• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

W dniu 7 października, z inicjatywy Instytutu-Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, oraz dzięki uprzejmości Władz Uczelni, która zorganizowała i sfinansowała transport, uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych im. Ks. Józefa Sieradzana w Kaliszu wzięli udział w „XI Nocy w Instytucie Lotnictwa” w Warszawie.

„Noc w Instytucie Lotnictwa” to największa obecnie w Polsce, cykliczna, nocna impreza edukacyjna, której celem jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego w Polsce oraz promocja zawodów inżynierskich w tych obszarach.

Tegoroczna impreza zgromadziła ponad 100 wystawców: wojskowe bazy lotnicze, firmy lotnicze, kosmiczne i dronowe, fundacje, uczelnie, koła naukowe, aerokluby, muzea, wydawnictwa oraz instytuty badawcze, a w ciągu 6 godzin Instytut Lotnictwa odwiedziło około 58 tys. osób.

Krótką relację wideo z tej imprezy można obejrzeć na kanale Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=ivcEE2ubN9o

Dostępna jest również galeria zdjęć z wydarzenia: https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/58-tysiecy-odwiedzajacych-na-11-nocy-w-instytucie-lotnictwa/

Uczniowie Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych mieli okazję zwiedzić laboratoria, spotkać się z naukowcami oraz obejrzeć wystawy maszyn latających. Ponadto byli świadkami pokazów odpalania silników samolotów CCAF/NAA T-6 Harvard 4M, TS-11 Iskra oraz Lim-2, uczestniczyli także w wykładach.

W dniu wczorajszym gościliśmy w murach Akademii Kaliskiej dwudziestoosobową wycieczkę dzieci  pochodzących z Ukrainy, z terenu objętego wojną Tarnopolu. Dzieci,  które obecnie przebywają na turnusie w Zawidowicach, zorganizowanym przez Departament Rady Ministrów współpracujący z Polonią. Koloniści odwiedzili również  Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych, w którym mieli okazję  zapoznać  się z nowoczesna aparaturą pomiarową, zwiedzić  laboratoria oraz obejrzeć film 3D o lotnictwie. Jednym z głównych punktów wizyty w I-CDBKZ był pokaz systemu wirtualnej rzeczywistości jednostek latających.

W dniu 25 czerwca 2022r odbyły się obrony pierwszej edycji studiów podyplomowych EMBA (Executive Master of Business Administration) w Akademii Kaliskiej. Zajęcia odbywały się w budynku Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych w formie hybrydowej.

Absolwentami studiów EMBA zostali pracownicy I-CDBKZ:

  • mgr Katarzyna Doberstein-Ganszer – sekretarz I-CDBKZ,
  • mgr inż. Adam Hofman – starszy laborant,
  • mgr inż. Paweł Nowakowski – Kierownik Zespołu Laboratoriów I-CDBKZ,

których praca dyplomowa została oceniona na ocenę bardzo dobrą.

Absolwenci studiów podyplomowych EMBA w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego uzyskali wiedzę merytoryczną oraz umiejętności praktycznego prowadzenia negocjacji w biznesie, zarządzaniu kadrą i nowoczesne podejście wobec zachodzących zmian społecznych i gospodarczych.

  Absolwenci studiów EMBA otrzymują dyplom uprawniający do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Podstawa prawna: art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 735). Dyplom zwalnia z państwowego egzaminu uprawniającego do zasiadania w radach nadzorczych.

W dniu 24 maja 2022 roku uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Krotoszynie, uczestniczyli w zwiedzaniu parku maszyn pomiarowych w Instytucie – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej.
Uczniowie zapoznali się z wyposażeniem Laboratoriów: Dokładności Geometrycznej, Badań Wytrzymałościowych oraz Badań Materiałowych. Po przedstawieniu możliwości badawczych Centrum uczniowie zapoznali się z aktualną oferta edukacyjna Akademii Kaliskiej.

W Instytucie – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej powstał projekt utworzenia Centrum Praktycznego Kształcenia, w którym wykorzystywana będzie technologia wirtualnej rzeczywistości. Częścią realizacji tego projektu było podpisanie pomiędzy Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie (ITWL), a Akademią Kaliską listu intencyjnego, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie e-learningu, dokumentacji multimedialnej, poszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. W ramach podjętej współpracy, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zainstalował w naszym centrum własny symulator proceduralny, umożliwiający wykonywanie w wirtualnej rzeczywistości prostych, podstawowych czynności obsługowych śmigłowca Mi-8 i samolotu M28 Bryza.

