• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
Akademia Kaliska

Szanowni Państwo,

jest mi  miło poinformować, że podjąłem wraz z reprezentacją pracowników oraz  związkami zawodowymi  decyzję o utworzeniu Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) dla pracowników Uczelni we współpracy z PKO Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych S.A.

PPK to program, który pozwoli pracownikom zaoszczędzić środki z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia. Wpłaty, dokonywane na prywatny rachunek prowadzony w ramach PPK będą finansowane z trzech źródeł: od Pracodawcy w wysokości 1,5% wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczenia składki emerytalno-rentowej (wpłata podstawowa Pracodawcy), od Pracownika – w wysokości 2% wynagrodzenia (wpłata podstawowa Pracownika) oraz z Funduszu Pracy – w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej w wysokości 250 zł i dopłat rocznych z tytułu aktywnego oszczędzania w wysokości 240 zł.

Pracownicy w wieku 18-54

Do Programu zostaną zapisani automatycznie wszyscy Pracownicy Uczelni w wieku od 18 do 54 lat, którzy zatrudnieni byli u Pracodawcy na dzień 01.01.2021 r. o ile nie złożą w Dziale Kadr oświadczenia o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Pracownicy, zatrudnieni u Pracodawcy po tej dacie będą musieli dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u Pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia). Z chwilą osiągnięcia powyższego stażu, Pracownik będzie automatycznie zapisany przez Pracodawcę do Programu, o ile nie złoży wcześniej rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

Pracownicy w wieku 55-69

Osoby, które w dniu 01.01.2021 r. mają ukończony 55. rok życia, a nie ukończyły 70 lat, przystępują do PPK na zasadach dobrowolnych, o ile złożą u Pracodawcy podpisany wniosek o uczestnictwo w PPK. Osoby w tym przedziale wiekowym, zatrudnione w Uczelni po ww. dniu, jeśli będą chciały przystąpić do PPK, będą musiały dodatkowo spełnić wymóg posiadania odpowiedniego stażu pracy, wynoszącego co najmniej 3 miesiące zatrudnienia (do okresu tego wlicza się również okresy zatrudnienia u Pracodawcy z poprzednich 12 miesięcy poprzedzających datę zatrudnienia).

Pracownicy mają również możliwość odprowadzania wpłaty dodatkowej Pracownika w wysokości nieprzekraczającej 2% wynagrodzenia. Osoby, które zamierzają odprowadzać wpłaty dodatkowe, proszone są o złożenie dodatkowej deklaracji ustanowienia wpłaty dodatkowej. Natomiast osoby przystępujące do PPK, których łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 120% aktualnego minimalnego wynagrodzenia, mogą odprowadzać składkę podstawową w wysokości niższej, niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, o ile złożą odpowiednią deklarację w tym zakresie.

Wzory wszystkich oświadczeń i deklaracji są dostępne na stronie internetowej Akademii Kaliskiej.  W przypadku konieczności ich zastosowania, prosimy o wypełnienie odpowiedniego wzoru, wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie go do Działu Kadr. 

Jednocześnie informujemy, że środki gromadzone w ramach PPK zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych są prywatnymi środkami uczestników PPK oraz podlegają dziedziczeniu. Będzie z nich można skorzystać, zachowując ulgi podatkowe, ulgę ZUS i dopłaty z Funduszu Pracy, po osiągnięciu 60 roku życia. W niektórych przypadkach będzie również można skorzystać z nich, przynajmniej w części, przed osiągnięciem 60 lat (np. w przypadku poważnego zachorowania lub zakupu mieszkania / budowy domu na kredyt).

Szczegółowe informacje o PPK znajdziecie również Państwo na stronie PKO  TFI pod adresem:

pkotfi.pl otwiera się w nowym oknie

W przypadku dodatkowych pytań dostępna jest również infolinia PPK pod numerami: 801 32 32 80 lub 22 358 56 56.

