• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka


Dr Alicja Basiak-Rasała

Alicja Basiak-Rasała pracuje jako asystentka naukowa w Zakładzie Zdrowia Ludności Akademii Medycznej we Wrocławiu. Ukończyła studia licencjackie i magisterskie z dietetyki klinicznej i żywienia na Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest zaangażowana jako badacz w kilka badań populacyjnych prowadzonych w Zakładzie, w tym polską kohortę Prospektywnego Miejskiego i Wiejskiego Badania Epidemiologicznego oraz Populacyjne Badanie Kohortowe Mieszkańców Wrocławia. Jej praca – zarówno naukowa, jak i dydaktyczna- koncentruje się na epidemiologii i profilaktyce chorób niezakaźnych, żywieniu i zdrowiu publicznym.


Dr Adam Bertscher 

Doktorant w Grupie Badawczej Kontroli Tytoniu na Uniwersytecie w Bath. Jego badania koncentrują się wokół sposobów zapobiegania i łagodzenia negatywnych skutków politycznych i komercyjnych uwarunkowań zdrowia. Przed rozpoczęciem doktoratu zajmował się kwestiami polityki publicznej dotyczącymi Republiki Południowej Afryki, Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej na uniwersytetach i w ramach organizacji zajmujących się badaniem polityki zdrowotnej. Obecnie odbywa staż w brytyjskim parlamencie i uczy studentów oraz absolwentów zagadnień związanych z polityką zdrowotną. Posiada MPH i BSocSci na Uniwersytecie w Kapsztadzie oraz tytuł licencjata z wyróżnieniem na Uniwersytecie Południowej Afryki.


Dr Olga V. Butkevych

Prezes Ukraińskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego, redaktor naczelna ,,Ukrainian Journal of International Law”. Urodzona w 1977 roku w Kijowie, Ukraina. Wykształcenie: Instytut Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki – magister prawa międzynarodowego, tłumacz języka angielskiego. Stopień naukowy: doktor prawa międzynarodowego.

    W latach 1999-2002 – studentka studiów podyplomowych katedry prawa międzynarodowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki. W latach 2002-2009 była starszą konsultantką administracji Prezydenta Ukrainy (Departament Prawny, Departament Polityki Zagranicznej). Od 2009 roku jest profesorem w Katedrze Prawa Międzynarodowego Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowskiego Narodowego Uniwersytetu im. Tarasa Szewczenki. W latach  2010-2012 była członkinią Komitetu Doradczego ds. Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych.   Od 2022 roku jest członkiną Komitetu Ekspertów Europejskiej Karty Języków Regionalnych lub Mniejszościowych. Od 2021 roku pełni funkcję prezeski Ukraińskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego.  Od września 2014 jest członkinią Rady Prawa Międzynarodowego przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy. Włada biegle językiem rosyjskim, angielskim i francuskim.

Działalność naukowa:

     |Jest autorką 4 monografii indywidualnych i 10 zbiorowych, 4 podręczników (Textbooks) oraz ponad 100 publikacji z zakresu ogólnej teorii i historii prawa międzynarodowego, międzynarodowego prawa traktatowego, międzynarodowego prawa humanitarnego, międzynarodowych praw człowieka, zagadnień współczesnego prawa międzynarodowego, aktywności prawnomiędzynarodowej Ukrainy oraz korelacji między międzynarodowymi i miejskimi systemami prawnymi, wydanych m.in. w Ukrainie, Francji, Rosji, Gruzji, Litwie, Belgii i USA.


Prof. Frode Forland

Dyrektor naukowy ds. chorób zakaźnych i zdrowia globalnego w Norweskim Instytucie Zdrowia Publicznego (NIPH), obecnie z siedzibą w Addis Abebie jako oddelegowany doradca do Africa CDC. Jest lekarzem medycyny ze specjalizacją w dziedzinie zdrowia publicznego i praktyki ogólnej. Profesor nadzwyczajny w dziedzinie zdrowia publicznego na Uniwersytecie w Tromsø. Ma ponad 30-letnie doświadczenie w pracy w dziedzinie PH i chorób zakaźnych, w tym w metodach opartych na dowodach dla zdrowia publicznego. W czasie pandemii COVID-19 zasiadał w kierownictwie NIZP, często pełnił rolę rzecznika prasowego w kontaktach z mediami. Jego rolą w Africa CDC jest położenie podwalin pod długoterminowe i oparte na szacunku partnerstwo między Norweskim Instytutem Zdrowia Publicznego a Africa CDC.


