• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Za wybitne osiągnięcia w nauce, zaangażowanie w działalność dydaktyczną oraz popularyzowanie wiedzy historycznej nagrodzony został prof. Stefan Kowal, wykładowca Akademii Kaliskiej. Profesor otrzymał medal Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej.

Polskie Towarzystwo Historii Gospodarczej (Polish Association of Economic History)  to stowarzyszenie skupiające badaczy historii gospodarczej oraz miłośników historii. Jego członkowie za cel stawiają sobie rozwijanie i popularyzowanie wiedzy w zakresie historii gospodarczej, popieranie działań zmierzających do tego celu oraz wytwarzanie atmosfery szacunku do ogólnego i lokalnego dziedzictwa historyczno-gospodarczego. PTHG nagradza również wybitnych badaczy, którzy swoją pracą naukową, ale również dydaktyczną, realizują cele stawiane przez stowarzyszenie. Teraz w elitarnym gronie znalazł się wykładowca Akademii Kaliskiej.

Medal został przyznany profesorowi Stefanowi Kowalowi w uznaniu wybitnych osiągnięć w badaniach naukowych nad historią gospodarczą i społeczną, wyjątkowe zaangażowanie w działalność dydaktyczną, w tym wytyczenie nowych ścieżek nauczania historii gospodarczej oraz działalność na rzecz popularyzacji wiedzy historycznej – napisał prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Historii Gospodarczej, prof. UAM, dr hab. Tadeusz Janicki.

Akademia Kaliska została laureatem 12. edycji konkursu „Uczelnia liderów 2022”, a prof. Andrzej Wojtyła otrzymał specjalne wyróżnienie ,,Aurea Praxis”. Wręczenie certyfikatów i wyróżnień odbyło się 29 czerwca br. podczas finałowej gali w Warszawie.

Certyfikat „Uczelnia liderów” zostaje nadawany na podstawie opinii przedstawionej przez dwóch, pracujących niezależnie od siebie, recenzentów – członków Komisji Certyfikacyjnej, którzy dokonali oceny uczelni na podstawie m.in.: danych przekazanych w raporcie ankiecie samooceny, danych instytucji kontroli i nadzoru nad szkolnictwem wyższym, danych instytucji i organizacji monitorujących rynek pracy i kariery zawodowej absolwentów, informacji środowiskowych, danych z dokumentów dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznych uczelni oraz innych informacji pozyskanych bezpośrednio przez recenzentów.

W tym roku w składzie Komisji Certyfikacyjnej znaleźli się: prof. Dariusz Rott (Uniwersytet Śląski), prof. Tadeusz Wawak (Uniwersytet Jagielloński), prof. Anna Adamus-Matuszyńska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), prof. Jan Fazlagić (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), prof. Michał Kaczmarczyk (Wyższa Szkoła Humanitas), Grażyna Kaczmarczyk (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego) i Halina Przeniosło (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego). W programie „Uczelnia liderów” akredytowane są szkoły wyższe oraz ich jednostki organizacyjne, wyróżniające się na rynku działaniami zorientowanymi na kształcenie liderów społecznych, budowanie społeczeństwa obywatelskiego, kształtowanie postaw demokratycznych i partycypacyjnych oraz efektywną edukację praktyczną studentów. Certyfikaty „Uczelnia liderów” są przyznawane od 2011 roku instytucjom akademickim podejmującym wysiłki, by kształcić absolwentów atrakcyjnych dla rynku pracy, otwartych na zmiany, przygotowanych do efektywnego realizowania własnych celów zawodowych w warunkach gospodarki wiedzy. Certyfikat i wyróżnienie z rąk władz Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego odebrał dyrektor administracyjny uczelni mgr Łukasz Mikołajczyk.

Specjalne wyróżnienie Aurea Praxis otrzymał rektor Akademii Kaliskiej, prof.  Andrzej Wojtyła, które zostało przyznaje za szczególne, osobiste zaangażowanie na rzecz rozwoju i promowania idei edukacji dla rynku pracy i praktyki gospodarczej.

Dwa nowe kierunki studiów zostaną utworzone w Akademii Kaliskiej. Uczelnia uzyskała zgodę na utworzenie kierunku lotnictwo i kosmonautyka oraz biogospodarka.

Pomysł uruchomienia w Akademii Kaliskiej studiów o profilu praktycznym na kierunku lotnictwo i kosmonautyka wynika bezpośrednio z potrzeb społeczno-gospodarczych regionu kaliskiego. Zarówno potrzeba powstania takiego kierunku jak i sama koncepcja kształcenia były długo dyskutowane z przedstawicielami przedsiębiorstw zrzeszonymi w Stowarzyszeniu Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego „Wielkopolski Klaster Lotniczy”.

Większość z nich produkuje elementy m.in. silników lotniczych, wykorzystując w tym celu najnowocześniejsze technologie wytwarzania. I właśnie te technologie będą przedmiotem kształcenia studentów na studiach inżynierskich na nowym kierunku lotnictwo i kosmonautyka.