Technologia wirtualnej rzeczywistości, powszechnie znana dzięki jej szerokiemu wykorzystaniu w rozrywce, np. filmy 360o, czy akcesoria uzupełniające do gier, dzięki którym stajemy się częścią wirtualnego świata, znajduje również zastosowanie w innych dziedzinach – medycynie, sztuce, inżynierii, architekturze itp. Może być również wykorzystywana do praktycznego kształcenia, szczególnie wtedy, gdy kształcenie to jest bardzo kosztowne lub szczególnie niebezpieczne. Intencją pomysłodawców Centrum Praktycznego Kształcenia jest objęcie zakresem działania obszarów: inżynierii mechanicznej, ratownictwa medycznego i bezpieczeństwa.

W dniu 19 maja 2022, podczas wycieczki do I-CDBKZ uczniowie Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu miała okazję zwiedzić laboratorium pomiarowo – badawcze, w tym pomieszczenia metrologiczne, materiałowe i tribologii kół zębatych. Uczniowie zapoznali się także z działaniem współrzędnościowej maszyny pomiarowej, skanera optycznego oraz uczestniczyli w procedurze zrywania próbki.

Instytut – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego otrzymał przedłużenie certyfikatu systemu zarządzania jakością zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2015 w zakresie badań laboratoryjnych i kształcenia studentów. Certyfikat ISO 9001 o numerze 12 100 51726/04 TMS, nadany Instytutowi przez renomowaną firmę TÜV SÜD Management Service GmbH, jest potwierdzeniem wdrożenia wymagań normy międzynarodowej w zakresie zarządzania oraz realizacji najwyższych standardów usług spełniających wymagania klientów. Podczas auditu certyfikacyjnego, ocenie został poddany m. in. cały proces realizacji badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach kształcenia oraz oferowanych na zewnątrz Instytutu. Certyfikat został przyznany Instytutowi na kolejne trzy lata do 31.03.2025

śp prof. Jan Chajda

W niedzielę 20. lutego zmarł prof. Jan Chajda, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, w latach 2008 – 2016.

Urodził się w Poznaniu, 20 maja 1939 roku. Studia rozpoczął w 1956 roku na Wydziale Mechanicznym – Energetycznym Politechniki Wrocławskiej, a ukończył na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej w 1961 roku i w tym roku rozpoczął pracę w Katedrze Obróbki Skrawaniem.

Pracę doktorską obronił w 1969 roku na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, na temat ,,Wpływ zawartości perlitu na skrawalność stali konstrukcyjnej węglowej wyższej jakości”. W 1974 roku został powołany na stanowisko docenta. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1992 roku, a w 1997 otrzymał tytuł profesora zwyczajnego.

W latach 1968-1970 pracował jako wykładowca w Wyższej Szkole Inżynierskiej  w Bydgoszczy, a w latach 1970-1977 jako asystent ds. naukowo-technicznych dyrektora WSK-PZL Kalisz w Kaliszu.

W latach 1975-1977 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej, a w latach 1975-1981 i 1987-1990 zastępcy dyrektora Instytutu Technologii Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. W  roku 1977 doprowadził do powstania Zakładu Metrologii Technicznej, a później Zakładu Metrologii i Systemów Pomiarowych.

Przez wiele kadencji był między innymi członkiem Zespołów Rektorskich ds. Rozwoju Uczelni, Komisji ds. Badań Naukowych. W latach 1974-1990 był również członkiem zespołu naukowo-dydaktycznego „Mechanika” przy Ministerstwie, a później Zespołu Ekspertów przy MEN. Reprezentował dziedzinę nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Specjalnością naukową profesora Chajdy była technologia maszyn, a w szczególności metrologia techniczna. Główne obszary prac naukowo-badawczych:

* metrologia kół zębatych, symulacja współpracy jednostronnej, budowa „inteligentnych” maszyn pomiarowych,

* technika współrzędnościowa, badania dokładności maszyn pomiarowych i oprogramowań, zagadnienia inżynierii odwrotnej,

* badania stereometrii powierzchni, topografia, charakterystyka 3D, badania błędów kształtu,

* sterowanie jakością, budowa i oprogramowania systemów SPC.

Dorobek publikacyjny prof. Chajdy to ponad 170 prac publikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych krajowych i zagranicznych oraz 3 książki. Był promotorem 14 przewodów doktorskich oraz recenzowałem 27 rozpraw doktorskich, 5 rozpraw habilitacyjnych oraz 3 wniosków na tytuł profesora.

Opracował ponad 35 ważniejszych prac dla przemysłu i uzyskał 31 zastrzeżeń patentowych.

Był z wyboru członkiem:

– Akademii Inżynierskiej w Polsce,

– Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN,

– Sekcji Podstaw Technologii Komitetu Budowy Maszyn PAN,

– Komisji Cybernetyki Technicznej PAN, Oddział w Poznaniu,

– Komisji Budowy Maszyn PAN, Oddział w Poznaniu,

– Komitetu Budowy Maszyn Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Do ważniejszych odznaczeń prof. Chajdy należy zaliczyć:

– Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia

– Medal Komisji Edukacji Narodowej

– Złoty Krzyż Zasługi

– Srebrne i Złote Odznaki Honorowe SIMP i NOT.