Prof. Martin Gorsky 

Historyk w Centrum Historii Zdrowia Publicznego Londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej. Wcześniej pracował na uniwersytetach w Bristolu, Portsmouth i Wolverhampton. Jego zainteresowania badawcze dotyczą funkcjonowania brytyjskiego sytemu ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych przed powstaniem Narodowej Służby Zdrowia. Jest autorem licznych publikacji na temat różnych aspektów zdrowia publicznego i systemów opieki zdrowotnej, w tym jej finansowania oraz sieci brytyjskich szpitali – przed i po powołaniu Narodowej Służby Zdrowia.


Dr Anna Harton

Adiunkt w Zakładzie Dietetyki Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie, członek Polskiego Towarzystwa Dietetycznego. Autorka około 100 artykułów naukowych, autorka, współautorka i konsultantka programów edukacyjnych oraz popularnych artykułów z zakresu żywienia człowieka i dietetyki. Zainteresowania naukowe to: profilaktyka dietetyczna i dietoterapia chorób dietozależnych.


Dr Aleksandra Herbeć

Stopień naukowy doktora psychologii zdrowia, nauk behawioralnych i zdrowia cyfrowego uzyskała  na University College London (2019). Specjalizuje się w badaniach metodami mieszanymi, zdrowiu publicznym, kontroli i zaprzestaniu palenia tytoniu, interwencjach cyfrowych i zmianie zachowań wśród pracowników służby zdrowia, pacjentów i ogółu społeczeństwa. Od 2020 roku współprowadzi badanie epidemiologiczne COVID-19 (HEBECO) dotyczące zachowań zdrowotnych w Wielkiej Brytanii. Obecnie A. Herbeć kieruje Sekretariatem ds. Niezależnego Przeglądu Równości w Wyrobach Medycznych w Dyrekcji ds. Technologii Medycznych w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej w Wielkiej Brytanii oraz jest pracownikiem naukowym Akademii Kaliskiej. Od 2009 roku związana z Fundacją Promocji Zdrowia w Polsce.


Prof. dr n. med. Piotr Jankowski

Profesor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, kierownik Kliniki Kardiologii Geriatrycznej oraz Zakładu Epidemiologii i Promocji Zdrowia CMKP, do 2020 r. profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (Polska), kardiolog. Sekretarz (2017-2019) i członek Zarządu (od 2011 do 2015) Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przewodniczący Komisji Promocji Zdrowia Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2011-2017 i od 2021). Autor ponad 450 artykułów naukowych, współautor szeregu stwierdzeń i wytycznych naukowych oraz klinicznych. Laureat wielu nagród naukowych. Prezes Zarządu Fundacji „Zdrowie Publiczne”.


Kinga Janik-Koncewicz

Kinga Janik-Koncewicz (magister, inżynier, doktorantka) jest asystentką badawczą w Instytucie – Europejskie Obserwatorium Nierówności Zdrowotnych Akademii Kaliskiej. Jej zainteresowania badawcze uwzględniają monitorowanie spożycia alkoholu i tytoniu oraz epidemiologie chorób alkoholowych i tytoniowych w Polsce. Jest redaktorką w czasopiśmie “Journal of Health Inequalities” oraz dyrektorką projektów w Fundacji Promocja Zdrowia.


Prof. Gary Macfarlane

Dziekan ds. badań interdyscyplinarnych i wpływu badań. Od 2005 r. kierował Katedrą Epidemiologii (klinicznej) na Uniwersytecie w Aberdeen, a od 1999 r. zajmował to samo stanowisko na Uniwersytecie w Manchesterze. Jest konsultantem honorowym w Departamencie Zdrowia Publicznego w NHS Grampian. Profesor Macfarlane jest jednym z dyrektorów Versus Arthritis/Medical Research Council Center for Musculoskeletal Health and Work i zajmuje stanowisko profesora wizytującego na Uniwersytecie w Southampton. Studiował statystykę/informatykę, a następnie medycynę na Uniwersytecie w Glasgow, zanim zrobił doktorat na Uniwersytecie w Bristolu. Pracował w Zakładzie Epidemiologii i Biostatystyki w Europejskim Instytucie Onkologii w Mediolanie, a następnie kierował programem badań nad bólem przewlekłym w Arthritis Research UK Epidemiology Unit na Uniwersytecie w Manchesterze.

