• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Kalisz is a small city but it has a lot of things that you can do there. During my Erasmus+ mobility I had the chance to explore Kalisz and its culture.

I was impressed with the buildings,  roads,  nature and nice people.

I had a chance to meet students from other nationalities and try food from their culture.

Polish language was hard but I managed to learn a few words. 

The Professors were really kind. They suggested visiting places around the city. 

Overall, this journey was really good. It was worth coming and staying in Kalisz.

Kolegji Universum, Kosovo

______________________________________________________________________________________________________________

W ramach wymiany pracowników z programu Erasmus+  była możliwość odwiedzenia uczelni partnerskiej Universidade Eduardo Mondlane w Maputo, stolicy Mozambiku.

Jednym z uczestników tego wydarzenia był nasz pracownik mgr inż. Adam Hofman, który w swoim wystąpieniu zaprezentował działalność oraz aktualne i planowane możliwości badawcze Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych.

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,
W związku z rozpoczętym nowym rokiem akademickim 2022/2023 zwracamy się z olbrzymią prośbą do starostów pierwszych roczników o jak najszybsze skontaktowanie się ze Samorządem Studentów Akademii Kaliskiej za pośrednictwem drogi elektronicznej.
E-mail: samorzad@akademia.kalisz.pl
W treści wiadomości prosimy o podanie niezbędnych informacji do kontaktu (Imię, Nazwisko, Numer Telefonu, Kierunek).

grafika osoba siedząca przy laptopie

Konferencję naukową, podsumowującą projekt naukowo badawczy ,,  “Wymiary bezpieczeństwa publicznego i ich wieloaspektowość” organizuje Centrum Badawczo – Wdrożeniowe Akademii Kaliskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 lutego 2022 roku.

Na podstawie zarządzenia JM Rektora Profesora Akademii Kaliskiej dra  n. med. Andrzeja Wojtyły – od roku 2019 funkcjonuje w Uczelni  – Centrum Badawczo-Wdrożeniowe. Podstawowym celem jego działania jest inicjowanie, organizowanie i   koordynowanie zróżnicowanych form aktywności badawczej, naukowo-technicznej oraz  innowacyjnej pracowników wszystkich wydziałów i  jednostek Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Zakres badań naukowych Centrum ma charakter interdyscyplinarny, uwzględniający paradygmaty właściwe dla poszczególnych dyscyplin naukowych uprawianych w Uczelni. Dodatkowo Centrum tworzy warunki do rozwoju nauki, innowacji i komercjalizacji wiedzy poprzez stworzenie infrastruktury umożliwiającej swobodny transfer pomiędzy światem nauki a interesariuszami zewnętrznymi.

W ramach Centrum działają zespoły badawcze realizujące określone projekty – zatwierdzane przez dyrektora – prof. Akademii Kaliskiej dra hab. Ireneusza T.  Dziubka. Rekrutacja do składu zespołu badawczego następuje z grona: pracowników Akademii Kaliskiej, realizujących projekty badawcze lub badawczo-dydaktyczne; osób zatrudnionych w ramach projektów grantowych i innych pokrewnych; nauczycieli akademickich zatrudnionych poza Akademią; doktorantów i studentów Akademii Kaliskiej, jak również pochodzących ze środowiska zewnętrznego; krajowych i zagranicznych badaczy oraz specjalistów w obszarze działania Centrum.

Na takich podstawach – liderem/kierownikiem zespołu badawczego, powołanym do realizacji projektu pn. “Wymiary bezpieczeństwa publicznego i ich wieloaspektowość”  –  została dr nauk o obronności Bogumiła Pawlaczyk.

Podstawowy cel urzeczywistnienia sformułowanego w ten sposób tematu powiązano z  intencjonalnymi staraniami obejmującymi zintegrowanie zróżnicowanych poglądów na temat bezpieczeństwa.

W tym miejscu należy zauważyć, że powszechnie dostępny dorobek naukowy związany z identyfikacją i wyjaśnieniem istoty bezpieczeństwa jest bezsprzecznie znaczący. Niestety – przekłada się to na wielość objawianych niezgodności, a nawet kontrastów. Dotyczą one sposobów postrzegania bezpieczeństwa jako podstawy bytu i funkcjonowania wszelkich przedmiotów poznania; interpretacyjnych potrzeb definiujących wybrane zjawiska badaczy; przyjętych perspektyw poznawczych; wybranego języka opisu bądź zastosowanych metod tego poznania. Wynikiem tej różnorodności jest sektorowa wieloaspektowość ujęć bezpieczeństwa, która nie sprzyja tworzeniu wspólnej płaszczyzny jego poznawania jako kategorii uniwersalnej.

