• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
Akademia Kaliska

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych /Dz.U.2018.2215 z późn. zm./ ( dalej, jako: ustawa o PPK).

Dodatkowe informacje na stronie mojeppk.pl otwiera się w nowym oknie

I.

Informacje ogólne

 1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. Akademia Kaliska, jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana jest do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej jako: PPK). Zasady tworzenia i działania PPK regulują przepisy powyższej ustawy oraz aktów wykonawczych. Przepisy definiują PPK, jako powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, który ma na celu zapewnienie dodatkowych środków pieniężnych po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia. 
 2. PPK jest tworzony i finansowany wspólnie przez Akademię Kaliską, jako Pracodawcę i przez Pracowników, przy jednoczesnym udziale Budżetu Państwa.
 3. Celem PPK jest zapewnienie pracownikowi dodatkowych środków finansowych, z których będzie mógł skorzystać po ukończeniu 60. roku życia, a w wyjątkowych sytuacjach również wcześniej. Pracownik będzie mógł je także wycofać ze swojego rachunku na zasadach ogólnie zasygnalizowanych
  w pkt. IV Informacji.
 4. Środki pieniężne będą gromadzone na indywidualnym rachunku Pracownika, prowadzonym przez wybraną przez Akademię Kaliską, w porozumieniu ze związkami zawodowymi instytucję finansową, która zajmie się inwestowaniem zebranych na rachunkach środków w wybrane instrumenty finansowe.
 5. Wykaz uprawnionych instytucji – obecnie około 20 – publikowany jest na portalu MojePPK.pl lista-instytucji-finansowych otwiera się w nowym oknie

II.

Uczestnictwo w PPK

 1. Uczestnikami PPK są osoby, które ukończyły 18. rok życia, podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym zatrudnione w Akademii Kaliskiej na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, na następujących zasadach:
 2. automatycznie do PPK zapisywane są osoby w wieku od 18 do 55 lat, o ile nie zrezygnują
  z uczestnictwa w PPK;
 3. na wniosek do PPK zapisywane są osoby w przedziale wiekowym powyżej 55 lat do 70 lat;
 4. osoby w wieku powyżej 70 lat nie mają możliwości przystąpienia do PPK.
 5. Pracownik może w każdym czasie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej Pracodawcy, której wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów
  z dnia 12.06.2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych /Dz.U.2019.1102/.
 6. Pracownik, który zrezygnuje z PPK, co 4 lata będzie do tego planu kapitałowego automatycznie zapisywany. Jeżeli nadal nie wyrazi chęci dokonywania wpłat, będzie musiał złożyć Pracodawcy kolejną deklarację o rezygnacji. Pracodawca ma obowiązek informowania Pracownika o zbliżającej się dacie ponownego rozpoczęcia dokonywania wpłat.
 7. Pracownik, który zrezygnował z udziału w PPK może w każdym momencie złożyć pisemny wniosek
  o ponowne dokonywanie wpłat do PPK.

III.

Zasady finansowania wpłat na PPK

 1. Pracownik i Pracodawca będą obligatoryjnie wpłacali na indywidualne konto Pracownika w PPK składkę podstawową:
 2. Pracownik – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto potrącanej z wynagrodzenia netto Pracownika;
 3. Pracodawca – w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto Pracownika finansowanej przez Pracodawcę.
 4. Pracownik może zmniejszyć składkę podstawową do 0,5% wynagrodzenia brutto w sytuacji, gdy jego łączne wynagrodzenie miesięczne nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia.
 5. Pracownik będzie mógł wnosić dobrowolną składkę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia. Wysokość składki Pracownik określi w deklaracji złożonej Pracodawcy.
 6. Pracodawca będący jednostką sektora finansów publicznych m.in. Akademia Kaliska, będzie mógł wnosić dobrowolną składkę dodatkową w wysokości do 2,5% wynagrodzenia brutto po zapewnieniu w ustawie budżetowej dodatkowych środków finansowych na ten cel.
 7. W każdym czasie Pracownik, jak i Pracodawca na warunkach określonych powyżej będą mogli podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu składki dodatkowej. Zmiany wysokości wpłat dodatkowych będą obowiązywały od kolejnego miesiąca.
 8. Wpłaty Pracodawcy do PPK będą stanowić dochód Pracownika, dlatego z wynagrodzenia Pracownika zostanie potrącony podatek dochodowy od tych wpłat.
 9. Dla uczestników PPK przepisy przewidują wpłatę powitalną w wysokości 250 zł po 3 miesiącach uczestnictwa oraz coroczną dopłatę w wysokości 240 zł, gdy wpłaty podstawowe i dodatkowe
  w danym roku wyniosą, co najmniej 3,5% liczone od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia
  w roku, za który dopłata jest należna. Dopłaty finansowane będą z Budżetu Państwa i nie będą stanowić dochodu, stąd Pracownik nie będzie obciążany podatkiem dochodowym.  

IV.