Nowoczesne technologie stosowane w lotnictwie są szeroko wykorzystywane również w innych gałęziach przemysłu maszynowego, jak np. przemysł motoryzacyjny. Dlatego absolwenci nowego kierunku z łatwością znajdą pracę w przemyśle i będą dla pracodawców bardzo cennymi specjalistami – przyznaje dr inż. Antoni Niepokólczycki, dyrektor Instytutu Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej. – Kształceniem na nowym kierunku i jego programem interesują się oraz zgłosiły swoją gotowość do współpracy podczas jego realizacji, takie firmy jak: Pratt&Whitney Kalisz, WSK PZL Kalisz S.A., Meyer Tool Poland Sp. z o.o. w Kaliszu, Teknequip Kalisz Sp. z o.o. Ale to nie wszystko – powstaniem tego kierunku zainteresowany jest Aeroklub Ostrów Wielkopolski, który będzie mieć swój udział w procesie kształcenia w ramach nowego kierunku przyszłych pilotów oraz inżynierów mechaników naziemnej obsługi technicznej samolotów. Dodatkowo, działania zmierzające do uruchomienia kierunku lotnictwo i kosmonautyka poparła także Polska Agencja Kosmiczna. Agencja wskazuje na dynamicznie rosnące potrzeby kształcenia na poziomie wyższym specjalistów w zakresie użytkowania przestrzeni kosmicznej, w szczególności inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Agencja zaproponowała i zobowiązała się do poprowadzenia przedmiotu wprowadzającego do zagadnień inżynierii kosmicznej i satelitarnej. Dodatkowo zadeklarowała współpracę w organizacji praktyk i stażów studenckich w krajowych i zagranicznych ośrodkach przemysłu kosmicznego oraz w samej Agencji. Polska Agencja Kosmiczna spodziewa się, że wraz z rozwojem tego kierunku pojawi się możliwość podejmowania wspólnych inicjatyw o charakterze naukowo-badawczym. Będzie to nowość w skali regionu, ale w dłuższej perspektywie czasu bardzo potrzebna biorąc pod uwagę nieuchronność angażowania się światowych producentów lotniczych w technologie kosmiczne.

Studia w Akademii Kaliskiej na kierunku lotnictwo i kosmonautyka stanowią optymalną ofertę dla studentów pragnących zdobyć ugruntowaną wiedzę, kompetencje i umiejętności z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych ze wskazaniem na obszar lotniczy. Umożliwiają one szerokie kształcenie odpowiadające wymogom współczesnego rynku pracy w Polsce i na świecie.

Drugim nowym kierunkiem w ofercie Akademii Kaliskiej jest biogospodarka. Warto wspomnieć, że kilka lat temu Komisja Europejska przyjęła strategiczny dokument pt.: „Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: Biogospodarka dla Europy”, w którym określono strategię i plan działań Unii Europejskiej w zakresie zmiany gospodarki europejskiej na gospodarkę opartą na zrównoważonym rozwoju i nowych technologiach biologicznych. Ustalono priorytety, m.in. prowadzenie zrównoważonej gospodarki zasobami naturalnymi, zmniejszenie zależności od zasobów nieodnawialnych, łagodzenie zmian klimatycznych i przystosowywanie się do nich przez opracowanie systemów produkcyjnych o mniejszej emisji gazów cieplarnianych, tworzenie miejsc pracy i utrzymanie konkurencyjności europejskiej gospodarki. Jednym słowem nowy kierunek dokładnie będzie realizował cele, wskazane przez Komisję Europejską, wszak biogospodarka to dział nauki, który uczy jak wykorzystywać biologiczne zasoby odnawialne w celu tworzenia dóbr i usług.

Absolwent nowego kierunku zdobędzie wiedzę z zakresu technologii wytwarzania i stosowania paliw alternatywnych, pozna trendy rozwojowe z zakresu odnawialnych źródeł energii, m.in. czystego wodoru, pozyska umiejętności wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych z tego obszaru. Będzie posiadał umiejętności kompleksowego podejścia do rozwiązywania problemów i kreowania rozwiązań w szeroko pojętej sferze biogospodarki.

Absolwenci biogospodarki nie powinni mieć kłopotów ze znalezieniem pracy po ukończeniu studiów. Zatrudnienie można będzie znaleźć w przedsiębiorstwach produkcyjnych zajmujących się recyklingiem i odzyskiwaniem energii oraz przedsiębiorstwach, w których wykorzystuje się odnawialne zasoby naturalne i bioprodukty. Absolwenci mogą także podejmować pracę w laboratoriach analitycznych, badawczych, diagnostycznych zajmujących się analizą biologiczną i chemiczną surowców, odpadów i bioproduków. Jest przygotowany do pracy w instytucjach naukowo – badawczych, organach administracji państwowej, samorządowej, a także organizacjach pozarządowych powiązanych z obszarem biogospodarki. Co ważne, uzyskane efekty kształcenia pozwolą również na podjęcie studiów drugiego stopnia.

Monitorujemy rynek pracy, ale również staramy się tak przygotowywać ofertę edukacyjną, aby odpowiadała ona najnowocześniejszym trendom – mówi prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej. – Przemysł lotniczy i wszystko co wiąże się z kosmonautyką cieszy się ogromnym powodzeniem wśród absolwentów szkół średnich, o czym świadczy liczba kandydatów na ten właśnie kierunek, na innych uczelniach. Cieszę się, że będziemy mieli właśnie lotnictwo i kosmonautykę w ofercie naszych kierunków. Biogospodarka to kolejny dział nauki, który ma przed sobą ogromną przyszłość. Nie zapominamy również o socjologii bezpieczeństwa, ponieważ jesteśmy jedyną w Polsce uczelnią, która będzie kształciła studentów na takim kierunku, a także o zarządzaniu kryzysowym. O tym, jak ważne to zagadnienie, najlepiej świadczy fakt, że od kilku lat (przez pandemię koronawirusa, później sytuację na granicy polsko – białoruskiej, wreszcie ze względu na wojnę na Ukrainie) mamy sytuację kryzysową.