Kieruje grupą epidemiologów na Uniwersytecie w Aberdeen, która koncentruje się na badaniach nad chorobami reumatycznymi i chorobami mięśniowo-szkieletowymi (RMD). Program RMD obejmuje programy badań nad: mechanizmami powstawania i skutków choroby (epidemiologia obserwacyjna), określaniem skutecznego zarządzania RMD (badania kliniczne i synteza dowodów) oraz projektowaniem optymalnej opieki (badania dotyczące usług zdrowotnych). Kliniczny nacisk kładzie się na typowe, złożone stany (w tym ból i zmęczenie mięśniowo-szkieletowe, fibromialgię i wczesną chorobę zwyrodnieniową stawów), stany zapalne i rzadkie choroby. Obecnie ma 11 aktywnych grantów (4 – jako główny śledczy, 2 – jako zastępca głównego śledczego) o wartości 11,1 miliona funtów. Grupa prowadzi British Society of Rheumatology Biologics Register in Psoriatic Arthritis (BSR-PsA oraz BSR register in Psoriatic Arthritis (BSR-PsA). Profesor Macfarlane jest dyplomowanym statystykiem Królewskiego Towarzystwa Statystycznego oraz członkiem Wydziału Medycyny Zdrowia Publicznego.


Dr Britta K Matthes

Pracownik naukowy w Grupie Badawczej ds. Kontroli Tytoniu na Uniwersytecie w Bath w Wielkiej Brytanii. Interesuje się komercyjnymi determinantami zdrowia oraz tym, w jaki sposób podmioty komercyjne wpływają na politykę oraz co można z tym zrobić. Jej badania koncentrują się na ingerencji przemysłu tytoniowego w kształtowanie polityki oraz roli orzecznictwa w zakresie kontroli tytoniu. Britta posiada doktorat z nauk społecznych i politycznych na Uniwersytecie w Bath w Wielkiej Brytanii i jest absolwentką Erasmus Mundus Masters in Public Policy.


Prof. Martin McKee

Profesor europejskiego zdrowia publicznego oraz medycyny w London School of Hygiene and Tropical Medicine. Jest także kierownikiem badań w European Observatory on Health Systems and Policies, był również kierownikiem European Public Health Association. Wykształcony w zdrowiu publicznym i medycynie, autor wielu publikacji dotyczących zdrowia i ustawodawstwa zdrowotnego, w szczególności w państwach w trakcie przemian politycznych i społecznych.


Prof. Susan Michie 

Specjalistka psychologii zdrowia, dyrektor Centre for Behaviour Change University College London w Wielkiej Brytanii. Badania profesor Michie koncentrują się na zmianach w zachowaniu ludzi w odniesieniu do własnego zdrowia i środowiska, wyrażeniu w teorii owych zmian, a następnie opracowaniu metod interwencji i formułowaniu zaleceń do polityki państwa.  Jej badania ­o charakterze interdyscyplinarnym obejmują takie dziedziny, jak: informatyka, nauki o środowisku oraz medycyna i są prowadzone na poziomie populacyjnym, organizacyjnym, a także indywidualnym. Prof. S. Michie opublikowała ponad 500 artykułów naukowych i jest jedną z najczęściej cytowanych behawiorystek na świecie.


Dr Jarosław Neneman

Wykładowca na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, a wcześniej długoletni wykładowca na Uczelni Łazarskiego w Warszawie.
W latach 2004-2005, 2006 oraz 2014-2015 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za politykę i legislację podatkową. W latach 2010-2014 społeczny doradca Prezydenta RP do spraw samorządu. Od 2011 roku przewodniczy Radzie Fundacji Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. Kiedy nie pracuje w Ministerstwie Finansów, wykłada mikroekonomię, teorię gier, ekonomię menadżerską, finanse publiczne i politykę podatkową. Publikuje również raporty i analizy ekonomiczne, głównie dotyczące podatków oraz tworzy materiały dydaktyczne do nauczania ekonomii.


