• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka

Nowy samochód, winda i podnośnik, odpowiednio dostosowana strona internetowa czy wyremontowany i specjalnie przystosowany pokój w akademiku – to tylko część udogodnień, jakie uczelnia wprowadziła z myślą o osobach z niepełnosprawnościami, w ramach projektu „Uczelnia Dostępna”.  Projekt merytorycznie wspierały kaliskie fundacje: Bread of Life oraz Mocni Miłością. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój, a został zrealizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Uczelnia Dostępna II.

Tutaj niepełnosprawność nie jest ograniczeniem – studenci ze specjalnymi potrzebami mają takie same warunki do nauki, jak ich zdrowi koledzy. Przez kilka ostatnich miesięcy w Akademii Kaliskiej (dziś już Uniwersytecie) realizowano projekt „Uczelnia Dostępna”, który objął sześć obszarów m.in. strukturę organizacyjną, architekturę, technologie wspierające czy szkolenia. Zrealizowano osiem zadań, z których te najbardziej widoczne i ułatwiające codzienne funkcjonowanie to zakupy nowego sprzętu: windy do budynku rektoratu przy ul. Nowy Świat, samochodu do przewozu osób z niepełnosprawnościami czy podnośnika do Collegium Medicum. Na potrzeby studentów z niepełnosprawnościami wyremontowano też i odpowiednio wyposażono jeden z pokoi w domu studenta „Bulionik”, a budynek Collegium Novum oznaczono tabliczkami brajlowskimi.

Zakupiono ponadto sprzęt do wypożyczenia m.in. notebooki, dyktafony oraz wyposażenie do sal dydaktycznych: biurka z regulowaną wysokością, rzutnik, systemy wideokonferencji na potrzeby transmisji on-line oraz zestaw do streamingu zajęć, konferencji czy wydarzeń akademickich prowadzonych stacjonarnie dla osób z niepełnosprawnościami. Powstało sześć stref relaksu, w których studenci mogą wyciszyć się i odpocząć. A to tylko część inwestycji, jakie uczelnia poczyniła, by jeszcze bardziej otworzyć się na osoby ze specjalnymi potrzebami.

Strona internetowa uczelni została dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na stronie funkcjonuje zakładka „Student ze szczególnymi potrzebami”. Zakupiono także licencje i wdrożono nowe systemy informatyczne tj. System Dziekanatowy i Platformę Edukacyjną. W ramach nowych rozwiązań IT przeszkolono kadrę administracyjną, zarządzającą oraz dydaktyczną – wymienia Justyna Przyłęcka, koordynator projektu.

Poczyniono także zmiany organizacyjne: utworzono stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. osób ze szczególnymi potrzebami, którego działania wspiera Sekcja ds. wsparcia osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomocy materialnej dla studentów. Powołano także Zespół ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami składający się z rożnego rodzaju specjalistów.

W ramach projektu powołano ponadto Zespół weryfikujący i opracowujący modyfikacje procedur pod kątem dostępności, wydano szereg rekomendacji dotyczących dostępności, a także opracowano i wprowadzono dobre praktyki w zakresie dostępności Akademii Kaliskiej. Podjęto także współpracę z tłumaczem języka migowego oraz zapewniono wsparcie psychologiczne i psychoterapeutyczne dla osób ze szczególnymi potrzebami, a pracownicy uczelni zostali przeszkoleni pod kątem obsługi studenta z niepełnosprawnością czy używania prostego języka w administracji uczelnianej – dodaje Justyna Przyłęcka. 

Projekt podsumowano 27 września br. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz uczelni z rektorem prof. Andrzejem Wojtyłą na czele, a także zaproszeni goście m.in. Violetta Słupianek, dyrektor kaliskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, przedstawiciele Fundacji Bread of Life i Mocni Miłością, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu oraz kaliskich szkół. Projekt omówiła jego koordynatorka Justyna Przyłęcka. Głos zabrali ponadto Tomasz Jeżyk z Fundacji Bread of Life, który opowiedział o dostosowaniu placówek oświatowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także Bibianna Muszyńska-Czerewkiewicz, przedstawicielka Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej Górnośląska 10, która wygłosiła prelekcję pt. „Młodzież ze szczególnymi potrzebami, czy szczególne potrzeby młodzieży? Kontekst w pracy psychologa-praktyka”.

Projekt „Uczelnia Dostępna” był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Został zrealizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Uczelnia Dostępna II.