Z poważaniem
Rektor
Akademii Kaliskiej
prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n.med. Andrzej Wojtyła

Jednocześnie informujemy, że Dział Kadr uruchamia proces wdrażania PPK w Akademii Kaliskiej. Zgodnie z Ustawą o pracowniczych planach kapitałowych z dnia 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215 ze zm.), wszyscy pracownicy:

 • którzy nie ukończyli 55. roku życia, zostaną automatycznie zapisani do PPK

Tylko złożone w formie pisemnej oświadczenie o rezygnacji z dokonywania wpłat skutkować będzie nieprzystąpieniem do programu! 
(wzór deklaracji do pobrania  na stronie Uczelni)

 • w wieku od 55 do 70 lat mają możliwość dołączenia do programu PPK, składając w oryginale pisemny wniosek o zawarcie umowy o prowadzenie PPK

(wzór deklaracji do pobrania na stronie Uczelni)

Dokumenty dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych, które wpłynęły do Działu Kadr przed datą 02.03.2021r. oraz te, które podpisane były z datą starego roku – są nieaktualne i wymagają ponownego wypełnienia i złożenia ich do Działu Kadr.

DOKUMENTY DOTYCZĄCE REZYGNACJI Z DOKONYWANIA WPŁAT DO PPK NALEŻY ZŁOŻYĆ DO DNIA 25.03.2021 R. W DZIALE KADR.

Wszelkich informacji udziela Dział Księgowości oraz Dział Kadr.

Pliki do pobrania są w dwóch grupach:

Formularze dla pracownika składane u pracodawcy

Formularze składane przez pracownika do Instytucji finansowej

Dodatkowe pliki do pobrania

ambasador karier ue grafika

Jesteś studentem Akademii Kaliskiej i chciałbyś na swojej uczelni promować możliwości pracy w instytucjach UE, zgłoś swoją kandydaturę do programu “Ambasadorowie Karier UE”

Aplikować można do 26 marca 2021 –  za pomocą formularza  forms.gle otwiera się w nowym oknie

Poszukujemy kandydatów, którzy:

 • posługują się płynnie językiem angielskim na poziomie B2/C1;
 • mają znakomite umiejętności komunikacyjne;
 • cechują się znakomitą organizacją pracy;
 • nie boją się wystąpień publicznych;
 • używają kreatywne metody działania i z zapałem angażują się w wykonywane obowiązki;W ramach tego programu będziesz miał okazję:

 • uzyskać gruntowne informacje na temat pracy w instytucjach UE i promować je wśród studentów;
 • nawiązać współpracę ze studentami z całej Europy;
 • zdobyć podczas studiów doświadczenie zawodowe, które będzie cennym wpisem do Twojego CV;
 • zdobyć doświadczenie w dziedzinie wystąpień publicznych, marketingu i HR-u;
 • wziąć udział w szkoleniach przygotowawczych i przez cały czas trwania programu korzystać z pomocy trenera;
 • nawiązać kontakt z wysokimi rangą urzędnikami instytucji UE
 • uzyskać list polecający zawierający informacje o wynikach Twojej pracy.Celem programu dla studentów-ambasadorów EU Careers jest stosowanie innowacyjnych sposobów promowania pracy w instytucjach europejskich. Metody promocji obejmują:

 • udział w targach pracy lub organizowanie prezentacji dla innych studentów;
 • budowanie sieci współpracy między uczelniami i udzielanie informacji;
 • aktywną obecność w Internecie i mediach społecznościowych;

udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące pracy w strukturach unijnych.

Rekolekcja wielkopostne dla studentów-1

Akademickie Rekolekcje Wielkopostne, rozpoczynają się w katedrze pw. Świętego Mikołaja, już w najbliższą niedzielę. W tym roku towarzyszyć rozważane będzie hasło: Nocne życie Jezusa.