Uzyskał również 3-krotnie Nagrody Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.

– Prof. Jana Chajdę poznałem jeszcze w latach 80. za pośrednictwem Jana Kołodzieja, długoletniego dyrektora WSK Delta. Jeszcze w latach 70. prof. Jan Chajda był doradcą prezesa ds. rozwoju firmy. Całe życie zajmował się kołami zębatymi i nowymi technologiami, a to miało przecież ogromne znaczenie w budowie silników, produkowanych przez WSK. Pierwsze kontakty były sympatyczne, a najlepszym dowodem na to, jest zaangażowanie prof. Chajdy w powstanie pierwszej kaliskiej uczelni wyższej. Pamiętam, że nasz pierwszy wniosek, złożony do komisji akredytacyjnej przy ministrze oświaty i nauki o powołanie kaliskiej uczelni, został negatywnie oceniony i wtedy właśnie prof. Chajda, wspólnie z profesorem Żurkiem i Kutznerem, poprawili go, dzięki czemu w kolejnej ocenie, uzyskaliśmy zgodę na utworzenie uczelni. Prof. Chajda w 2000 roku został prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, a osiem lat później, w wyborach rektora naszej uczelni został wybrany jednogłośnie. Pełnił tę funkcję przez dwie kadencje. Był prawdziwym wizjonerem – widział dużą uczelnię, zmieniającą swój charakter ze szkoły zawodowej w uczelnię akademicką i należy pamiętać, że właśnie prof. Chajda doprowadził do zmian w strukturze PWSZ, zmieniając instytuty w wydziały. Uczelnia w każdym wymiarze jest i będzie naznaczona jego działalnością. Był wspaniałym człowiekiem, który posiadał piękną cechę – potrafił słuchać ludzi. Chciał rozmawiać ze wszystkimi, którzy dobrze życzyli uczelni. Jak nikt, potrafił budować wokół PWSZ, a później Akademii Kaliskiej pozytywną aurę – wspomina Kazimierz Matusiak, kanclerz kaliskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

– Prof. Jan Chajda do końca pracował na rzecz rozwoju Akademii Kaliskiej – dodaje rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła. – Życzliwie patrzył na rozwój Akademii i zawsze mogłem liczyć na jego doświadczenie oraz zaangażowanie. Pozostawił po sobie wielkie dzieło, które na co dzień będzie nam o nim przypominać.

Pogrzeb śp. Jana Chajdy odbędzie się w najbliższą środę, 2. marca, o godz. 11.50 na poznańskim Junikowie.

logo centrum doskonałości kół zębatych

            W dniu 29 października 2021 roku uczniowie klasy 3 Mp – technik mechanik Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, pod opieką wychowawczyni Pani Anny Ostrowskiej-Kołodziejczak oraz Pana Przemysława Boreckiego – nauczyciela ZSP oraz adiunkta Akademii Kaliskiej, uczestniczyli w wyjeździe doInstytutu- Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej. Wizyta odbyła się w ramach projektu 8.3.1 “Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

            Uczniowie odwiedzili Laboratorium Dokładności Geometrycznej, Laboratorium Badań Wytrzymałościowych oraz Laboratorium Badań Materiałowych, w których uczestniczyli w niezwykle interesujących pokazach z zakresu właściwości wytrzymałościowych, fizycznych i chemicznych materiałów, a także metrologicznej charakteryzacji cech geometrycznych materiałów. Ponadto przedstawiona została aktualna oferta edukacyjna Akademii Kaliskiej.

logo centrum doskonałości kół zębatych

W dniach 24-25 października 2021 w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego odbyła się II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny.

Konferencja rozpoczęła się Nabożeństwem religijnym w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Następnie w teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego nastąpiło uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Kaliskiej oraz nadanie Tytułu Doctora Honoris Causa  Akademii Kaliskiej profesorowi Theodorowi Meronowi University Of Oxford (UK), New York University (USA).

Druga część Konferencji odbywała się w budynku Instytutu-Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych, na której prowadzone były równoległe sesje plenarne dotyczące min;

„ Rozwoju sytuacji zdrowotnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem lat 1990-2020”, „Opieka nad zdrowiem rodziny w Polsce , Izraelu i Mozambiku”, „Rozwój sytuacji zdrowotnej w krajach Europy Środkowej”. Omawiana była tez dość szeroko pandemia koronawirusa (COVID-19).

Duży udział mieli w konferencji  Laboranci  I-CDBKZ:  mgr inż. Paweł Nowakowski,

mgr inż. Adam Hofman, inż. Agata Świerek, którzy współtworzyli wraz z  prof. dr hab. Ireneuszem Teodorem Dziubkiem – dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego – poster  z afiliacją Akademii Kaliskiej pt. ”Wear and tear evaluation issues of short firearms on the example of the HK SFP9L pistol”.