Senat Akademii Kaliskiej jednogłośnie pozytywnie zaopiniował projekt statutu Uniwersytetu Kaliskiego. Dzień wcześniej podobnie postąpiła Rada Uczelni.

Statut to dokument, określający funkcjonowanie uczelni w obszarach, które nie są uregulowane w Prawie o szkolnictwie wyższym i nauce. Statut określa zasady organizacji i funkcjonowania uczelni, m. in. sposób powoływania i odwoływania organów uczelni, w tym podmioty uprawnione do wskazywania kandydatów na rektora, oraz sposób organizowania wyborów do organów uczelni.
– Każdy dzień przybliża nas do historycznego wydarzenia, jakim będzie powstanie Uniwersytetu Kaliskiego – powiedział rektor, prof. Andrzej Wojtyła. – Tak jak zapowiadałem już w maju, pracujemy intensywnie, aby nieuniknione zmiany, nie powodowały problemów w codziennym funkcjonowaniu uczelni.

Właśnie 1 października 2023 roku formalnie zacznie funkcjonować Uniwersytet Kaliski im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Dziś w Akademii Kaliskiej odbyło się ll Forum Mechaniczne, którego organizatorami byli: firma Gühring, czołowy producenta precyzyjnych narzędzi do obróbki skrawaniem, Akademia Kaliska, Miasto Kalisz oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu. W murach Instytutu Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej obradowali naukowcy i studenci, a także przedstawiciele firm i instytucji z branży mechanicznej. Forum było okazją do popularyzacji nowoczesnych technologii wytwórczych, tzw. zielonej regeneracji narzędzi, podniesienia umiejętności oraz kwalifikacji kadry technicznej średniego i wyższego szczebla, ale także nawiązania szerszej współpracy naukowców z praktykami.

– Odnosząc się do tematyki dzisiejszego Forum, można zauważyć niezmienne zapotrzebowanie na wysokiej jakości wyroby z jednoczesnym uwzględnieniem wymogów ekologicznych. Wiąże się to ze stosowaniem coraz lepszych materiałów konstrukcyjnych oraz precyzyjnych, wydajnych i opłacalnych sposobów ich obróbki. Widzimy to szczególnie w odniesieniu do intensywnego rozwoju produkcji obrabiarek i narzędzi, a zwłaszcza materiałów narzędziowych.– powiedział prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej, podczas otwarcia obrad. – Jako Akademia, chcemy również aktywnie włączyć się we wszystkich obszarach, w których działamy: w dydaktyce, badaniach, w transferze technologii itp. Stwarza to szerokie pole dla wspólnych inicjatyw, które są właściwym kierunkiem, niosącym w przyszłości wiele korzyści dla każdej ze stron.

Podczas Forum odbyły się wykłady, pokaz technologii obróbczych i dyskusja panelowa. Uczestnicy mieli tez okazję zwiedzić laboratoria Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych.

Na zakończenie zorganizowano zwiedzanie Kalisza oraz przejazd zabytkowym autobusem po mieście.

Zapraszamy do udziału w konkursie „OTWARTE DRZWI”

Konkurs dla absolwentów!

Zapraszamy do udziału w konkursie „OTWARTE DRZWI”

na najlepsze prace magisterskie i

doktorskie, których tematem jest

niepełnosprawność w wymiarze:

społecznym, zawodowym lub zdrowotnym.

Dla autorów prac doktorskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody

pieniężne w każdej z kategorii:

I nagroda w wysokości 13 000 zł,

II nagroda w wysokości 11 000 zł,

III nagroda w wysokości 9 000 zł.

Dla autorów prac magisterskich w Konkursie przewiduje się trzy nagrody

pieniężne w każdej z kategorii:

I nagroda w wysokości 7 000 zł,

II nagroda w wysokości 5 000 zł,

III nagroda w wysokości 4 000 zł.

Prace można składać w następujących kategoriach:

1) rehabilitacja społeczna i zawodowa,

2) rozwiązania technologiczne i architektoniczne służące osobom

z niepełnosprawnościami,

3) dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami,

4) rehabilitacja medyczna.

Termin składania prac: do 20 września 2023 r.

Zapraszamy do udziału!

Do Konkursu można nadsyłać prace magisterskie, które uzyskały ocenę bardzo dobrą oraz rozprawy

doktorskie obronione w okresie do 24 miesięcy przed dniem zgłoszenia pracy do Konkursu.

