Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu utworzona została 15 lipca 1999 roku na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lipca 1999 roku (Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 640). Ówczesne władze Kalisza zabiegały o utworzenie samodzielnej wyższej uczelni argumentując, że miasto o takiej pozycji i potencjale kulturowym zasługuje na stworzenie ośrodka akademickiego – zatem zapotrzebowanie na szkołę wyższą było bardzo wielkie.

Minister Edukacji Narodowej funkcję rektora powierzył prof. dr hab. Czesławowi Glinkowskiemu, który pełnił ją do 2008 roku. 18 października 1999 roku odbyła się pierwsza w historii uczelni inauguracja roku akademickiego. Naukę rozpoczęło wówczas 279 studentów. I tak zapisała się historyczna chwila. Najważniejszym wyzwaniem dla władz uczelni było zdobycie własnej bazy lokalowej oraz kadry, tym bardziej, że w lutym 2000 r. powołanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zostało uznane w Kaliszu za najważniejsze Wydarzenie Roku 1999. Uczelnia przyjęła strukturę instytutową, w ramach której funkcjonują: Instytut Zarządzania, Instytut Politechniczny, Instytut Fizjoterapii i Ratownictwa Medycznego oraz Instytut Położnictwa i Pielęgniarstwa. W 2011 roku utworzone zostały wydziały: Wydział Zarządzania, Wydział Politechniczny, Wydział Medyczny, Wydział Rehabilitacji i Sportu

Istotą kształcenia w wyższych szkołach zawodowych jest przygotowanie młodzieży do sprostania wymogom regionalnego rynku pracy. Uczelnia uwzględnia potrzeby lokalnych środowisk i rozwija kreatywność przyszłych uczestników życia gospodarczego i społecznego. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu przygotowuje kadry, równoważąc kształcenie ogólne (teoretyczne) z aspektami praktycznymi, stricte zawodowymi.

Właśnie w celu zapewnienia absolwentom gruntownego przygotowania zawodowego i odpowiedniej praktyki, uczelnia nawiązuje i podtrzymuje kontakty z przedsiębiorstwami, samorządami terytorialnymi, instytucjami życia publicznego oraz ośrodkami akademickimi w regionie, w kraju i za granicą. Dzięki życzliwości zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw i instytucji nasi studenci mogą odbywać praktyki zawodowe, a po ukończeniu nauki wielu znajduje tam zatrudnienie.

Uczelnia dba również o kształtowanie postaw obywatelskich wśród studentów, czego wyrazem jest ścisła współpraca władz z samorządem studenckim, którego przedstawiciele zasiadają w Senacie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. Ponadto władze uczelni wspierają aktywność kulturalną, sportową i rekreacyjną środowiska studenckiego. Powołany został Klub Uczelniany AZS, w którym funkcjonuje wiele sekcji sportowych.

Prawie na całym świecie najkorzystniej i najwygodniej studiuje się w średnich miejscowościach. Małe uczelnie cieszą się szczególnym wsparciem środowisk lokalnych i regionalnych, w tym środowisk gospodarczych, administracyjnych i ośrodków opiniotwórczych. Kaliska PWSZ jest jedną z uczelni posiadających właśnie takie wszechstronne wsparcie. Warunki kształcenia, tak organizacyjne (kadra naukowo-dydaktyczna, administracja), jak i materialne (baza dydaktyczna, zaplecze socjalne) są atrakcyjne dla studiującej młodzieży.

Kaliska Alma Mater jest miejscem często odwiedzanym przez ważne osobistości życia społeczno-politycznego. Byli u nas m. in.: prezydent RP Aleksander Kwaśniewski, ambasador Izraela Szewach Weiss, wiceambasador Wielkiej Brytanii Tim Simmons, prezes NBP prof. Leszek Balcerowicz, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego dr Janusz Onyszkiewicz. Często odwiedzają nas: posłowie i senatorowie Ziemi Kaliskiej, władze miasta, Biskup Kaliski. Gościliśmy delegacje z Niemiec, Holandii, Bułgarii, Białorusi, Albanii, Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Federacji Rosyjskiej.

Początkowo kaliska uczelnia miała sprostać potrzebom lokalnego środowiska, obecnie stała się ważnym ośrodkiem kształcenia dla młodzieży nie tylko z Kalisza i Południowej Wielkopolski, ale też z innych regionów. W ciągu kilku lat PWSZ w Kaliszu stała się najlepszą tego typu uczelnią w Polsce (rankingi: Newsweek Polska 2005, Rzeczpospolita i Perspektywy 2007-2013, Polska The Times 2008, Dziennik Gazeta Prawna i Perspektywy 2014-2015).

Skip to content