństwa odpowiedzialnych za edukowanie obronne i ratownicze; podejmowania decyzji i harmonizacji edukacji dla bezpieczeństwa;
 5. inicjowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych w obszarach: organizacji bezpieczeństwa i procedur jego ochrony, wybranych segmentów systemu obronności państwa, wychowania dla bezpieczeństwa, powszechnej samoobrony i obrony cywilnej;
 6. inicjowanie i utrzymywanie współpracy z jednostkami gospodarczymi, samorządowymi, otoczenia biznesu, instytutami naukowo-badawczymi oraz organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi wspieraniem edukacyjnych warunków bezpieczeństwa i obronności;
 7. opracowanie materiałów dydaktycznych, niezbędnych na różnych poziomach kształcenia, według posiadanych kompetencji, w obszarach wychowania dla bezpieczeństwa, powszechnej samoobrony i obrony cywilnej, współpracy specjalistycznych służb i organizacji pozarządowych, metod ochrony przed zagrożeniami, postępowania w sytuacji kryzysowej, zagrożeń terrorystycznych, przygotowania do postępowania w wypadku katastrof i ratownictwa medycznego;
 8. doradztwo naukowe, działalność ekspercka, certyfikacyjna i konsultacyjna w sprawach dotyczących bezpieczeństwa, obronności, stanów nagłych zagrożeń, scenariuszy zdarzeń, a w tym gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie wiedzy w przedmiotowym zakresie, ergonomia koncepcyjna i praktyczna z zakresu nauki, przygotowanie do działania ratowniczego, inżynierii bezpieczeństwa, neutralizacji zagrożeń i szkoleniowego.

brak opisu

brak opisu

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

PRAKSEOLOGIA W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE
PRAKSEOLOGIA WSPÓŁDZIAŁANIA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA BEZPIECZEŃSTWO W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
22-23.11.2022

Organizator konferencji:
Instytut Nauk o Bezpieczeństwie wraz z Wydziałem Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Cel konferencji:

Wymiana poglądów o współczesnych wyzwaniach i zagrożeniach w obszarze bezpieczeństwa, porządku publicznego i zarządzania kryzysowego oraz przedstawienie „dobrych praktyk” z zakresu sprawności przyjętych rozwiązań i kierunków działań podmiotów o charakterze wojskowym, policyjnym i cywilnym.

Szczegółowe informacje na temat konferencji

Współorganizatorzy naukowi

 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • Społeczna Akademia Nauk Łódź
 • Społeczna Akademia Nauk Łódź, Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie

Współorganizatorzy instytucjonalni

 • 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej
 • 16. Jarociński Batalion Remontu Lotnisk
 • Abecom Plus Szczecin
 • ARPOL Zielona Góra
 • Automobilklub Kaliski
 • Biblioteka Akademii Kaliskiej
 • Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW
 • CMGI Warszawa
 • DFE Security sp. z o.o. Warszawa
 • Komenda Miejska Policji w Kaliszu
 • Mercedes-Benz Polska Warszawa
 • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa
 • Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim
 • P4 Sp. z o.o.
 • Polska Izba Ochrony Warszawa
 • Polska Izba Systemów Alarmowych Warszawa
 • Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej w Warszawie
 • Polski Związek Pracodawców Ochrona Warszawa
 • Safety Project Wrocław
 • Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 • Stowarzyszenie Certyfikowanych Audytorów i Specjalistów ds. Kontroli Wewnętrznej Warszawa
 • Straż Miejska w Szczecinku
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Warszawa
 • TELDAT Bydgoszcz
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości w Poznaniu
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
 • Wojewódzki Sztab Wojskowy w Poznaniu
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu
 • Związek Piłsudczyków RP Okręg Wielkopolski

Przewodniczący Komitetu Naukowego

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo – Akademia Kaliska

Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Naukowego:

 • prof. dr hab. Sławomir M. Mazur – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,
 • ppłk dr Dariusz Bogusz – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

Członkowie Komitetu Naukowego

 • prof. dr hab. Beata Glinkowska – Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Bogdan Szulc – Akademia Sztuki Wojennej
 • prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj – Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Grzegorz Raubo – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. inż. Jan Posobiec – Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij – Krakowska Akademia im A. F. Modrzewskiego
 • prof. dr hab. inż. Marian Kopczewski – Akademia Wojsk Lądowych
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Krupa – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Leopold Ciborowski – Akademia Marynarki Wojennej
 • prof. dr hab. Maria Miczyńska-Kowalska – Uniwersytet Przyrodniczy Lublin
 • prof. dr hab. Maria Trojanek – Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Rafał B. Kuc – Społeczna Akademia Nauk Warszawa
 • prof. dr hab. Ryszard Jakubczak – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • prof. dr hab. Sławomir M. Mazur – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • dr hab. Jan Maciejewski – Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Stanisław Kowalkowski – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • prof. dr hab. Stanisław Tkaczyk – Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. Stefan Kowal – Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Tadeusz Buksiński – Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Witold Lidwa – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • prof. dr. hab. Andrzej Polak – Akademia Kaliska
 • prof. Józef Matis – AOS Słowacja
 • prof. Karol Murdza – Akademia Policyjna, Słowacja
 • prof. Maria Martińska – AOS Słowacja
 • prof. Maria Petrufova – AOS Słowacja,
 • dr hab. Andrzej Czupryński – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • dr hab. Andrzej Młodak – Akademia Kaliska
 • dr hab. Jacek Bil – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • dr hab. Aneta Wysokińska-Senkus – Akademia Sztuki Wojennej
 • dr hab. Barbara Wiśniewska-Paź – Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Grzegorz Rdzanek – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Hanna Mizgajska – Akademia Kaliska
 • dr hab. inż. Konrad Malasiewicz – Akademia Kaliska
 • dr hab. inż. Marek Kubiński – Akademia Kaliska
 • dr hab. inż. Piotr Dela – Akademia Kaliska
 • dr hab. inż. Tomasz Rubaj – Akademia Kaliska
 • dr hab. inż. Waldemar Scheffss – Akademia Kaliska
 • dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski – Wyższa Szkoła Menadżerska w Warszawie
 • dr hab. Ireneusz Dziubek – Akademia Kaliska
 • dr hab. Juliusz Tym – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr hab. Kamil Kardis – Preszowski Uniwersytet w Preszowie
 • dr hab. Krzysztof Walczak – Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
 • dr hab. Mirosław Skarżyński – Politechnika Poznańska
 • dr hab. Monika Ostrowska – Krakowska Akademia im A. F. Modrzewskiego
 • dr hab. Ryszard Chrobak – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr hab. Waldemar Uździcki – Uniwersytet Zielonogórski
 • dr hab. Weronika Jakubczak – Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • dr hab. Zbigniew Staniek – Akademia Kaliska
 • dr hab. Juliusz Piwowarski – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
 • dr hab. Iwona Klonowska – Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • dr Adam Kruk – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie
 • dr Andrzej Wisz – CMGI Warszawa