W takim stanie rzeczy przyjęto, że główny problem badawczy projektu zostanie sformułowany w postaci pytania o treści: W jaki sposób sektorowe postrzeganie bezpieczeństwa zdeterminowane jest utylitarnymi celami każdej z istniejących stref i   na ile, takie upodmiotowienie wybranego kierunku badań rzeczywistości skutkuje ukierunkowaniem celów poznania, stosowaniem ukształtowanego aparatu poznawczego i języka opisu?

Na tej podstawie – lider projektu – dr Bogumiła Pawlaczyk powołała zespół badawczy, którego szeregi, poza zainteresowanymi badaczami, zasili doktoranci Akademii Kaliskiej. W sposób bezsprzeczny kolegium temu udzieliło wsparcia, szerokie gremium naukowców Akademii Kaliskiej, a w tym ze  szczególnym wyróżnieniem osoby prof. dra hab. inż. Jarosława Wołejszo i grupy z  Instytutu Nauk o   Bezpieczeństwie.

W ujęciu metodologicznym za fundamentalną podstawę prac  – założono wykorzystanie jednej z  interesujących metod heurystycznych  –  brainstorming (z  ang. “burza mózgów”). Jednocześnie przyjęto, że efektywność badawcza grupy projektowej poddana zostanie ocenie przez Zespół Naukowy złożony z wybitnych specjalistów, którzy zajmą odpowiednie stanowiska na specjalnie zorganizowanej konferencji podsumowującej.

Obszary zainteresowań:

 • bezpieczeństwo jako przedmiot poznania wielu dziedzin;
 • uniwersalne wartości bezpieczeństwa;
 • ujęcie bezpieczeństwa oraz wszelkie typologie;
 • uniwersalne wartości bezpieczeństwa;
 • bezpieczeństwo a potrzeby podmiotu w odniesieniu do pewności przetrwania i  rozwoju;
 • poznawcze walory poszczególnych sektorów bezpieczeństwa i ich specyficzne ukierunkowanie;
 • różnice w postrzeganiu bezpieczeństwa, jako podstawy bytu i funkcjonowania wszelkich przedmiotów poznania;
 • utylitarne cele poszczególnych sektorów bezpieczeństwa i ich specyficzne ukierunkowanie;
 • wielość definicji, ujęć, klasyfikacji, systematyk, typologii, typizacji i  kategoryzacji bezpieczeństwa;
 • sektorowa wieloaspektowość ujęć bezpieczeństwa i braki w tworzeniu wspólnej płaszczyzny jego poznawania, jako kategorii uniwersalnej;
 • różnorodność postrzegania tych przedmiotów z pozycji potrzeb definiującego/ badacza;
 • stanowiska wobec istnienia/braku powszechnie akceptowalnego języka opisu;
 • problemy w transponowaniu wiedzy o bezpieczeństwie do praktyki i kształcenia;
 • wyzwania środowiska bezpieczeństwa ujmowanego jako ogół wszystkich czynników otoczenia podmiotu bezpieczeństwa oraz jako wyzwania, szanse, zagrożenia związane z  istnieniem podmiotu bezpieczeństwa;
 • ryzyka bezpieczeństwa, rozumiane jako wypadkowa możliwości zaistnienia negatywnych zdarzeń oraz skutków będących ich wynikiem;
 • zastosowanie teorii bezpieczeństwa w praktyce, na przykład: legislacyjnej, proceduralnej, szkoleniowej, innej;
 • zacieranie różnic pomiędzy bezpieczeństwem.

Sposób podsumowania:

 • konferencja naukowa pt. “Wymiary bezpieczeństwa publicznego i ich wieloaspektowość”;
 • organizatorzy: Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Akademii Kaliskiej wspólnie z Instytutem Nauk o  Bezpieczeństwie;
 • termin: 23-24.02.2022 r.