Akademia Kaliska nadal czeka na decyzję w sprawie utworzenia kierunku lekarskiego. Wniosek w tej sprawie został dwa dni temu przekazany przez ministerstwo edukacji i nauki do Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

,,Miłość, ach to ty”, to drugi w dorobku prof. Mariana Sygita tomik poezji. Wieczór autorski, połączony z promocją tomiku, nieprzypadkowo odbył się w Collegium Medicum Akademii Kaliskiej, wszak prof. Sygit na co dzień wykłada właśnie na Wydziale Nauk o Zdrowiu.

Profesor doktor habilitowany nauk medycznych, lekarz medycyny, nauczyciel akademicki. Specjalista zdrowia publicznego, dermatolog – wenerolog, stypendysta Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i członek Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Autor 425 publikacji naukowych, książek, monografii (w tym podręcznika akademickiego ,,Zdrowie publiczne”. Recenzent ponad 60. prac doktorskich, habilitacyjnych i dorobku profesorskiego, , ale również… poeta.

– W swoim dorobku prof. Marian Sygit ma ponad 2 tys. wierszy. Promowany dzisiaj tomik poezji nosi tytuł ,,Miłość, ach to ty”, a wcześniejszy  ,,Życie, ach to ty”. Wiem już, że w przygotowaniu jest kolejny tomik, którego tytuł będzie również opatrzony frazą ,,… ach to ty”– powiedziała, prowadząca spotkanie dr Elżbieta Czerniawska – Steczek, która poprosiła bohatera wieczoru o wskazanie momentu w jego życiu, gdy zainteresował się poezją.

– To było 50. lat temu, gdy studiowałem na Akademii Medycznej w Szczecinie – powiedział prof. Marian Sygit. – Właśnie w tej uczelni powstał zespół młodych poetów. Z czasem dołączyli do nas studenci innych uczelni i w ten sposób poezja połączyła różne uczelnie, różne kierunki studiów. My już wtedy zdawaliśmy sobie sprawę, że poezja dzięki poezji człowiek może czuć się lepiej. Z dużym zainteresowaniem przeczytałem badania angielskich uczonych, którzy przeprowadzili badania poziomu kortyzolu. Najpierw badali pacjenta, następnie organizowali spotkania z kulturą i okazało się, że poziom kortyzolu spada niesamowicie. Zatem poezja, a szerzej sztuka, sztuka wpływa pozytywnie na zdrowie.  A w poezji najwięcej miejsca poświęca się właśnie miłości Erich From stwierdził, że miłość i poezja to sztuka. Różni autorzy na przestrzeni wieków próbowali opisać czym jest miłość, jakie są jej odcienie. Również nasi poeci pięknie opisywali miłość – turno tutaj nie przywołać urodzonego w Kaliszu Adama Asnyka, który pisał fantastyczne wiersze o miłości. Próbował pokazać, że to rodzaj uczucia nieopisanego, które nie każdy potrafi wyrazić. Na rolę, jaką odgrywa miłość w życiu człowieka zwracał również uwagę Jan Paweł II, który powiedział z kolei, że jeśli ktoś nie znajdzie miłości w swoim sercu, nigdy nie będzie szczęśliwy. Zwróćmy uwagę, że nasze polskie, najpiękniejsze piosenki o miłości są oparte na wierszach: Asnyka, Tuwima, Pawlikowskiej- Jasnorzewskiej. Te piosenki są oparte na wierszach o miłości i słuchają ich na pewno doświadczymy spadku poziomu kortyzolu. Dlatego doszedłem do wniosku, że trzeba upowszechniać poezję, w szczególności wiersze o miłości. Miłość to tak potężne uczucie, które nigdy się nie kończy. My ciągle szukamy definicji miłości, ja próbuję czasami wprost napisać czym jest miłość, ale to domena każdego poety, których chce przekazać wielkość tego wspaniałego uczucia. Mówi się jeszcze, że gdy kobieta kocha, to jest bardzo słaba w miłości. Jeśli jednak jest kochana, staje się silna – to podstawowa zasada miłości.

Wieczór autorski prof. Mariana Sygita zorganizowało Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wraz z Biblioteką Akademii Kaliskiej.

37 słuchaczy studiów podyplomowych ,,Rolnicze ubezpieczenia społeczne – funkcjonowanie, administracja i aspekty prawne” odebrało w sobotę dyplomy. Tego dnia zakończył się dwusemestralny cykl kształcenia, które obejmowało 225 godzin zajęć w trybie hybrydowym, a słuchacze napisali 20 prac naukowych.

W uroczystości wzięli udział m. in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, prezes KRUS Aleksandra Hadzik, senator Janusz Pęcherz, poseł Tomasz Ławniczak i Łukasz Grabowski, dyrektor poznańskiego oddziału KRUS.

– Statystyki dotyczące kończących się właśnie studiów podyplomowych są imponujące – przyznał Łukasz Mikołajczyk, dyrektor administracyjny Akademii Kaliskiej. – 37 słuchaczy, 18 wykładowców, 24 przedmioty, 11 zjadów i do tego 225 godzin zajęć, a także 20 prac naukowych. Te liczby robią wrażenie, tym bardziej, że poproszeni o ocenę studiów słuchacze, bardzo wysoko ocenili jakość kształcenia. W trzech kategoriach otrzymaliśmy od wszystkich uczestników studiów najwyższą możliwą ocenę. Dziękujemy i zapewniamy, że weźmiemy pod uwagę również te głosy, które proponowały zwiększenie liczby zjazdów. Wszystkim słuchaczom, którzy dzisiaj odbierają dyplomy, szczerze gratuluję.