Prof. Peter Niijkamp

Peter Niijkamp jest emerytowanym profesorem ekonomii regionalnej i miejskiej oraz geografii w uniwersytecie VU, związany z Open University of the Netherlands (OU), Heerlen (Holandia) oraz Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Rumunia). Jest także związany ze School of Public Policy and Management w najbardziej prestiżowym uniwersytecie w Chinach, Tsinghua University w Pekinie. Jest członkiem wielu międzynarodowych społeczności naukowych. Jest aktywnym i uznanym naukowcem, opublikował ponad 2000 artykułów i monografii z zakresu rozwoju regionalnego, rozwoju miast, jakości życia, ubóstwa i nierówności, transportu i środowiska. Jego indeks cytowań i indeks H są niezwykle wysokie. Jest Fellow w Royal Netherlands Academy of Sciences (KNAW). Pełni funkcję prezesa zarządu w the Netherlands Research Council (NWO). Jest także Felloww kilkunastu zagranicznych uczelniach. Jest cenionym mówcą wielu międzynarodowych konferencji. W 1996 roku otrzymał najbardziej prestiżową nagrodę naukową w Holandii – nagrodę Spinoza. Jest wiceprezesem Regional Science Academy (TRSA). Jest zaangażowany w wiele działań badawczych na całym świecie.


Dr Mark Parascandola

Dyrektor Oddziału Badań i Szkoleń w Center for Global Health w National Cancer Institute (NCI. Uzyskał doktorat z filozofii nauki na Uniwersytecie w Cambridge oraz tytuł magistra zdrowia publicznego w dziedzinie epidemiologii w Szkole Higieny i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Jest autorem ponad 75 opublikowanych artykułów na temat globalnej profilaktyki raka, nauki wdrożeniowej, kontroli tytoniu i metodologii badań epidemiologicznych. Dr Parascandola służył jako pracownik naukowy ambasady i ekspert ds. kontroli tytoniu, zanieczyszczenia powietrza i zdrowia w ambasadach USA w Pekinie w Chinach i Warszawie w Polsce.


Prof. Małgorzata Pikala

Doktorat w dziedzinie nauk epidemiologicznych uzyskała na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w  2013, jest magistrem cybernetyki i informatyki (Uniwersytet Łódzki, 1987; Politechnika Łódzka, 2002). Obecnie jest profesorem w Zakładzie Epidemiologii i Biostatystyki Katedry Medycyny Społecznej i Prewencji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Jej zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół biostatystyki i badań epidemiologicznych. Autorka wielu publikacji z tego zakresu. Recenzentka wielu prac naukowych. Członkini Polskiego Towarzystwa Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego.


Dr Katarzyna Połtyn-Zaradna

Specjalistka w dziedzinie zdrowia publicznego. Pracuje w Zakładzie Zdrowia Ludności (Zakład Badań Populacyjnych i Profilaktyki Chorób Niezakaźnych) Akademii Medycznej we Wrocławiu. Jest zaangażowana jako badacz w polskiej kohorcie Prospektywnego Miejskiego i Wiejskiego Badania Epidemiologicznego (PURE). Jest również kierownikiem Ludowego Badania Kohortowego Mieszkańców Wrocławia – FOTOGRAFIA. Jej obszary specjalizacji obejmują zdrowie publiczne, epidemiologię chorób niezakaźnych i kontrolę tytoniu.


Dr Krzysztof Przewoźniak

Dr nauk medycznych, socjolog zdrowia i medycyny, specjalista w zakresie epidemiologii i prewencji chorób cywilizacyjnych oraz promocji zdrowia. Pracownik naukowy Narodowego Instytut Onkologii w Warszawie oraz Uniwersytetu Kaliskiego w Kaliszu. Wykładowca Uniwersytetu Południowej Kaliforni w Los Angeles i Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Współpracownik Collegium Civitas w Warszawie. Prezes Fundacji „Smart Health – Zdrowie w 3D” oraz członek zarządu European Network for Smoking and Tobacco Prevention. Koordynator, główny badacz lub wykonawca ponad 160 projektów badawczych, badawczo-rozwojowych lub edukacyjno-interwencyjnych. Autor lub współautor 339 artykułów i monografii naukowych, raportów badawczych i ekspertyz oraz publikacji popularnonaukowych (IF=373,87; H-Index=20).


Dr Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn

Pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych od 1991 do 2018 roku. Była charge d’affaires w Ambasadzie RP przy Stolicy Apostolskiej w latach 1993-1994 oraz konsulem w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Waszyngtonie (1995-1999).