To kolejne rekolekcje, organizowane przez Duszpasterstwo Akademickie w Kaliszu. Tym razem, ze względu na pandemię, zainteresowani będą mogli uczestniczyć w niedzielnej mszy w katedrze, bądź przeżywać ją on-line, za pośrednictwem strony internetowej kaliszkatedra otwiera się w nowym oknie. Rekolekcje rozpoczynają się w najbliższą niedzielę 21. lutego, o godz. 20.30. Pierwsza sesja nosi tytuł ,,Noc domeną Boga”. W kolejne niedziele rozważania będą dotyczyć nocnego chodzenia po wodzie, nocnej rozmowy Jezusa z Nikodemem, a na zakończenie nocnej modlitwy pojmania Jezusa.

Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych, a zwłaszcza społeczność akademicką: wykładowców, studentów i pracowników kaliskich uczelni.

logo erasmus+

Możliwości wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy o możliwości wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+. Mobilności zagraniczne muszą być realizowane z uwzględnieniem ograniczeń nałożonych przez władze Rzeczypospolitej Polskiej oraz krajów destynacji uczestników wymiany.

W związku z pandemią COVID-19 rekrutacja na wyjazdy odbywa się zdalnie w sposób ciągły do momentu wyczerpania funduszy. Uprzejmie informujemy, że poza tradycyjną formą rzeczywistej mobilności w ramach programu, możliwe jest realizowanie mobilności wirtualnych oraz łączonych (częściowo online, częściowo rzeczywistych). Pragniemy jednak poinformować, że dofinansowanie wyjazdów dotyczy jedynie czasu faktycznej i potwierdzonej obecności w uczelniach i instytucjach partnerskich za granicą. Szczegółowych informacji udziela Biuro Współpracy z Zagranicą (email: e.wasielewska@pwsz.kalisz.pl, email: monika.napadlek@pwsz.kalisz.pl, email: j.gancarz@pwsz.kalisz.pl, tel. 62 7679566). Wszystkie informacje o możliwościach wyjazdów znajdują się na stronie internetowej: współpraca międzynarodowa zakładka erasmus+.

Śniadanie Turkusowe

TEMAT Śniadania: Szkoła w turkusie

Gościem najbliższego TŚ w Kaliszu będzie Agnieszka Orlicz-Błońska

INFO O PRELEGENTCE: Agnieszka Orlicz-Błońska, współzałożycielka Prywatnej Szkoły i Przedszkola Jagiellończyk w Kaliszu. Z wykształcenia pedagog, z zawodu bizneswomen.
Doświadczenie menadżerskie zdobywała w Wielkiej Brytanii, a od 2014 roku jest m.in. prezesem Szkoły Jagiellończyk spółki z. o.o. organizacji pożytku publicznego.
Jej motto: “Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi” Albert Einstein.

O CZYM BĘDZIE MOWA
W Polsce liczba niepublicznych szkół rośnie z roku na rok, według danych raportu OurKids od 2014 roku do 2018 roku liczba ta wzrosła o 17,15%, a liczba uczęszczających do nich uczniów zwiększyła się o 29,73% [źródło: www.ourkids.net otwiera się w nowym oknie]. Ma to związek m.in. ze słabą kondycją szkolnictwa publicznego, ale także coraz większą świadomością rodziców na temat zalet niepublicznej edukacji oraz rosnącą zamożnością naszego społeczeństwa. Należy jednak zadać sobie pytanie o to, co tak naprawdę przesądza o rosnącej popularności szkół niepublicznych i czy ma to jakiś związek z turkusem? Jak wygląda organizacja prywatnej szkoły od wewnątrz, kto i jak w niej pracuje oraz na ile w niej firmy, a na ile organizacji pożytku publicznego?

DLA KOGO: wszystkich zainteresowanych podmiotowym podejściem do ludzi w organizacji, współpracą i (samo)zarządzaniem, czyli właścicieli organizacji, liderów zmian, kadry zarządzającej, praktyków biznesu, pracowników, osób poszukujących pracy, studentów.

Gospodarze:
Organizatorzy ŚT Kalisz (Brewa sc, Inkubator Przedsiębiorczości w Kaliszu, Wydział Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej w Kaliszu)

Do zobaczenia, czekamy na Ciebie!

LINK DO WYDARZENIA:
app.evenea.pl otwiera się w nowym oknie

Akademia Kaliska

Podstawa prawna: ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych /Dz.U.2018.2215 z późn. zm./ ( dalej, jako: ustawa o PPK).