Więcej informacji na stronie:

otwartedrzwi.pfron.org.pl

Chór akademii

Po wakacyjnej przerwie wznawia działalność chór kameralny Uniwersytetu Kaliskiego. Calisia Chamber Choir pod dyrekcją Michała Plichty, zaprasza też nowych członków: studentów, pracowników i osoby zaprzyjaźnione z uczelnią. Wykształcenie muzyczne nie jest wymagane.

W repertuarze chóru znajdują się utwory rozrywkowe, świeckie i sakralne. A tworzą go pasjonaci. – Nie trzeba być po szkole muzycznej, a nawet znać nut – wystarczy umiłowanie muzyki, chęć występowania na scenie, albo po prostu potrzeba pośpiewania z grupą znajomych. W ramach prób planujemy warsztaty z zawodowymi śpiewakami, którzy przekazywać będą swoją wiedzę chórzystom – podkreśla Michał Plichta, dyrygent chóru.

Calisia Chamber Choir ma już za sobą kilka publicznych występów. Śpiewacy wzięli udział m.in. w koncertach kolędowych, Koncercie Pasyjnym wraz z poznańskim Chórem Kameralnym Dysonans, uświetnili Koncert Dyplomowy studentów III roku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, a ostatnio III Światową Konferencję Zdrowia Rodziny oraz absolutorium studentów Akademii Kaliskiej. – W planach mamy udział w konkursie chóralnym w Poznaniu, a w listopadzie dwa festiwale – zdradza Michał Plichta.

Osoby zainteresowane dołączeniem do chóru zachęcamy do kontaktu: tel. 721 401 971 lub e-mail chor@akademia.kalisz.pl.

 1. studia pierwszego stopnia:
  • bezpieczeństwo wewnętrzne,
  • budownictwo,
  • dietetyka,
  • elektroradiologia,
  • elektrotechnika,
  • informatyka,
  • kosmetologia,
  • logistyka,
  • mechanika i budowa maszyn (Wydział Politechniczny),
  • pielęgniarstwo, studia 6 semestralne (Wydział Nauk o Zdrowiu),
  • pielęgniarstwo, studia 7 semestralne (Wydział Nauk o Zdrowiu),
  • pielęgniarstwo, studia 7 semestralne (Wydział Medyczno-Społeczno-Techniczny),
  • położnictwo, studia 6 semestralne (Wydział Nauk o Zdrowiu),
  • położnictwo, studia 7 semestralne (Wydział Nauk o Zdrowiu),
  • ratownictwo medyczne,
  • wychowanie fizyczne,
  • zarządzanie;
 2. jednolite studia magisterskie:
  • fizjoterapia;
  • prawo
 3. studia drugiego stopnia:
  • bezpieczeństwo narodowe,
  • dietetyka,
  • inżynieria środowiska,
  • kosmetologia,
  • logistyka,
  • mechanika i budowa maszyn,
  • pielęgniarstwo,
  • położnictwo,
  • wychowanie fizyczne w zdrowiu publicznym,
  • zarządzanie,
  • zarządzanie i dowodzenie,
  • zdrowie publiczne.

W dniach 6 – 7 marca br. Akademia Kaliska miała zaszczyt gościć zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) w ramach wizytacji programowej na kierunku Budownictwo. Spotkanie odbyło się w formie zdalnej, umożliwiając wygodną interakcję między uczestnikami.

Podczas wizytacji przeprowadzono szereg inspirujących spotkań z różnymi podmiotami związanymi z uczelnią. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele władz uczelni, aktywni studenci, członkowie Samorządu Studenckiego także cenieni nauczyciele akademiccy odpowiedzialni za prowadzenie kształcenia na kierunku Budownictwo. Nie zabrakło również reprezentantów odpowiedzialnych za doskonalenie jakości kształcenia oraz przedstawicieli otoczenia społeczno-gospodarczego, co pozwoliło na rzetelną ocenę i szeroki kontekst ocenianego programu.

W ramach wizytacji przeprowadzono przegląd wybranych prac dyplomowych i etapowych, a także dokonano hospitacji zajęć, dając możliwość zapoznania się z jakością kształcenia na żywo. Dodatkowo, ocenie poddano bazę dydaktyczną wykorzystywaną w procesie dydaktycznym, co pozwoliło na dokładne zrozumienie podejmowanych działań edukacyjnych.

