Szanowni Państwo,

 Narodowe Centrum Nauki uruchomiło czwartą edycję konkursu SONATINA oraz ósmą edycję konkursu ETIUDA.

Wnioski składane są wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF. Termin składania wniosków upływa 16 marca 2020 roku.

 BIBLIOGRAFIA PUBLIKACJI PRACOWNIKÓW

Zawartość bazy

Baza rejestruje publikacyjny dorobek naukowy pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu  (od 2017 roku),  afiliowany do PWSZ w Kaliszu.

Afiliacja

Informacje o afiliacji wprowadzane są na podstawie danych źródłowych oraz oświadczeń złożonych przez Autorów

Oficjalna nazwa Uczelni (wymagana przy podawaniu afiliacji w publikacjach):

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu;
  • The President Stanislaw Wojciechowski State University of Applied Sciences in Kalisz.

Punktacja

Wartość pkt. MNiSW przypisywana jest zgodnie z aktualnie obowiązującymi wykazami.

Dane dotyczące wskaźnika Impact Factor dla bieżącego roku kalendarzowego są aktualizowane w II półroczu roku następnego.

Programy i projekty realizowane w NCN
SONATINA 4

SONATINA 4konkurs przeznaczony dla osób posiadających stopień naukowy doktora, które uzyskały go do 3 lat przed rokiem złożenia wniosku, lub którym zostanie on nadany do końca czerwca 2020 roku. Celem konkursu jest umożliwienie zatrudnienia i prowadzenia badań młodym naukowcom w polskich jednostkach naukowych. Ponadto konkurs ten umożliwia młodym naukowcom zdobycie doświadczenia podczas staży w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Szczegóły pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonatina4

ETIUDA 8

ETIUDA 8 – konkurs skierowany do osób będących uczestnikami studiów doktoranckich lub mają otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. Młodzi naukowcy mogą otrzymać stypendium w wysokości 5000 zł miesięcznie na okres od 6 do 12 miesięcy. W ramach tego konkursu można sfinansować staż w zagranicznym ośrodku naukowym (3-6 miesięcy), który można zrealizować albo w trakcie pobierania stypendium, albo w ciągu roku od zakończenia jego pobierania. Laureaci konkursy będą zobowiązani do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu pobierania stypendium naukowego i nie wcześniej niż 6 miesięcy od czasu rozpoczęcia jego pobierania. Finansowanie stypendium doktorskiego rozpocznie się 1 października 2020 roku.

Szczegółowe informacje pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/etiuda8

OPUS 18

OPUS 18 – na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Formuła konkursu została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. Konkurs otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej , a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

Szczegóły pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/opus18

PRELUDIUM 18

PRELUDIUM 18 – przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. Zespół badawczy w projekcie może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

Więcej informacji : https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium18

SONATA 15

SONATA 15 – na projekty badawcze przeznaczony dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

Szczegóły pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/sonata15

PRELUDIUM BIS

PRELUDIUM BIS – skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Konkurs ma na celu wsparcie kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Może obejmować badania w wysokości maks. 180 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie w wysokości maks. 20% . W konkursie mogą być finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy.

Konkurs wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Informacje dostępne są pod adresem: https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/preludium-bis

PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE W NCBR

– Programy i projekty krajowe – programy wsparcia badań stosowanych i prac B+R, finansowanie komercjalizacji i transferu wyników do gospodarki, a także wspieranie rozwoju młodej kadry naukowej.

– Programy i projekty międzynarodowe – udział w realizacji międzynarodowych programów badań naukowych i prac rozwojowych, w tym programów współfinansowanych ze środków zagranicznych

– Programy strategiczne – wysokobudżetowe programy wynikające z polityki naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Polski. Każdy z programów składa się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych problemów technicznych, naukowych lub społecznych.

– Programy i projekty – obronność, bezpieczeństwo – działania związane z badaniami na rzecz bezpieczeństwa i obronności. W konkursach na konkretne tematy badawcze finansowane są inicjatywy, które w największym stopniu rokują rzeczywiste zwiększenie bezpieczeństwa narodowego.

– Programy Operacyjne – NCBR pełni rolę instytucji pośredniczącej w realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską. Działania NCBR obejmują przede wszystkim obowiązek sprawnego wypłacania i rozliczenia środków finansowych oraz merytoryczne wsparcie dla beneficjentów realizujących projekty z funduszy UE.

Harmonogram konkursów: https://www.ncbr.gov.pl/harmonogram-konkursow/

Aktualne konkursy: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/

USTAWY
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
ZARZĄDZENIA REKTORA
INNE
EWALUACJA
Klasyfikacja dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1818)
Oświadczenie w sprawie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
Oświadczenie o zaprzestaniu prowadzenia działalności naukowej / udziału w działalności naukowej prowadzonej w PWSZ w Kaliszu
Odwołanie zgody wyrażonej w oświadczeniu w sprawie zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową
Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika ( w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją wyłącznie w jednym podmiocie)
Oświadczenie upoważniające podmiot do wykazania osiągnięć pracownika ( w przypadku wskazania jednej dyscypliny oraz prowadzenia działalności naukowej w okresie objętym ewaluacją wyłącznie w jednym podmiocie)
DOROBEK NAUKOWY
OŚWIADCZENIE o zaliczeniu publikacji do dorobku naukowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE – ARTYKUŁ W CZASOPIŚMIE
OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE – PATENT
OŚWIADCZENIE INFORMACYJNE – WYDAWNICTWO ZWARTE (MONOGRAFIA, MATERIAŁY KONFERENCYJNE)
KONTAKT

Dokumentacja dorobku naukowego

dr Małgorzata Bańkowska
  tel: 62 50 00 739
 e-mail: nauka@akademia.kalisz.pl

Badania naukowe, ewaluacja

mgr Kamila Kmieć
 tel: 62 50 00 740
 e-mail: k.kmiec@akademia.kalisz.pl

Skip to content