Dodatkowe informacje na stronie mojeppk.pl otwiera się w nowym oknie

I.

Informacje ogólne

 1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. Akademia Kaliska, jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana jest do wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (dalej jako: PPK). Zasady tworzenia i działania PPK regulują przepisy powyższej ustawy oraz aktów wykonawczych. Przepisy definiują PPK, jako powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, który ma na celu zapewnienie dodatkowych środków pieniężnych po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia. 
 2. PPK jest tworzony i finansowany wspólnie przez Akademię Kaliską, jako Pracodawcę i przez Pracowników, przy jednoczesnym udziale Budżetu Państwa.
 3. Celem PPK jest zapewnienie pracownikowi dodatkowych środków finansowych, z których będzie mógł skorzystać po ukończeniu 60. roku życia, a w wyjątkowych sytuacjach również wcześniej. Pracownik będzie mógł je także wycofać ze swojego rachunku na zasadach ogólnie zasygnalizowanych
  w pkt. IV Informacji.
 4. Środki pieniężne będą gromadzone na indywidualnym rachunku Pracownika, prowadzonym przez wybraną przez Akademię Kaliską, w porozumieniu ze związkami zawodowymi instytucję finansową, która zajmie się inwestowaniem zebranych na rachunkach środków w wybrane instrumenty finansowe.
 5. Wykaz uprawnionych instytucji – obecnie około 20 – publikowany jest na portalu MojePPK.pl lista-instytucji-finansowych otwiera się w nowym oknie

II.

Uczestnictwo w PPK

 1. Uczestnikami PPK są osoby, które ukończyły 18. rok życia, podlegające obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym zatrudnione w Akademii Kaliskiej na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, na następujących zasadach:
 2. automatycznie do PPK zapisywane są osoby w wieku od 18 do 55 lat, o ile nie zrezygnują
  z uczestnictwa w PPK;
 3. na wniosek do PPK zapisywane są osoby w przedziale wiekowym powyżej 55 lat do 70 lat;
 4. osoby w wieku powyżej 70 lat nie mają możliwości przystąpienia do PPK.
 5. Pracownik może w każdym czasie zrezygnować z dokonywania wpłat do PPK na podstawie pisemnej deklaracji złożonej Pracodawcy, której wzór określa rozporządzenie Ministra Finansów
  z dnia 12.06.2019 r. w sprawie deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych /Dz.U.2019.1102/.
 6. Pracownik, który zrezygnuje z PPK, co 4 lata będzie do tego planu kapitałowego automatycznie zapisywany. Jeżeli nadal nie wyrazi chęci dokonywania wpłat, będzie musiał złożyć Pracodawcy kolejną deklarację o rezygnacji. Pracodawca ma obowiązek informowania Pracownika o zbliżającej się dacie ponownego rozpoczęcia dokonywania wpłat.
 7. Pracownik, który zrezygnował z udziału w PPK może w każdym momencie złożyć pisemny wniosek
  o ponowne dokonywanie wpłat do PPK.

III.