W efekcie intensywnego procesu oceny, Akademia Kaliska z dumą ogłasza, że otrzymała pozytywny raport z wizytacji! Zespół oceniający PKA jednogłośnie potwierdził spełnienie wszystkich dziesięciu kryteriów oceny programowej. Jest to bez wątpienia wynik naszego wspólnego wysiłku, zaangażowania i ciężkiej pracy całego środowiska akademickiego.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej wydało oficjalną pozytywną opinię (uchwała nr 546/2023) w sprawie procesu kształcenia na kierunku Budownictwo prowadzonym w Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym. Stwierdzono, że proces kształcenia na tym kierunku jest zgodny z założonymi celami, umożliwiając studentom osiągnięcie zamierzonych efektów uczenia się.

Obecna ocena programowa otwiera nowe perspektywy rozwoju naszej uczelni, dlatego już teraz z niecierpliwością oczekujemy przyszłych wyzwań. Następna ocena programowa PKA kierunku Budownictwo zaplanowana jest na rok akademicki 2028/2029. Dzięki naszemu zdeterminowaniu i zaangażowaniu, mamy pewność, że osiągniemy kolejne sukcesy na ścieżce doskonalenia edukacji.

Pierwsze rozmowy o utworzeniu szpitala klinicznego Uniwersytetu Kaliskiego na bazie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny odbyły się w ubiegły czwartek w Urzędzie Marszałkowskim. – Jest duża przychylność i pełna zgoda w tej kwestii – przyznaje rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła.

W spotkaniu, które odbyło się 13 lipca uczestniczyli: rektor Akademii Kaliskiej – prof. Andrzej Wojtyła, dyrektor administracyjny uczelni – Łukasz Mikołajczyk, a także członek zarządu województwa wielkopolskiego – Paulina Stochniałek.

– Rozmawialiśmy głównie o tworzonym przez nas kierunku lekarskim. Pani marszałek była pod ogromnym wrażeniem naszych statystyk rekrutacyjnych i faktu, że na jedno miejsce mamy ponad 25 chętnych. Ale kluczowym tematem merytorycznej rozmowy było jednak utworzenia szpitala klinicznego w Kaliszu na bazie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny. Co ważne, jest duża przychylność ze strony pani marszałek i pełna zgoda w tej kwestii – przyznaje prof. Andrzej Wojtyła.

Kolejne spotkanie, podczas którego będą kontynuowane rozmowy w tym zakresie odbędą się niebawem.

– Mam kolejny dowód, jak dobrze jest postrzegana nasza uczelnia – dodaje rektor Akademii Kaliskiej, która już 1 października stanie się Uniwersytetem. – Najpierw zaufał nam minister edukacji i nauki, prof. Przemysław Czarnek, wraz z premierem i całą Radą Ministrów. Właśnie prof. Przemysław Czarnek wydał pozwolenie na prowadzenie przez nas kierunku lekarskiego. Ta odważna decyzja uruchomiła kolejne zdarzenia, których efektem jest utworzenie Uniwersytetu Kaliskiego. Posłowie, w szczególności ci, reprezentujący Zjednoczoną Prawicę, nie mieli najmniejszych wątpliwości, widząc potencjał naszej uczelni za co raz jeszcze chciałbym im podziękować. Teraz spotykam się z przychylnością władz województwa wielkopolskiego. To ważne dla mnie sygnały, które świadczą, że podążamy we właściwym kierunku.

Fot: Andrzej Kurzyński, kalisz.naszemiasto.pl

Kolejnym sukces pracownika Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego. Dr Makary Górzyński, adiunkt w Instytucie Interdyscyplinarnych Badań Historycznych naszej uczelni i autor wielu znakomitych książek poświęconych architekturze Kalisza, otrzymał stypendium Ministra Edukacji i Nauki dla wybitnych młodych naukowców.

Jest jednym z dwustu trzydziestu najzdolniejszych młodych pracowników nauki, działających w polskich uczelniach oraz jednostkach Polskiej Akademii Nauk i jednym z nielicznych, reprezentujących młode uczelnie, takie jak przyszły Uniwersytet Kaliski.

Dr Makary Górzyński działa także w Kaliskim Towarzystwie Przyjaciół Nauk, pracując w Zarządzie stowarzyszenia oraz kierując jego Komisją Naukową. Serdecznie gratulujemy!