Dysponowanie środkami zgromadzonymi na indywidualnych rachunkach PPK:

 • przed ukończeniem 60. roku życia
 • Wypłata zgromadzonych środków możliwa jest przed osiągnięciem 60. roku życia wg następujących zasad:
 • do 25% środków zgromadzonych na koncie PPK – bez obowiązku zwrotu – w sytuacji poważnej choroby własnej, dziecka lub współmałżonka;
 • do 100% zebranych środków z obowiązkiem ich zwrotu w wartości nominalnej w terminie
  15 lat od dnia wypłaty środków, przy czym zwrot środków nie może rozpocząć się później niż po upływie 5 lat od ich wypłaty – w sytuacji związanej z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego (przy zaciągnięciu kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania) – jedynie dla osób, które nie ukończyły 45. roku życia.  
 • Uczestnik PPK ma prawo, przed ukończeniem 60. roku życia, przetransferować środki do innego PPK, na indywidualne konto emerytalne IKE lub na rachunek prowadzony w ramach pracowniczego programu emerytalnego PPE, a także całkowicie wycofać środki ze swojego konta.
 • W przypadku wycofania środków, o którym mowa powyżej, ich kwota będzie pomniejszona o:
  • podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%;
  • 30% środków pochodzących z wpłat Pracodawcy, które zostaną zapisane na koncie emerytalnym Pracownika w ZUS;
  • środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych finansowanych z Budżetu Państwa.
 • po ukończeniu 60. roku życia
 • Po ukończeniu 60. roku życia Pracownik, bez względu na status aktywności zawodowej, może skorzystać z zebranych w PPK środków w następujący sposób:
 • bez ponoszenia dodatkowych kosztów wypłacić jednorazowo nie więcej niż 25% zgromadzonych środków, a pozostałe 75% w co najmniej 120 ratach miesięcznych (10 lat);
 • wypłacić jednorazowo wszystkie środki lub zmniejszyć liczbę rat (mniej niż 120). Skrócenie okresu wypłat poniżej 10 lat skutkować będzie koniecznością zapłaty należnego podatku od zysków kapitałowych (19%);
 • wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego, o ile obie osoby ukończyły 60 lat
  i posiadają konto PPK w tej samej instytucji. Świadczenie małżeńskie jest wypłacane, w co najmniej 120 ratach miesięcznych, bez możliwości wypłaty jednorazowej części świadczenia. Jest ono wypłacane małżonkom wspólnie, w przypadku śmierci jednego z małżonków świadczenie wypłaca się drugiemu małżonkowi w dotychczasowej wysokości.
 • dokonać wypłaty transferowej przenosząc zgromadzone środki na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub lokaty terminowej, pod warunkiem, że dysponowanie wypłatą transferową będzie odbywało się na zasadach określonych w lit. a i b lub na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego.  

V.

Zasady wyboru instytucji finansowej

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzenie PPK wymaga zawarcia dwóch umów:
  1. umowy o zarządzanie PPK, która zawierana jest pomiędzy Pracodawcą – Akademią Kaliską a wybraną instytucją finansową, najpóźniej do 26.03.2021 r.;
  2. umowy o prowadzenie PPK, którą Pracodawca – Akademia Kaliska zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, najpóźniej do 10.04.2021 r.
 2. W celu realizacji postanowień ustawy o pracowniczych planach kapitałowych Akademia Kaliska dokona w porozumieniu ze związkami zawodowymi wyboru instytucji finansowej,
  z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.
 3. Do zadań wybranej instytucji finansowej będzie należało inwestowanie zebranych na rachunkach pracowników środków w fundusze z uwzględnieniem wieku danego uczestnika PPK- tzw. fundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38-39 ustawy o PPK.
 4. Generalny nadzór nad działalnością funduszy inwestycyjnych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
 5. Podmioty zarządzające PPK są zobowiązane inwestować zebrane środki w funduszach zdefiniowanej daty zgodnie z interesem uczestnika PPK, mając na celu wzrost zgromadzonych aktywów. Poziom ryzyka inwestycyjnego uzależniony jest od wieku uczestnika PPK, w miarę zbliżania się do wieku emerytalnego ryzyko inwestycyjne się zmniejsza, udział inwestycji w udziałowe instrumenty finansowe np. akcje maleje na rzecz bezpieczniejszych instrumentów dłużnych np. obligacji skarbowych. 

VI.

Przykładowe symulacje PPK

W ujęciu ogólnym wysokość uzyskanych oszczędności w ramach PPK zależna będzie w szczególności od:

 1. wieku Pracownika, w momencie przystąpienia do PPK;
 2. wysokości odprowadzanych składek;
 3. okresu oszczędzania;
 4. efektywności instytucji finansowej, z którą zawarto umowę o zarządzanie PPK.

Indywidualne symulacje każdy Pracownik może przeprowadzić w oparciu o kalkulatory dostępne m.in. na stronach mojeppk.pl otwiera się w nowym oknie lub pekaotfi.pl otwiera się w nowym oknie