Zasady finansowania wpłat na PPK

 1. Pracownik i Pracodawca będą obligatoryjnie wpłacali na indywidualne konto Pracownika w PPK składkę podstawową:
 2. Pracownik – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto potrącanej z wynagrodzenia netto Pracownika;
 3. Pracodawca – w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto Pracownika finansowanej przez Pracodawcę.
 4. Pracownik może zmniejszyć składkę podstawową do 0,5% wynagrodzenia brutto w sytuacji, gdy jego łączne wynagrodzenie miesięczne nie przekracza 120% minimalnego wynagrodzenia.
 5. Pracownik będzie mógł wnosić dobrowolną składkę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia. Wysokość składki Pracownik określi w deklaracji złożonej Pracodawcy.
 6. Pracodawca będący jednostką sektora finansów publicznych m.in. Akademia Kaliska, będzie mógł wnosić dobrowolną składkę dodatkową w wysokości do 2,5% wynagrodzenia brutto po zapewnieniu w ustawie budżetowej dodatkowych środków finansowych na ten cel.
 7. W każdym czasie Pracownik, jak i Pracodawca na warunkach określonych powyżej będą mogli podjąć decyzję o zwiększeniu lub zmniejszeniu składki dodatkowej. Zmiany wysokości wpłat dodatkowych będą obowiązywały od kolejnego miesiąca.
 8. Wpłaty Pracodawcy do PPK będą stanowić dochód Pracownika, dlatego z wynagrodzenia Pracownika zostanie potrącony podatek dochodowy od tych wpłat.
 9. Dla uczestników PPK przepisy przewidują wpłatę powitalną w wysokości 250 zł po 3 miesiącach uczestnictwa oraz coroczną dopłatę w wysokości 240 zł, gdy wpłaty podstawowe i dodatkowe
  w danym roku wyniosą, co najmniej 3,5% liczone od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia
  w roku, za który dopłata jest należna. Dopłaty finansowane będą z Budżetu Państwa i nie będą stanowić dochodu, stąd Pracownik nie będzie obciążany podatkiem dochodowym.  

IV.

Dysponowanie środkami zgromadzonymi na indywidualnych rachunkach PPK:

 • przed ukończeniem 60. roku życia
 • Wypłata zgromadzonych środków możliwa jest przed osiągnięciem 60. roku życia wg następujących zasad:
 • do 25% środków zgromadzonych na koncie PPK – bez obowiązku zwrotu – w sytuacji poważnej choroby własnej, dziecka lub współmałżonka;
 • do 100% zebranych środków z obowiązkiem ich zwrotu w wartości nominalnej w terminie
  15 lat od dnia wypłaty środków, przy czym zwrot środków nie może rozpocząć się później niż po upływie 5 lat od ich wypłaty – w sytuacji związanej z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego (przy zaciągnięciu kredytu na budowę domu lub zakup mieszkania) – jedynie dla osób, które nie ukończyły 45. roku życia.  
 • Uczestnik PPK ma prawo, przed ukończeniem 60. roku życia, przetransferować środki do innego PPK, na indywidualne konto emerytalne IKE lub na rachunek prowadzony w ramach pracowniczego programu emerytalnego PPE, a także całkowicie wycofać środki ze swojego konta.
 • W przypadku wycofania środków, o którym mowa powyżej, ich kwota będzie pomniejszona o:
  • podatek od zysków kapitałowych w wysokości 19%;
  • 30% środków pochodzących z wpłat Pracodawcy, które zostaną zapisane na koncie emerytalnym Pracownika w ZUS;
  • środki pochodzące z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych finansowanych z Budżetu Państwa.
 • po ukończeniu 60. roku życia
 • Po ukończeniu 60. roku życia Pracownik, bez względu na status aktywności zawodowej, może skorzystać z zebranych w PPK środków w następujący sposób:
 • bez ponoszenia dodatkowych kosztów wypłacić jednorazowo nie więcej niż 25% zgromadzonych środków, a pozostałe 75% w co najmniej 120 ratach miesięcznych (10 lat);
 • wypłacić jednorazowo wszystkie środki lub zmniejszyć liczbę rat (mniej niż 120). Skrócenie okresu wypłat poniżej 10 lat skutkować będzie koniecznością zapłaty należnego podatku od zysków kapitałowych (19%);
 • wypłacić środki w formie świadczenia małżeńskiego, o ile obie osoby ukończyły 60 lat
  i posiadają konto PPK w tej samej instytucji. Świadczenie małżeńskie jest wypłacane, w co najmniej 120 ratach miesięcznych, bez możliwości wypłaty jednorazowej części świadczenia. Jest ono wypłacane małżonkom wspólnie, w przypadku śmierci jednego z małżonków świadczenie wypłaca się drugiemu małżonkowi w dotychczasowej wysokości.
 • dokonać wypłaty transferowej przenosząc zgromadzone środki na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej lub lokaty terminowej, pod warunkiem, że dysponowanie wypłatą transferową będzie odbywało się na zasadach określonych w lit. a i b lub na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego.  