Kilkakrotnie była krótkoterminowym obserwatorem OBWE podczas wyborów parlamentarnych i prezydenckich
na Ukrainie, w Rosji. Mołdawia i Białoruś. Pracowała jako oficer praw człowieka OBWE w Macedonii (Skopje i Ohrid) oraz Bośni i Hercegowinie (Pale w Republice Serbskiej) w latach 2001-2005. Wykłada prawo międzynarodowe i protokół dyplomatyczny w Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Wykładała protokół dyplomatyczny, dyplomację
Stolicy Apostolskiej, zapobieganie zbrodni ludobójstwa, na różnych uczelniach w Polsce (WSB w Dąbrowie Górniczej, SAN w Krakowie, Collegium Civitas, UKSW i UW w Warszawie). Wykłada prawo międzynarodowe w ramach programu Erasmus + na uniwersytetach we Włoszech (Rzym, Piza, Cagliari, Neapol, Macerata, Campobasso), a także w Hiszpanii (Walencja, Teneryfa), Turcji (Aydin University), Francji (Sorbonne), na Litwie (Wilno), Cyprze (Pafos, Famagusta), Serbii (Belgrad) i w Sarajewie (BiH). Uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim w
Krakowie oraz dyplom Institut des Hautes Etudes Internationales w Genewie, Szwajcaria. Pracowała jako Human Rights Officer w Organizacji Narodów Zjednoczonych w Genewie, Komisja Praw Człowieka w latach 1982-1984 oraz jako asystentka na Uniwersytecie w Genewie (1984-1986) i na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w latach 1986-1990. Posługuje się językiem angielskim, francuskim, włoskim, rosyjskim, serbskim i hiszpańskim. Jest mężatką, mąż Amerykanin mieszka w Polsce od 1999 roku.


Dr Mindaugas Štelemėkas

Kierownik Health Research Institute oraz profesor nadzwyczajny w Katedrze Medycyny Prewencyjnej na Wydziale Zdrowia Publicznego w Uniwersytecie Medycznym w Kownie. Z wykształcenia jest specjalistą zdrowia publicznego i ekonomii zdrowotnej, jego sfera zainteresowań akademickich to behawioralne czynniki ryzyka zdrowotnego, np. alkohol i tytoń.


Prof. Janusz Szymborski

Specjalizuje się w pediatrii. Po 25 latach pracy klinicznej od prawie trzech dekad związany jest z dziedziną zdrowia publicznego. W latach 1989-1991 wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, w latach 1996-2001 dyrektor Instytutu Matki i Dziecka Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie. Od 2003 roku profesor Wszechnicy Polskiej w Warszawie, obecnie profesor Akademii Kaliskiej. Członek Rządowej Rady Ludnościowej.


Prof. Carlo La Vecchia

Uzyskał tytuł lekarza na Uniwersytecie Mediolańskim oraz tytuł magistra inżynierii w dziedzinie medycyny (epidemiologia) na Uniwersytecie Oksfordzkim. Obecnie jest profesorem statystyki medycznej oraz epidemiologii na Uniwersytecie Mediolańskim. Prof. La Vecchia jest redaktorem w wielu renomowanych medycznych i epidemiolgicznych czasopismach. Jest jednym z najbardziej znanych i docenianych epidemiologów, napisał ponad 2280 recenzowanych artykułów, jednocześnie będąc jednym z najczęściej cytowanych badaczy medycznych na świecie – wg statystyk Clarivate HighlyCited.com – twórców i wydawców Science Citation Index (2003, 2016, 2017, 2018, H index 183, H10 index 1804). Prof. La Vecchia był adiunktem medycznym w Vanderbilt Medical Centre w Vaderbilt-Ingram Cancer Centre w Nashville, TN (2002-2018) oraz adiunktem epidemiologii w Uniwersytecie w Lozannie, CH (2000-2014).


