Szanowni Państwo,

 Narodowe Centrum Nauki uruchomiło czwartą edycję konkursu SONATINA oraz ósmą edycję konkursu ETIUDA.

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF. Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 roku.

 BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Zawartość bazy

Baza rejestruje publikacyjny dorobek naukowy pracowników Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego (od 2017 roku),  afiliowany do Akademii Kaliskiej.

Afiliacja

Informacje o afiliacji wprowadzane są na podstawie danych źródłowych oraz oświadczeń złożonych przez Autorów

Oficjalna nazwa Uczelni (wymagana przy podawaniu afiliacji w publikacjach):

  • Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego;
  • Calisia University – Kalisz, Poland.

Punktacja

Wartość pkt. MNiSW przypisywana jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi wykazami.

Dane dotyczące wskaźnika Impact Factor dla bieżącego roku kalendarzowego są aktualizowane w II półroczu roku następnego.

Programy i projekty realizowane w NCN
SONATINA 4

SONATINA 4konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2020 roku. Celem konkursu jest umożliwienie zatrudnienia i prowadzenia badań młodym naukowcom w polskich jednostkach naukowych. Ponadto konkurs ten umożliwia młodym naukowcom zdobycie doświadczenia podczas staży w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Szczegóły pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4

ETIUDA 8

ETIUDA 8 – konkurs skierowany do osób będących uczestnikami studiów doktoranckich lub mają otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. Młodzi naukowcy mogą otrzymać stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. W ramach tego konkursu można sfinansować staż w zagranicznym ośrodku naukowym (3-6 miesięcy), który można zrealizować albo w trakcie pobierania stypendium, albo w ciągu roku od zakończenia jego pobierania. Laureaci konkursy będą zobowiązani do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpocznie się 1 października 2020 roku.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8

OPUS 18

OPUS 18 – na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Formuła konkursu została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. Konkurs otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej , a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Szczegóły pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18

PRELUDIUM 18

PRELUDIUM 18 – przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. Zespół badawczy w projekcie może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Więcej informacji : https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18

SONATA 15

SONATA 15 – na projekty badawcze przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Szczegóły pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15

PRELUDIUM BIS

PRELUDIUM BIS – skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Konkurs ma na celu wsparcie kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Może obejmować badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20% . W konkursie mogą być finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Informacje dostępne są pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W NCBR

– Programy i projekty krajowe – programy wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki, a także wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej.

– Programy i projekty międzynarodowe – udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych

– Programy strategiczne – wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Każdy z programów składa się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych.

– Programy i projekty – obronność, bezpieczeństwo – działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności. W konkursach na konkretne tematy badawcze finansowane są inicjatywy, które w największym stopniu rokują rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa narodowego.

– Programy Operacyjne – NCBR pełni rolę instytucji pośredniczącej w realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską. Działania NCBR obejmują przede wszystkim obowiązek sprawnego wypłacania i rozliczenia środków finansowych oraz merytoryczne wsparcie dla beneficjentów realizujących projekty z funduszy UE.

Harmonogram konkursów: https://www.ncbr.gov.pl/harmonogram-konkursow/

Aktualne konkursy: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/

USTAWY
 
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 
ZARZĄDZENIA REKTORA
 
INNE
EWALUACJA

Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1818)


Oświadczenie w sprawie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową


Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności naukowej / udziału w działalności naukowej prowadzonej w PWSZ w Kaliszu


Odwołanie zgody wyrażonej w oświadczeniu w sprawie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową


Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika ( w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją wyłącznie w jednym podmiocie)


Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika ( w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją wyłącznie w jednym podmiocie)

 
DOROBEK NAUKOWY

OŚWIADCZENIE o zaliczeniu publikacji do dorobku naukowego Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego


OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE – ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE


OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE – PATENT


OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE – WYDAWNICTWO ZWARTE (MONOGRAFIA, MATERIAŁY KONFERENCYJNE)


KONTAKT

Dokumentacja dorobku naukowego

dr Małgorzata Bańkowska
  tel: 62 50 00 739
 e-mail: nauka@akademia.kalisz.pl

Badania naukowe, ewaluacja

mgr Kamila Kmieć
 tel: 62 50 00 740
 e-mail: k.kmiec@akademia.kalisz.pl

Skip to content