Ten rok minął bardzo szybko – powiedział prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej, podczas okolicznościowego wystąpienia. – Pamiętam doskonale dzień, gdy z ministrem Janem Dziedziczakiem w gabinecie pani prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – dr Aleksandry Hadzik, omawialiśmy program studiów. Było to merytoryczne spotkanie i upewniliśmy się, że warto podjąć próbę utworzenia studiów podyplomowych, co potwierdzają wyniki ewaluacji wśród słuchaczy. Ewaluacja pokazała, że potrafimy dobrze kształcić słuchaczy i studentów. Jestem dumny, że ci, do których kierujemy nasze działania, dobrze oceniają naszych pracowników.

– Przysłuchiwałam się z zainteresowaniem i mam taką obserwację: zostało powiedziane tutaj bardzo dużo dobrych słów, co ważne – prawdziwych – przyznałą Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej. – Ostatni czas to intensywny rozwój Akademii Kaliskiej – to czas wprowadzania innowacyjnych kierunków, ale tez nowych projektów. Prowadzicie szereg nowatorskich projektów i chcecie je wdrażać. Dbacie, aby marka Akademii Kaliskiej była znana w całym kraju. Gratuluje i trzymam kciuki, aby te marzenia, które macie, wkrótce się spełniły. Chciałabym też podziękować uczestnikom studiów podyplomowych – państwo, na co dzień działacie i wdrażanie projekty, które są przygotowywane. Żeby jednak wprowadzać nowe rozwiązania, trzeba być kreatywnym, ale podnosić swoje kwalifikacje i uzupełniać wiedzę. Życzę, abyście mogli realizować pasje, marzenia, żeby praca, która wykonujecie sprawiała wam satysfakcję.

– Chciałbym pogratulować tym, którzy podjęli wyzwanie studiowania, że doprowadziliście do takich wspaniałych efektów, iż pracownicy KRUS mogą podnosić swoje kwalifikacje. Wierzę, że wszystko co tu się dzieje, przełoży się na obsługę naszych rolników. Chcę serdecznie podziękować absolwentom za to, że podjęliście naukę w Akademii Kaliskiej. Już wybór tej uczelni świadczy o tym, że państwo profesjonalnie podchodzą do swojej pracy na rzecz rolników. Ze swojej strony deklaruję współpracę ministerstwa rolnictwa z uczelnią i myślę, że z każdym rokiem na tych właśnie studiach podyplomowych będzie więcej słuchaczy – przyznał wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

– Dziękuje serdecznie za zaproszenie na tę uroczystość, bo jest ona dla mnie ważna – powiedział senator Janusz Pęcherz. – W październiku 2000 roku zostałem poproszony przez ówczesnego rektora kaliskiej PWSZ – prof. Czesława Glinkowskiego – o objęcie stanowiska kierownika studiów podyplomowych tej uczelni. Już wtedy wiedzieliśmy, jak ważne są studia podyplomowe dla rozwoju zawodowego. Dwa lata później zostałem prezydentem Kalisza i musiałem na czas 12 lat zostawić kaliską uczelnię. Po moim odejściu studia podyplomowe nie miały już takiej dynamiki, ale teraz ta dynamika jest naprawdę imponująca. Gratuluję panu rektorowi, ale również całej uczelni. Przyglądam się z życzliwością działaniom władz Akademii Kaliskiej i pracowników i widzę, że realizujecie właściwie idee studiów podyplomowych, czyli potraficie dostosować program studiów, do potrzeb słuchaczy. Wiem, że wielkie uczelnie, te które w rankingach są najlepsze, często mają gorsze programy niż Akademia Kaliska, ponieważ w tej uczelni programy studiów są przygotowane z wielka dbałością. Raz jeszcze szczerze gratuluję.

– O tym, jak ważne są studia podyplomowe dla pracowników obsługujących sektor rolniczy, niech świadczy fakt, iż 1/4 rynku pracy w Wielkopolsce, to rolnictwo i obsługa rolnictwa – powiedział poseł Tomasz Ławniczak. – Bardzo ważną rolę sprawują zatem kompetentni pracownicy administracyjni, którzy profesjonalnie obsługują rolników. Państwo do takich się zaliczacie. Gratuluje więc uczelni pomysłu na takie właśnie studia podyplomowe. Pod tym względem jesteście wyjątkową placówką, na mapie polskich uczelni.

– Jest mi miło, że mogę osobiście z państwem tutaj być – przyznała z kolei prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dr Aleksandra Hadzik. – To ważne wydarzenie dla KRUS. Przez swoje zaangażowanie w rozwój instytucji postanowiliście podnieść swoje kwalifikacje i kompetencje. Dzięki silnej woli, wytrwałości i pracy, osiągnęliście wyznaczony cel. Jestem przekonana, że zdobyta wiedza i kontakty przyjacielskie wpłyną pozywanie na wykonywane przez was obowiązki. A rektorowi i pracownikom Akademii Kaliskiej z serca dziękuję za włożoną pracę, przekazaną wiedzę i umiejętne kierowanie w łączeniu teorii z praktyką. Mam nadzieje, że za rok będziemy świętować kolejne wręczenie dyplomów.

– To prekursorski rok i prekursorski kierunek – powiedziała Ewa Pawlak, starosta grupy. – Jestem wyrazicielem wszystkich studentów – słuchaczy i chciałabym podziękować wszystkim, którzy umożliwili nam studiowanie. Pani prezes KRUS, ale również władzom uczelni i wykładowcom. Szczególnie za to, że wyszliście z inicjatywą utworzenia takich studiów i otoczyliście nas opieką.

Komisja doktorska jednogłośnie przyjęła uchwałę w sprawie jej przyjęcia i skierowała wniosek o nadanie mgr Marcie Kozłowskiej stopnia naukowego doktora.