Honorowy Patronat:

 • JM Rektor prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła

Rada Naukowo-Programowa:

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, Akademia Kaliska

Z-ca Przewodniczącego:

 • dr hab. Ireneusz T. Dziubek,  prof. Akademii Kaliskiej

Członkowie (w kolejności alfabetycznej):

 • prof. dr hab. Tadeusz Buksiński, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Józef Gacek, Wojskowa Akademia Techniczna w  Warszawie
 • prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • prof. dr hab. Stefan Kowal, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij, Krakowska Akademia im A.  F.  Modrzewskiego
 • prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Witold Lidwa, Akademia Sztuki Wojennej
 • prof. dr hab. Sławomir Mazur, Krakowska Akademia im A. F. Modrzewskiego
 • prof. dr hab. Andrzej Polak, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Jan Posobiec, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Grzegorz Raubo, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Bogdan Szulc, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • prof. dr hab. Maria Trojanek, Akademia Kaliska
 • dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, Wyższa Szkoła Menadżerska w  Warszawie
 • dr hab. inż. Piotr Dela, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy
 • dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • dr hab. inż. Ryszard Chrobak, prof. Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr hab. Weronika Jakubczak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Marek Kubiński, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Konrad Malasiewicz, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. Hanna Mizgajska, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. Andrzej Młodak, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Tomasz Rubaj, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Waldemar Scheffs, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. Mirosław Skarżyński, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
 • dr hab. inż. Henryk Wyrębek, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w  Siedlcach
 • dr inż. Łukasz Apiecionek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy
 • dr Jan Frąszczak, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Wiesław Jaszczur, Akademia Kaliska
 • dr Paweł Kamiński, Akademia Kaliska
 • dr Roman Kaszubowski, Akademia Kaliska
 • dr inż. Marian Feliks Kryłowicz, prof. Wyższej Szkoły Komunikacji i  Zarządzania w Poznaniu
 • dr Anna Ludwiczak prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Monika Majchrzak, Akademia Kaliska
 • dr Tatiana Manasterska, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Zofia Marciniak, Akademia Kaliska
 • dr Bogumiła Pawlaczyk, Akademia Kaliska
 • dr inż. Aneta Pisarska, Akademia Kaliska
 • dr inż. Norbert Prusiński, Akademia Kaliska
 • dr Zuzanna Przyłuska, Akademia Kaliska
 • dr Izabela Rącka, Akademia Kaliska
 • mł. insp. dr Agnieszka Sadło-Nowak, WSPol w Szczytnie
 • dr inż. Jarosław Stelmach, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie
 • dr Beata Wenerska prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Wojciech Winkler, Akademia Kaliska
 • dr Sławomir Wronka, Akademia Kaliska
 • dr n. med. Paulina Wojtyła-Buciora, prof. Akademii Kaliskiej

Lider Projektu Naukowo-Badawczego / Redakcja naukowa monografii:

dr Bogumiła Pawlaczyk

email: b.pawlaczyk@akademiakaliska.edu.pl, tel. 601 872 326

Sekretarz Naukowy Konferencji:

dr Zofia Marciniak

email: z.marciniak@akademiakaliska.edu.pl

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:

mgr Łukasz Mikołajczyk – email:lukamik77@gmail.com, tel.609 856 096

Członkowie:

mgr Ida Parfimczyk – email: ida.parfimczyk@gmail.com, tel.791 852 200

mgr  Oliwia Haja – email: oliwia.haja.@gmail.com, tel. 503 115 028

mgr Adam Handke – email: adamvonhandke@op.pl, tel. 510 306 967

mgr Paweł Wielgocki email: pamwielgoccy@wp.pl, tel. 603216652

Uczestnictwo w przedsięwzięciu:

 • warunkiem uczestnictwa w projekcie (konferencji) jest przesłanie załączonej “Karty zgłoszeniowej” drogą elektroniczną na adres mailowy:

 b.pawlaczyk@akademiakaliska.edu.pl do  dnia: 07.02.2022 r.;