V.

Zasady wyboru instytucji finansowej

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wprowadzenie PPK wymaga zawarcia dwóch umów:
  1. umowy o zarządzanie PPK, która zawierana jest pomiędzy Pracodawcą – Akademią Kaliską a wybraną instytucją finansową, najpóźniej do 26.03.2021 r.;
  2. umowy o prowadzenie PPK, którą Pracodawca – Akademia Kaliska zawiera w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych, najpóźniej do 10.04.2021 r.
 2. W celu realizacji postanowień ustawy o pracowniczych planach kapitałowych Akademia Kaliska dokona w porozumieniu ze związkami zawodowymi wyboru instytucji finansowej,
  z którą zostanie zawarta umowa o zarządzanie PPK.
 3. Do zadań wybranej instytucji finansowej będzie należało inwestowanie zebranych na rachunkach pracowników środków w fundusze z uwzględnieniem wieku danego uczestnika PPK- tzw. fundusze zdefiniowanej daty, o których mowa w art. 38-39 ustawy o PPK.
 4. Generalny nadzór nad działalnością funduszy inwestycyjnych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.
 5. Podmioty zarządzające PPK są zobowiązane inwestować zebrane środki w funduszach zdefiniowanej daty zgodnie z interesem uczestnika PPK, mając na celu wzrost zgromadzonych aktywów. Poziom ryzyka inwestycyjnego uzależniony jest od wieku uczestnika PPK, w miarę zbliżania się do wieku emerytalnego ryzyko inwestycyjne się zmniejsza, udział inwestycji w udziałowe instrumenty finansowe np. akcje maleje na rzecz bezpieczniejszych instrumentów dłużnych np. obligacji skarbowych. 

VI.

Przykładowe symulacje PPK

W ujęciu ogólnym wysokość uzyskanych oszczędności w ramach PPK zależna będzie w szczególności od:

 1. wieku Pracownika, w momencie przystąpienia do PPK;
 2. wysokości odprowadzanych składek;
 3. okresu oszczędzania;
 4. efektywności instytucji finansowej, z którą zawarto umowę o zarządzanie PPK.

Indywidualne symulacje każdy Pracownik może przeprowadzić w oparciu o kalkulatory dostępne m.in. na stronach mojeppk.pl otwiera się w nowym oknie lub pekaotfi.pl otwiera się w nowym oknie

Akademia Kaliska rozpoczyna współpracę z Colian Logistic-6

Akademia Kaliska podpisała porozumienie o bliskiej współpracy z firmą Colian Logistic. – To ważny dzień dla naszej uczelni. Na porozumieniu skorzystają zarówno studenci, jak i pracownicy, którzy będą mieli możliwość prowadzenia badań naukowych – powiedział rektor kaliskiej uczelni, prof. Andrzej Wojtyła. Myślę, że zarówno biznes, jak i nauka, powinny ze sobą ściśle współpracować – dodał Tomasz Kosik, prezes zarządu spółki.

Na mocy porozumienia uczelnia i spółka Colian Logistic zobowiązały się do ścisłej współpracy polegającej m. in. na organizowaniu programów szkoleniowych, staży i praktyk zawodowych, a także realizacji projektów i przedsięwzięć naukowych oraz gospodarczych. Strony zapowiedziały również wspólny udział w konferencjach branżowych, sympozjach i seminariach.

Chcemy, by w oparciu o potencjał naszej uczelni, powstało zaplecze merytoryczne, szkoleniowe i kadrowe dla firmy Colian Logistic” – zapowiedział prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej. – “Zobowiązaliśmy się również do współpracy w zakresie badań naukowych i studenckich prac dyplomowych. Firma Colian Logistic zadeklarowała też pomoc w rozwoju bazy dydaktycznej, zasobów bibliotecznych i informacji naukowo-technicznej uczelni, co bardzo cieszy”.