Tym razem tematem rozprawy był ,,System bezpieczeństwa wymiany informacji organizacji publicznej na przykładzie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczytnikach”. Promotorem mgr Marty Kozłowskiej był prof. Jarosław Wołejszo, recenzentami: prof. Marian Kopczewski, dr. hab. Weronika Jakubczak oraz dr. hab. Jacek Lasota.

– Doktorantka uzyskała tytuł licencjata w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, tytuł magistra w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, po ukończeniu studiów, rozpoczęła pracę w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach, a następnie w Szczytnikach – mówił promotor, prof. Jarosław Wołejszo. – Właśnie tam narodził się pomysł, odnośnie tematu rozprawy i pytanie: w jaki sposób udoskonalić system bezpieczeństwa w organizacji. Pojawił się problem, wymiany informacji pomiędzy klientem, a gminnymi, powiatowymi i wojewódzkimi instytucjami, odpowiadającymi za pomoc społeczną. Moim zdaniem, w tej rozprawie, na szczególną uwagę zasługuje nowatorskie opracowanie koncepcji w jaki sposób powinien funkcjonować system wymiany informacji.

Warto dodać, że doktorantka występowała na konferencjach naukowych w Akademii Kaliskiej, gdzie wymieniała poglądy z innymi uczestnikami  na temat funkcjonowania systemu wymiany informacji w organizacjach. Badania zostały przeprowadzone w 142 ośrodkach pomocy społecznej, w sumie analizie zostało poddanych 559 kwestionariuszy ankietowych.

Po prezentacji promotora, głos zabrała mgr Marta Kozłowska, która zaprezentowała koncepcję swojej rozprawy, wraz z wynikami badań. Następnie pytania zadawali recenzenci, a także członkowie komisji doktorskiej. Gdy przyszedł czas na pytania publiczności, głos zabrał rektor Akademii Kaliskiej.

– Każda obrona rozprawy doktorskiej, to dla naszej uczelni duże wydarzenie – stwierdził prof. Andrzej Wojtyła. – Miałem nie zadawać pytań, ale przyznam szczerze, że z dużym zainteresowaniem wysłuchałem wszystkich głosów. Ujął mnie również sam temat rozprawy, ponieważ dotyczy problemów małej gminy Szczytniki. W związku z tym uważam, że obserwujemy w tym przypadku duży wkład w rozwój nauki. Właśnie tutaj tkwi najważniejsza wartość pracy – o działalności Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej napisano już wiele. Ale pochylenie się nad małymi ośrodkami, wymaga ogromu pracy. Wiem, jak wiele trzeba zrobić w małych miejscowościach, aby przekonać wszystkich jak ważna jest ochrona informacji.

Po wysłuchaniu wszystkich głosów, przewodniczący komisji, prof. Jan Posobiec zarządził przerwę, po której dr Sławomir Wronka odczytał protokół: – Głosowało 9 osób. Za wnioskiem za przyjęciem rozprawy doktorskiej i wnioskiem o przyznanie stopnia naukowego doktora nauk społecznych oddano 9 głosów. Stwierdza się, że komisja podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej.

– Gratuluje tej rozprawy doktorskiej, gratuluję jej obrony oraz determinacji – powiedział prof. Jan Posobiec. – Przypominam, że stopień doktora przyznaje senat uczelni, a najbliższe posiedzenie senatu Akademii Kaliskiej jest zaplanowane na 30. czerwca.

– Chciałabym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do obrony tej rozprawy, w szczególności mojemu promotorowi, którym był prof. Jarosław Wołejszo. Nie spodziewałam się, że obrona będzie dla mnie tak dużym wyzwaniem, ale też, że będzie ona prowadzona w tak przyjaznej atmosferze – powiedziała szczęśliwa mgr Marta Kozłowska.

Złote medale, tytuł mistrza Polski i ogromna radość – tak można podsumować Akademickie Mistrzostwa Polski w tenisie, w których zwyciężyła męska drużyna Akademii Kaliskiej.

Trzydniowa impreza rozgrywana na kortach Sopot Tenis Klubu skupiła 118 zawodniczek oraz zawodników z 23. uczelni w ramach 15. kobiecych i 16. męskich drużyn. W informacji prasowej, przygotowanej przed mistrzostwami reprezentacja Akademii Kaliskiej nie była wymieniana w gronie faworytów, ale…

– W wakacje ub. roku spotkałem się z Tomaszem Matuszewskim, członkiem zarządu Polskiego Związku Tenisowego, a prywatnie ojcem dwóch uzdolnionych tenisistów – mówi rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła. – Przedstawił mi projekt, który zakładał zdobycie medalu AMP w tenisie. Mówił, że ma doskonały i perspektywiczny team, który stanowią jego synowie oraz Wiktor Przybylski. Nie dowierzałem, ale zaintrygowała mnie jego pewność. Powiedział: będziemy walczyć o złoto. Chcemy tylko mieć możliwość łączenia studiowania z trenowaniem. Ucieszyłem się, że ma taki ambitny plan, a gdy zimą nasza drużyna wygrała mistrzostwa Wielkopolski, poczułem, że to może się naprawdę udać.

Droga do złota była trudna, ale dzięki temu, smakuje ono wyjątkowo. W turnieju eliminacyjnym w Łodzi, kaliszanie zajęli 3. miejsce, ponieważ w półfinale przegrali z Akademią Leona Koźmińskiego. W tym meczu nie wystąpił jednak oszczędzany przed zawodami w Niemczech Piotr Matuszewski. Okazja do rewanżu nadarzyła się… w półfinale mistrzostw w Sopocie.