 • prezentacja materiałów – w formie wystąpień, w panelach problemowych, w  czasie do  15   min. (osobiście lub na platformie “Teams” – w zależności od  rozwoju sytuacji epidemicznej);
 • pisemna prezentacja referatów punktowanej monografii – wg załączonych “Wymagań edytorskich”;
 • Rada Naukowo-Programowa zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i  tematów referatów;
 • uczestnictwo w projekcie i pracach wyodrębnionych tematycznie na platformie “Teams” jest nieodpłatne;
 • w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną liczyć się należy z możliwością przeprowadzenia konferencji za pośrednictwem Internetu, przy wykorzystaniu narzędzia Microsoft Teams. Link do konferencji oraz program zostanie rozesłany do  20 lutego 2022 r.  O terminie logowania próbnego będziemy informować mailowo.
 • program konferencji zostanie rozesłany mailowo.
 • w przypadku tradycyjnej odsłony konferencji – Organizatorzy przedstawią Zainteresowanym P.P.   konieczne warunki odpłatności, a jednocześnie wskazują, iż nie zapewniają i  nie rezerwują noclegów.

Formularz zgłoszeniowy, oświadczenie autora i wymagania edytorskie można pobrać TUTAJ.

logo centrum doskonałości kół zębatych

            W dniu 29 października 2021 roku uczniowie klasy 3 Mp – technik mechanik Zespołu Szkół Politechnicznych we Wrześni, pod opieką wychowawczyni Pani Anny Ostrowskiej-Kołodziejczak oraz Pana Przemysława Boreckiego – nauczyciela ZSP oraz adiunkta Akademii Kaliskiej, uczestniczyli w wyjeździe doInstytutu- Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej. Wizyta odbyła się w ramach projektu 8.3.1 “Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego – stawiamy na kształcenie fachowców!”.

            Uczniowie odwiedzili Laboratorium Dokładności Geometrycznej, Laboratorium Badań Wytrzymałościowych oraz Laboratorium Badań Materiałowych, w których uczestniczyli w niezwykle interesujących pokazach z zakresu właściwości wytrzymałościowych, fizycznych i chemicznych materiałów, a także metrologicznej charakteryzacji cech geometrycznych materiałów. Ponadto przedstawiona została aktualna oferta edukacyjna Akademii Kaliskiej.

logo centrum doskonałości kół zębatych

W dniach 24-25 października 2021 w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego odbyła się II Światowa Konferencja Zdrowia Rodziny.

Konferencja rozpoczęła się Nabożeństwem religijnym w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Następnie w teatrze im. Wojciecha Bogusławskiego nastąpiło uroczyste posiedzenie Senatu Akademii Kaliskiej oraz nadanie Tytułu Doctora Honoris Causa  Akademii Kaliskiej profesorowi Theodorowi Meronowi University Of Oxford (UK), New York University (USA).

Druga część Konferencji odbywała się w budynku Instytutu-Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych, na której prowadzone były równoległe sesje plenarne dotyczące min;

„ Rozwoju sytuacji zdrowotnej w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem lat 1990-2020”, „Opieka nad zdrowiem rodziny w Polsce , Izraelu i Mozambiku”, „Rozwój sytuacji zdrowotnej w krajach Europy Środkowej”. Omawiana była tez dość szeroko pandemia koronawirusa (COVID-19).

Duży udział mieli w konferencji  Laboranci  I-CDBKZ:  mgr inż. Paweł Nowakowski,

mgr inż. Adam Hofman, inż. Agata Świerek, którzy współtworzyli wraz z  prof. dr hab. Ireneuszem Teodorem Dziubkiem – dyrektorem Centrum Badawczo Rozwojowego – poster  z afiliacją Akademii Kaliskiej pt. ”Wear and tear evaluation issues of short firearms on the example of the HK SFP9L pistol”.

Staż ma charakter bezpłatny.

Szczegółowy opis zadań, jakie będą wykonywane podczas stażu

👉organizowanie i uczestniczenie w posiedzeniach i naradach zarządu oraz sporządzanie protokołów ze spotkań

👉koordynowanie działań w zakresie organizacji spotkań zarządu

👉 obsługa sekretariatu

👉obsługiwanie korespondencji firmowej

👉utrzymywanie bieżących kontaktów z członkami RIG

👉współpraca z innymi podmiotami i organizacjami zewnętrznymi w ramach istniejących umów i ustaleń bieżących

Osoba do kontaktu:

Lidia Secler
Regionalna Izba Gospodarcza w Kaliszu
ul. Częstochowska 25
62-800 Kalisz
📞 telefon: 62 764 57 83
💻 email: rig@zeto.kalisz.pl