Branża logistyczna jest branżą perspektywiczną – rozwija się bardzo dynamicznie. Ten region ma dla nas szczególne znacznie – w powiecie kaliskim mieści się centrala Grupy Colian oraz siedziba główna Colian Logistic. Staramy się być aktywni właśnie tutaj. Z uwagi na wieloletnie doświadczenie jesteśmy atrakcyjnym partnerem dla uczelni i studentów. Sami liczymy na wsparcie w zakresie praktyk, staży, szkoleń, wspólnych projektów badawczych i publikacji” – uzupełnił prezes Tomasz Kosik.

Colian Logistic to dynamicznie rozwijająca się firma wchodząca w skład Grupy Colian – wiodącego producenta z branży FMCG, świadcząca kompleksowe usługi logistyczne w kraju oraz poza jego granicami. Specjalizuje się w obsłudze logistycznej firm produkcyjnych w zakresie: transportu i spedycji drogowej oraz morskiej, magazynowania, konfekcjonowania, organizacji dostaw do magazynu dystrybucyjnego, dystrybucji towarów do klientów, obsługi klienta w zakresie przyjmowania zamówień i wystawiania faktur, obsługi zwrotów i reklamacji, zarządzania opakowaniami zwrotnym. Doświadczenie i kompetencje Colian Logistic potwierdza szereg niezbędnych w branży transportowo-spedycyjnej certyfikatów i licencji. Dowodem wysokiej jakości świadczonych przez firmę usług, jest stale rosnąca liczba zadowolonych klientów, a także szereg otrzymanych na przestrzeni lat wyróżnień oraz nagród.

Zapisy na kurs zawodowy „Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych”

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza studentów Akademii Kaliskiej do zapisów na 3 -dniowy kurs zawodowy
Obsługa kas fiskalnych i terminali płatniczych” . Program kursu zakłada:

L.p.Tematyka zajęćZajęcia teoretyczneZajęcia praktyczne
1.Podstawowe akty prawne regulujące obowiązek posiadania kasy fiskalnej w placówce oraz określające obowiązki wynikające z ich posiadania10
2.Podstawowe pojęcia fiskalne0,50
3.Budowa i zasada działania kas i drukarek fiskalnych z kopią tradycyjną oraz elektroniczną0,50
4.Sprzedaż na kasie fiskalnej przy zastosowaniu kodów towarowych, kodów kreskowych, opakowań zwrotnych, przy podłączonej wadze, szybka sprzedaż, stornowanie pozycji oraz usuwanie paragonu, udzielanie rabatów03
5.Kończenie paragonu przy zastosowaniu różnych form płatności00,5
6.Obliczanie reszty, przeglądanie otwartego paragonu00,5
7.Raporty kasy fiskalnej: raport dobowy, miesięczny, stanu kasy, rozliczeniowy; raport zerujący, niezerujący, raport fiskalny02
8.Współpraca kas fiskalnych z urządzeniami zewnętrznymi , drukarki fiskalne02
9.Obsługa terminali płatniczych02
Ogółem ilość godz. na kursie:210

Planowany termin realizacji kursu marzec/kwiecień 2021r. Kurs odbywać się będzie w siedzibie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kaliszu , ul. Skalmierzycka 2A, 62-800 Kalisz. Planowane są 3 spotkania szkoleniowe w godzinach od 15.00-18.00. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie ukończenia kursu i nabycia kompetencji zawodowych. Organizator przewiduje ograniczenie dostępnych miejsc do 12 osób. Obowiązuje kolejność zgłoszeń .

Zainteresowanych studentów proszę o zgłaszanie deklaracji uczestnictwa w kursie  wg.  wzoru na adres email: m.spychalska@akademia.kalisz.pl

l. pImię i nazwisko/ specjalnośće-mailTel.
1.Imię i nazwisko / specjalnośćadres e-mailnumer telefonu
dr Zbyszko Szmaj

Pogrzeb śp. dr. Zbyszka Szmaja – wykładowcy, wychowawcy i przede wszystkim wspaniałego człowieka, który znacząco przyczynił się do rozwoju Akademii Kaliskiej odbędzie się 4. lutego.