Zanim jednak do tego doszło, kaliszanie musieli przebrnąć przez mecze grupowe. Najpierw pokonali Politechnikę Lublin 2:0 (debel Piotr Matuszewski – Wiktor Przybylski wygrał z parą Mateusz Piątek – Jan Wilk 6:2 6:2, a następnie Michał Matuszewski bez straty gema pokonał Kacpra Juroszka 6:0 6:0). W popołudniowej sesji drużyna Akademii Kaliskiej ograła 2:0 Uniwersytet Wrocławski, ale tym razem poprzeczka trudności była zawieszona wyżej. W deblu Piotr Matuszewski – Wiktor Przybylski pokonali parę Wojciech Drąg – Tomasz Waskiel 6:4 6:0, natomiast w singlu Michał Matuszewski wygrał z Tomaszem Waskielem 6:2 6:1. Mecz trwał 2,5 godziny, ale po tym zwycięstwie już pierwszego dnia zmagań, Akademia Kaliska zapewniła sobie awans do ćwierćfinałów. O bagatelizowaniu ostatniego grupowego rywala nie było jednak mowy – rozgrywany w czwartek mecz z krakowską AGH również zakończył się zwycięstwem 2:0 – debel Piotr Matuszewski – Wiktor Przybylski pokonali Szymona Budziaka i Bartosza Wilka 6:1 6:3 a następnie Michał Matuszewski pokonał Bartosza Halubca 6:1 6:0. Drużyna Akademii Kaliskiej zajęła więc pierwsze miejsce w grupie i w ćwierćfinale trafiła na Uniwersytet Warszawski. Co to był za mecz!!! Najpierw nasz debel Piotr Matuszewski Wiktor Przybylski pokonali parę Piotr Kropiwnicki Adam Kwiatkowski 6:0 7:5 broniąc piłki setowej przy 4:5! Następnie Michał Matuszewski pokonał Adama Kwiatkowskiego 4:6 6:3 10:4! Mecz zakończył się po godz. 23 i trwał ponad 4. godziny.

Czasu na regenerację nie było zbyt dużo, ponieważ w piątek rano trzeba było stanąć na korcie w półfinale naprzeciw Akademii Leona Koźmińskiego. Nikt nie przypuszczał, że kaliszanie rozegrają kolejny maraton, trwający 5 godzin! Wszystko zakończyło się jednak szczęśliwie, ponieważ Akademia Kaliska pokonała faworyzowaną Akademię Leona Koźmińskiego 2:0. Debel Piotr Maruszewski i Wiktor Przybylski wygrał 7:6 6:7 10:5, a w pojedynku singli Michał Matuszewski wygrał z Maksem Samojłowiczem 6:3 6:0. Rewanż za porażkę w łódzkich eliminacjach stał się faktem, podobnie jak co najmniej srebrny medal. Reprezentanci Akademii Kaliskiej nie zadowolili się jednak srebrem i w finałowym pojedynku nie dali żadnych szans Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, wygrywając 2:0. Deblowy pojedynek zakończył się zwycięstwem Piotra Matuszewskiego z Wiktora Przybylskiego, którzy pokonali Pawła Godka i Jakuba Mazurka 6:1 6:2. Kropkę nad i postawił Michał Matuszewski, wygrywając z Mazurkiem 6:2 6:4.

– Gratuluję chłopakom bo wykonali trudne zadanie. Piszemy nową historię Akademii Kaliskiej pod tytułem tenis – powiedział na gorąco towarzyszący zawodnikom Tomasz Matuszewski, bez wątpienia jeden z ojców sukcesu reprezentacji Akademii Kaliskiej.

– To wyjątkowy dzień dla naszej społeczności – powiedział z kolei rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła. – Złoty medal w jednej z najpopularniejszych dyscyplin sportu na świecie, która w Polsce przeżywa rozkwit, za sprawą sukcesów Igi Świątek i Huberta Hurkacza, cieszy mnie niezmiernie. I potwierdza, że wspieranie studentów – sportowców, to kierunek, w którym musimy podążać. Na razie korespondencyjnie gratuluję zawodnikom tytułu mistrzów Polski, ale niebawem spotkam się z nimi, by zrobić to osobiście.

Klasyfikacja generalna AMP w tenisie mężczyzn

1. Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

2. Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

3. Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

4. Uczelnia Łazarskiego w Warszawie

5. Politechnika Gdańska

6. Uniwersytet Warszawski

7. Uniwersytet Wrocławski

8. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

9. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

10. Politechnika Poznańska

11. Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

12. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

13-16. Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach


Akty powołania do Rady Centrum Badawczo – Wdrożeniowego wręczył dzisiaj członkom prof. Andrzej Wojtyła, rektor Akademii Kaliskiej. Radę będą tworzyć naukowcy renomowanych polskich uczelni.

Kandydatów do rady zaproponował dyrektor Centrum Badawczo – Wdrożeniowego, prof. Ireneusz Dziubek.

– To naukowcy o ogromnym dorobku, z którymi współpracuję od wielu lat. Mam nadzieję, że wkrótce będzie widać efekty tej współpracy, bo zamierzam korzystać z ich dorobku, dokonań, ale również pomysłów – powiedział prof. Dziubek.

– Dziękuję państwu, że zgodziliście się przyjąć propozycję zasiadania w radzie Centrum Badawczo – Wdrożeniowego Akademii Kaliskiej. Jak widzicie, nie ustajemy w wysiłkach, by rozwijać naszą uczelnię. Ten rozwój jest możliwy, ponieważ spotykamy się z życzliwością ze strony naukowców z renomowanych uczelni. Wasza obecność tutaj świadczy o tym, że doceniacie nasze starania. Raz jeszcze dziękuję i życzę owocnej współpracy – powiedział rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła.