 • dr Aneta Uss-Lik – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Anna Chabasińska – Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
 • dr inż. Tomasz Białek – Collegium Civitas w Warszawie
 • dr Anna Ludwiczak – Akademia Kaliska
 • dr Arkadiusz Szczepaniak – Społeczna Akademia Nauk w Łodzi, Wydział Zamiejscowy w Szczecinku
 • dr Beata Wenerska – Akademia Kaliska
 • dr Bogumiła Pawlaczyk – Akademia Kaliska
 • dr Elżbieta Steczek-Czerniawska – Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauki
 • dr Grzegorz Grondys – Straż Miejska w Szczecinku
 • dr Grzegorz Kaliciak – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • dr inż. Aneta Pisarska – Akademia Kaliska
 • dr inż. Jacek Iwko – Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Jarosław Stelmach – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie
 • dr inż. Joanna Iwko – Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Łukasz Apiecionek – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr inż. Norbert Prusiński – Akademia Kaliska
 • dr inż. Roman Filipiak – Automobilklub Kaliski
 • dr Izabela Rącka – Akademia Kaliska
 • dr Jan Frąszczak – Akademia Kaliska
 • dr Jan Kuriata – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
 • dr Julia Nowicka – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr Katarzyna Piskrzynska – Małopolska Uczelnia Państwowa im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
 • dr Andrzej Marjański – Społeczna Akademia Nauk Łódź
 • dr Przemysław Kornacki – Społeczna Akademia Nauk Łódź
 • dr Małgorzata Stochmal – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Marcin Lipka – P4 sp. z o. o. Warszawa
 • dr Mirosław Kuświk – Akademia Kaliska
 • dr Monika Zawartka – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Olga Nowaczyk – Uniwersytet Wrocławski
 • dr Paweł Kamiński – Akademia Kaliska
 • dr Roman Kaszubowski – Akademia Kaliska
 • dr Wiesław Jaszczur – Akademia Kaliska
 • dr Wojciech Winkler – Akademia Kaliska
 • dr Zdzisław Ludziejewski – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu
 • dr Sylwester Szopieraj – Służba Kontrwywiadu Wojskowego
 • dr Monika Majchrzak – Akademia Kaliska
 • dr Zofia Marciniak – Akademia Kaliska
 • dr Zuzanna Przyłuska – Akademia Kaliska
 • dr Damian Szlachter – Polskie Towarzystwo Bezpieczeństwa Narodowego
 • dr Agata Dybioch – Straż Miejska Kalisza
 • gen bryg. Andrzej Pawlikowski – Akademia Sztuki Wojennej
 • płk mgr Rafał Miernik – 19. Lubelska Brygada Zmechanizowana
 • płk mgr Zbigniew Targoński – 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej
 • ppłk mgr Marcin Czupryński – Akademia Kaliska
 • ppłk mgr Paweł Zagórski – Akademia Kaliska
 • ppłk Grzegorz Grzegorski – Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW
 • ppłk Roman Bednarek – Departament Wsparcia Operacyjno-Technicznego ABW
 • mgr Mirosław Chrzanowski – WORD Kalisz
 • mgr inż. Jarosław Jaźwiński – DFE Security sp. z o.o.
 • Krzysztof Cichulski – Polska Izba Systemów Alarmowych Warszawa
 • Marcin Pyclik – Polska Izba Ochrony Warszawa
 • Tomasz Wojak – Polski Związek Pracodawców Ochrona Warszawa
 • mgr Kamil Przyłuski – Akademia Kaliska
 • ppłk dr Krzysztof Ogonowski – Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
 • gen. w st. sp. mgr Jacek Włodarski – Służba Więzienna
 • ppłk rez. mgr inż. Radosław Pierz – Związek oficerów rezerwy RP w Poznaniu
 • mjr mgr Krzysztof Kutela – Stowarzyszenie Oficerów Więziennictwa
 • mgr Krzysztof Jankowiak – Straż Miejska Namysłów
 • dr Kamil Całek – Środkowoeuropejskie Centrum Analiz Strategicznych w Warszawie
 • dr Małgorzata Wilczyńska – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu

PLAN KONFERENCJI


22.11.2022


9.00 – 10.00Rejestracja uczestników
10.00 – 10.15Powitanie uczestników
Wystąpienia: JM Rektora AK oraz Przewodniczącego Komitetu Naukowego
Rozpoczęcie konferencji
10.15 -12.00Sesja I – Sprawność współdziałania w bezpieczeństwie i porządku publicznym
12.00 – 12.45Przerwa na lunch
12.45 – 14.30Sesja II – Sprawność współdziałania w zarządzaniu kryzysowym
14.30 – 15.00Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia konferencji
10.00 – 15.00Panel studencki
– sprawność współdziałania w bezpieczeństwie i porządku publicznym
– sprawność współdziałania w zarządzaniu kryzysowym
– psychologiczne i socjologiczne aspekty kryzysu i sytuacji kryzysowych

23.11.2022


10.00 – 13.00Panel doktorancki – sprawność współdziałania podmiotów w realizacji zadań ochronno-obronnych na rzecz bezpieczeństwa Państwa
10.00 –  13.00Prezentacja wyników Panelu studenckiego

Moderatorzy konferencji

Dzień I

 • prof. dr hab. inż. Jan Posobiec – Akademia Kaliska

Dzień II

 • dr hab. inż. Tomasz Rubaj – Akademia Kaliska

Komitet organizacyjny

 • Przewodniczący dr Paweł Kamiński
 • mgr Marcin Czupryński – Akademia Kaliska
 • mgr Paweł Zagórski – Akademia Kaliska

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Kontakt do komitetu organizacyjnego (zgłoszenia wystąpień i materiałów do publikacji): konferencja2022@akademia.kalisz.pl

Publikacja pokonferencyjna zostanie wydana w formie recenzowanej monografii, termin nadsyłania rozdziałów: 31 października 2022r.

Warsztaty dydaktyczne dla uczniów szkół średnich

Realizatorzy

 • 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej
 • Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim
 • Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Kaliszu
 • Straż Miejska w Szczecinku

Tematyka warsztatów

10.00 – 10.30Technologie przyszłości w Siłach Zbrojnych RP
10.30 – 11.00Bezpieczeństwo środków transportu miejskiego
11.00 – 11.30Bezpieczne zachowania w przypadku zagrożenia terrorystycznego
11.30 – 12.00Wykorzystanie dronów w zapewnieniu porządku publicznego

Prezentacje, pokazy, promocje

 • Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim – sprzęt, wyposażenie, wyszkolenie
 • 12 WBOT – wyposażenie indywidualne żołnierza lekkiej piechoty, w tym uzbrojenia oraz sprzętu do wsparcia działań z UPM, tj. DRON, ponton, noktowizory, QUAD + motocykl, stoisko promocyjne
 • TELDAT Bydgoszcz – Sieciocentryczna Platforma Teleinformatyczna JAŚMIN
 • Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kaliszu – stoisko promocyjne SZRP
 • 16. Jarociński Batalion Remontu Lotnisk – sprzęt inżynieryjno-budowlany i specjalistyczny
 • Biblioteka Akademii Kaliskiej – wydawnictwa o tematyce bezpieczeństwa i obronności
 • Straż Miejska w Szczecinku – wyposażenie specjalne, programy prewencyjne
 • ARPOL Zielona Góra – racje żywnościowe dla Sił Zbrojnych RP i innych podmiotów związanych z obronnością i bezpieczeństwem Państwa
 • Wielkopolskie Muzeum Niepodległości – wystawa Powstania Wielkopolskiego 1918 -1919
 • Mercedes-Benz Polska – systemy mobilne
 • Abekom Plus Szczecin – systemy dyspozytorskie
 • DFE Security sp. z o.o. – rozwiązania zabezpieczeń technicznych
 • P4 sp. z o. o. – rozwiązania telekomunikacyjne

Komitet organizacyjny

 • dr Paweł Kamiński – Akademia Kaliska
 • dr Izabela Rącka – Akademia Kaliska
 • dr Marcin Lipka – P4 sp. z o. o.
 • dr Grzegorz Grondys – Straż Miejska w Szczecinku
 • mgr Mirosław Chrzanowski – WORD Kalisz

Kontakt do komitetu organizacyjnego: konferencja2022@akademia.kalisz.pl

Lokalizacja konferencji

Dokumenty do pobrania