Dr  Aneta Tomaszewska

Adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych, Alergologii i Immunologii, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalistka zdrowia publicznego, realizuje populacyjne badania epidemiologiczne na próbach reprezentatywnych z zakresu uwarunkowań zdrowia i choroby, takich jak: Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce (alergia i środowisko), Global Adult Tobacco Survey (tytoń), Narodowy Program Zdrowia (sposób żywienia i stan odżywienia dorosłych), MedFake (postawy wobec szczepień ochronnych). Dydaktyk i autorka programów nauczania z zakresu metodologii badań naukowych, obserwacyjnych i eksperymentalnych, w tym badań klinicznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Organizatorka kilkudziesięciu wydarzeń naukowo-szkoleniowych, w tym dwóch międzynarodowych kongresów dotyczących priorytetów zdrowotnych w ramach Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.


Dr n. med. Andrzej Trybusz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej. Pełnił służbę na wielu stanowiskach w jednostkach wojskowych oraz dywizji i okręgu wojskowym, a następnie w Zarządzie Służby Zdrowia Sztabu Generalnego WP.W latach 1998 – 2001 zajmował stanowisko Szefa Zarządu – Szefa Służby zdrowia WP pełniąc jednocześnie funkcję Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej ds. Resortowej Opieki Zdrowotnej. W 1998 r. mianowany na stopień generała brygady. W 2001 r. powołany na stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego .Funkcję tą pełnił do 2006 r. ,a następnie w latach 2006 – 20020 był Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. W latach 2007 – 2009 adiunkt w Katedrze Medycyny Ratunkowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a w latach 2009 – 2012 wykładowca w Lubuskiej Wyższej Szkole Zdrowia Publicznego. Aktualnie zatrudniony w Akademii Kaliskiej na stanowisku profesora wizytującego .Autor kilkunastu  publikacji z zakresu problematyki szkolenia sanitarnego, umiejętności udzielania pomocy medycznej, organizacji nadzoru sanitarno – epidemiologicznego. Współautor książki „W trosce o zdrowie publiczne. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu. Tradycje i współczesność 1253 – 2009” W 1989  uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Lekarz psychiatra, specjalista w dziedzinie epidemiologii, zdrowia publicznego, organizacji ochrony zdrowia.                                        


Prof. Robert West 

Emerytowany profesor psychologii zdrowia na University College London. Specjalizuje się w zmianie zachowań i rzucaniu palenia. Jest byłym redaktorem naczelnym czasopisma akademickiego ,,Addiction’’, działał jako doradca rządu brytyjskiego, a obecnie doradza rządowi walijskiemu. Opublikował ponad 900 artykułów naukowych i jest jednym z częściej cytowanych ekspertów w dziedzinie rzucania palenia na świecie.


Dr hab. Paulina Wojtyła-Buciora

Profesor Akademii Kaliskiej, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego. Wykładowca w Zakładzie Fizjologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Redaktor techniczny i sekretarz redakcji czasopisma ,,Journal of Health Inequalities”.


Prof. Witold Zatoński

Lekarz, profesor nauk medycznych, doctor honoris causa Uniwersytetu w Aberdeen w Wielkiej Brytanii. W latach 1966 – 1979 pracował jako lekarz-internista (habilitacja) oraz jako biochemik w Akademii Medycznej we Wrocławiu. Do roku 2016 był kierownikiem w Zakładzie Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie. Profesor Zatoński jest założycielem i prezesem Fundacji Promocja Zdrowia.


Bartłomiej Żyłka

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ESIL) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Publicznego (ICON Society). Autor i współautor artykułów z zakresu prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego publicznego:

1. The issue of uniform application of provisions on medical devices in the EU on – case Poland,[in:] MEST Journal, ISSN 2334-7058, Belgrade 2022. 2. Unification of standards for the production of medical devices – case of the free trade agreement between the  European Union and the Republic of Korea ( oczekuje na publikację). 3. Judgment of the Constitutional Tribunal on the superiority of Polish Constitution over the law of the European Union,co-authored with Dr.Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn, [in:] Український часопис міжнародного права No 4/2021,ISSN 1814-3385, Kiev 2022, pp. 78-86. 4.Russia’s agression against Ukraine,co-authored with Dr.Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn, [in:] Український часописміжнародного права No 1/2022, ISSN 1814-3385, Kiev 2022, pp. 24-29.  5. Interim measures of protection, order of the ICJ from 07 December 2021 in case of Application of the International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (Armenia v. Azerbaijan) and (Azerbaijan v. Armenia), co-authored with Dr.Ewa Sałkiewicz-Munnerlyn, [in:] Український часопис міжнародного права,ISSN 1814-3385, Kiev 2022.