Centrum Badawczo – Wdrożeniowe Akademii Kaliskiej ma przede wszystkim inicjować, organizować i koordynować różne formy aktywności badawczej, naukowo – technicznej i innowacyjnej, pracowników wszystkich wydziałów i jednostek Akademii Kaliskiej. Centrum ma tworzyć warunki do rozwoju nauki, innowacji i komercjalizacji wiedzy, poprzez stworzenie infrastruktury, umożliwiającej swobodny transfer pomiędzy światem nauki, a interesariuszami zewnętrznymi. Szczególnym celem Centrum jest aktywizacja studentów do działań badawczo – wdrożeniowych, w postaci propagowania innowacyjnego myślenia, połączonego z nabyciem kompetencji związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych. Te cele centrum realizuje od dawna, występując o granty badawcze, a także współpracując z Urzędem Patentowym RP, regionalnymi ośrodkami informacji patentowej, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, czy kancelariami i rzecznikami patentowymi.

Radę Centrum Badawczo – Wdrożeniowego tworzą:

– dr hab. inż. Ryszard CHROBAK – Wydział Zarządzania i Dowodzenia, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;
– dr hab. inż. Grzegorz DOMEK – Wydział Mechatroniki, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
– dr hab. Włodzimierz FEHLER, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach;
– prof. dr hab. inż. Józef GACEK,  Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie;
– dr Grzegorz GRONDYS,  Komendant Straży Miejskiej w Szczecinku, Szczecineckie Bractwo Kurkowe, Zachodniopomorska Chorągiew ZHP w Szczecinie,

– dr inż. Marian KRYŁOWICZ, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu, Dowódca Wielkopolskiej Legii Akademickiej; Prezes Stowarzyszenia Edukacja da Bezpieczeństwa w Poznaniu, Menadżer Bezpieczeństwa;
– prof. dr hab. Witold LIDWA, Wydział Bezpieczeństwa Narodowego, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie;

– Grzegorz NAMYSŁ, prokurent spółki z o.o. Konsorcjum KONKRET w Kaliszu, prezes Stowarzyszenia Strzeleckiego Bellona w Kaliszu;
– insp. dr Agnieszka SADŁO-NOWAK, prodziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie;
– dr inż. Krzysztof TYSZCZUK,  Wydział Mechatroniki, Uniwersytet im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
– dr hab. Paulina WOJTYŁA-BUCIORA, kierownik Katedry Zdrowia Publicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego;
– dr hab. inż. Remigiusz WIŚNIEWSKI – kierownik Zakładu Nauk o Bezpieczeństwie i Edukacji Obronnej, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku;
– dr hab. inż. Henryk WYRĘBEK, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach.


Symulator proceduralny, umożliwiający wykonywanie w wirtualnej rzeczywistości prostych czynności obsługowych śmigłowca Mi-8 oraz samolotu M28 Bryza, mają do dyspozycji studenci Akademii Kaliskiej. Symulator trafił do Instytutu – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych dzięki jego szefowi – prof. Antoniemu Niepokólczyckiemu.

– W Instytucie – Centrum Doskonałości Badań Kół Zębatych Akademii Kaliskiej powstał projekt utworzenia Centrum Praktycznego Kształcenia, w którym wykorzystywana będzie technologia wirtualnej rzeczywistości – przyznaje prof. Antoni Niepokólczycki.  – Częścią realizacji tego projektu było podpisanie pomiędzy Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych w Warszawie (ITWL), a Akademią Kaliską listu intencyjnego, którego przedmiotem jest współpraca w zakresie e-learningu, dokumentacji multimedialnej, poszerzonej i wirtualnej rzeczywistości. W ramach podjętej współpracy, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych zainstalował w naszym centrum własny symulator proceduralny, umożliwiający wykonywanie w wirtualnej rzeczywistości prostych, podstawowych czynności obsługowych śmigłowca Mi-8 i samolotu M28 Bryza.

Technologia wirtualnej rzeczywistości, powszechnie znana dzięki jej szerokiemu wykorzystaniu w rozrywce, np. filmy 360o, czy akcesoria uzupełniające do gier, dzięki którym stajemy się częścią wirtualnego świata, znajduje również zastosowanie w innych dziedzinach – medycynie, sztuce, inżynierii, architekturze itp. Może być również wykorzystywana do praktycznego kształcenia, szczególnie wtedy, gdy kształcenie to jest bardzo kosztowne lub szczególnie niebezpieczne. Intencją pomysłodawców Centrum Praktycznego Kształcenia jest objęcie zakresem działania obszarów: inżynierii mechanicznej, ratownictwa medycznego i bezpieczeństwa.

Z symulatora jako pierwsi korzystali kaliscy dziennikarze.

– Założony na głowę hełm wyposażony w gogle do wirtualnej rzeczywistości niczym za dotknięciem czarodziejskiej różdżki “teleportuje”  człowieka do olbrzymiego hangaru, w którym tuż przed nami pojawia się jak żywy, szturmowy  śmigłowiec Mi-8 albo samolot śmigłowy i to rzeczywistej wielkości.  Dodatkowo obracając głową, czy chodząc widzimy tak jakbyśmy rzeczywiście znajdowali się obok śmigłowca – relacjonuje Arkadiusz Woźniak, właściciel tygodnika ,,Życie Kalisza”. – Największe jednak wrażenie robi możliwość “wejścia” do środka maszyny i poruszania się po jej wnętrzu gdzie widoczne są najdrobniejsze szczegóły.  Można nawet usiąść za sterami, wystartować silniki, zwiększyć ich moc i przy ryku pełnej mocy silników “pobawić” się wolantem, widząc dokładnie to samo co pilot. Zadbano nawet o zmieniający się widok w lusterkach wstecznych. Już po chwili zacząłem się mimowolnie schylać przechodząc przez nieistniejące niskie drzwi do kokpitu. Wrażenia niesamowite.