Żałobna msza święta zostanie odprawiona o godzinie 11:00 w kaplicy na cmentarzu przy ulicy Tadeusza Kościuszki w Ostrzeszowie. Pół godziny wcześniej odbędzie się nabożeństwo różańcowe.

dr Zbyszko Szmaj

Najbliżsi współpracownicy i studenci zwracają uwagę nie tylko na dokonania zawodowe dr. Zbyszka Szmaja, ale przede wszystkim na to, jakim był człowiekiem: wyjątkowo ciepłym, uczciwym i po ludzku dobrym.

“Dzisiaj rano odszedł od nas na zawsze nasz wspaniały kolega, przyjaciel, dr Zbyszko Szmaj. Od ponad dwudziestu lat był związany z naszą Uczelnią i Wydziałem Nauk Społecznych. Zawsze uśmiechnięty, niezwykle ciepły i życzliwy człowiek, cieszący się powszechną sympatią. Wyjątkowy wykładowca, oddany pracy i studentom Prodziekan Wydziału Zarządzania, kierownik Ośrodka Badań Regionalnych, kierownik Katedry, a następnie Zakładu Zarządzania Publicznego i Prawa w Wydziale Nauk Społecznych. Na zawsze pozostanie w naszych sercach i w pamięci” – informuje dr Beata Wenerska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych.

Zbyszko Szmaj urodził się 12 czerwca 1935 r. w Zamościu (gm. Sieroszewice w powiecie ostrowskim).  Pracując zawodowo, w 1982 r. obronił na Uniwersytecie Gdańskim pracę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych o specjalności: zarządzanie. Od 1958 zawodowo związany z oświata. Przez 22 lata do 1998 roku pełnił funkcję Dyrektora ZSZ nr 1 w Ostrzeszowie.  W 1998 roku został radnym Rady Miejskiej w Ostrzeszowie, a z woli Rady Miejskiej – Burmistrzem Miasta i Gminy Ostrzeszów w latach 1998-2002. W latach 2002 -2006 był radnym Sejmiku Województwa Wielkopolskiego i przewodniczącym Komisji Statutowej. Był prezesem stowarzyszenia ,,Bezpieczny powiat” oraz Międzyszkolnego Klubu Strzelectwa Sportowego „LOK-Baszta” w Ostrzeszowie. Sam czynnie przez wiele lat uprawiał piłkę nożną w ostrzeszowskich klubach.

Niemal od momentu powstania Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej związał się z uczelnią. W 2010 roku otrzymał z inicjatywy PWSZ Złoty Medal za Długoletnią Służbę, a w 2019 roku Medal ,,Zasłużony dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu”.

Za swoje zaangażowanie został odznaczony i wyróżniony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotymi Medalami za Zasługi dla LOK i „Za Zasługi dla Pożarnictwa”, Srebrnym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, odznaczeniem łowieckim „Złom”, odznaką honorową „Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego”, odznaką „Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP Byłych Więźniów Politycznych”, a także Tytułem Honorowym TPZO „Przyjaciel Ziemi Ostrzeszowskiej”, wreszcie Medalem ,,Za zasługi dla Miasta i Gminy Ostrzeszów”. Jest również laureatem wielu nagród resortowych.

Dr inż. Zbyszko Szmaj dał się poznać jako niezwykle pracowity, doskonale zorganizowany, zaangażowany i odpowiedzialny wykładowca i naukowiec. Znakomity organizator i skuteczny motywator działań. Zawsze czuły na potrzeby środowiska jak i pojedynczych ludzi, który nigdy nikomu nie odmawiał pomocy. Był zawsze wzorem do naśladowania, wielokrotnie pokazując, ile można osiągnąć rzetelną i systematyczną pracą. – Będziemy mogli korzystać z jego dorobku, ale nie będzie nam dane poprosić go o radę, czy pomoc. Dla całego środowiska Akademii Kaliskiej to bolesna i trudna do zaakceptowania strata – dodają pracownicy Wydziału Nauk Społecznych Akademii Kaliskiej.