– Nie miałem wcześniej do czynienia z wirtualną rzeczywistością – dodaje Marcin Woźniak, dziennikarz portalu calisia.pl. – Sporo o tym czytałem, ale nigdy wcześniej nie miałem okazji testować. Dzięki specjalnym goglom przeniosłem się do wnętrza samolotu, mogłem usiąść w helikopterze, odpaliłem silniki. Jestem pod wielkim wrażeniem oddania detali i możliwości jakie miałem podczas korzystania z tego systemu. W jednej chwili z pomieszczenia uczelni przeniosłem się do maszyny, w której mogłem wszystkiego „dotknąć”. Sądzę, że takie rozwiązanie to przyszłość uczelni nie tylko na kierunkach technicznych, ale również medycznych.

Trasowanie miasta - miniaturka

Naukowcy z całej Polski będą w Akademii Kaliskiej zastanawiać się, w jaki sposób usprawnić komunikację samochodową w mieście, aby była ona przyjazna dla mieszkańców i zabytkowej infrastruktury. Już w czwartek, 9. czerwca odbędzie się bowiem ogólnopolska konferencja naukowa:

,,Trasowanie miasta – samochodowe arterie komunikacyjne a urbanistyczne otoczenie zabytkowe dawniej, dziś i jutro”.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Komitet Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk, Prezydent Miasta Kalisza Krystiana Kinastowski oraz rektor Akademii Kaliskiej, prof. Andrzej Wojtyła. Dokładny harmonogram konferencji publikujemy poniżej.

Organizatorzy: Ośrodek Badań Regionalnych Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Wojciechowskiego w Kaliszu, Pracownia Historii Sztuki i Kultury Artystycznej Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr Makary Górzyński, OBR Akademii Kaliskiej.

Patronat honorowy: Komitetu Architektury i Urbanistyki Polskiej Akademii Nauk i Prezydenta Miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego oraz rektora Akademii Kaliskiej, dr hab. n. med. Andrzeja Wojtyły.

Komitet Naukowy:
Prof. Hanna Grzeszczuk-Brendel (Politechnika Poznańska)
Prof. Sławomir Gzell (KAiU PAN, Politechnika Warszawska)
Prof. Danuta Kłosek-Kozłowska (Politechnika Warszawska)
Prof. Piotr Marciniak (Politechnika Poznańska)
Prof. Maciej Nowak (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Dr Izabela Rącka (Akademia Kaliska)
Prof. Jadwiga Roguska (KAiU PAN)
Prof. Jan Salm (Politechnika Łódzka)
Prof. Krzysztof Walczak (Akademia Kaliska, Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk)
Prof. Jacek Wesołowski (Politechnika Łódzka)
Projekt logotypu: Lidia Łyszczak

Miejsce i forma obrad: Kalisz, Collegium Novum Akademii Kaliskiej im.
Prezydenta S. Wojciechowskiego w Kaliszu, ul. Nowy Świat 4, sala błękitna

8:45 – 09:30 – Rejestracja uczestników – hall na I piętrze – poczęstunek otwierający

Sala błękitna
09:30 – 10:00 – Otwarcie konferencji i powitanie uczestników oraz gości / Organizatorzy: Kierownik Ośrodka Badań Regionalnych Akademii Kaliskiej i Przewodniczący Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, prof. Krzysztof Walczak; kierownik programowy: dr Makary Górzyński / Przedstawiciele władz miasta)
10:00-11:30 – Prowadząca: prof. Jadwiga Roguska
10:00-10:20 – prof. dr hab. inż. arch. Piotr Marciniak, Politechnika Poznańska, Metamorfozy socjalistycznej urbanistyki a historyczna przestrzeń polskich miast,
10:20-10:40 – dr hab. inż arch. Piotr Fiuk, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, KAiU PAN, Koncepcje i realizacje arterii komunikacyjnych w zespołach staromiejskich w XX i pocz. XXI w. — modyfikacja i perspektywy (Szczecin, Hamburg, Brunszwik, Kolonia, Rotterdam),
10:40-11:00 –  dr hab. inż. arch. Jacek Wesołowski, Politechnika Łódzka, 3:1 – czyli o prawdziwym i pozornym usuwaniu arterii ze śródmieść,
11:00 – 11:30 – DYSKUSJA
11:30 – 12:00 – PRZERWA KAWOWA


12:00-13:30 – Prowadzący: prof. Piotr Marciniak
12:00-12:20 –  dr inż. arch. Anna Agata Wagner, Politechnika Warszawska, KAiU PAN, Trasowanie powojennej Warszawy w kontekście architektury zabytkowej na przykładzie trzech śródmiejskich arterii: Trasy W-Z, południowego odcinka Marszałkowskiej oraz Trasy Łazienkowskiej,
12:20-12:40 – dr Kamil Śmiechowski, Uniwersytet Łódzki, Arterie komunikacyjne a degradacja zabytkowych przestrzeni publicznych. Przypadek Łodzi i Zagłębia Dąbrowskiego,
12:40-13:00 – mgr inż. arch. Adrianna Brechelke, Politechnika Poznańska, Powojenne kształtowanie arterii komunikacyjnych w odbudowywanym Kołobrzegu,
13:00 – 13:40 – DYSKUSJA
13:40 – 14:30 – PRZERWA OBIADOWA
14:30-17:20 –  Prowadząca: dr Iwona Barańska
14:30-14:50 – dr hab. inż. arch. Jan Salm, prof. PŁ, Politechnika Łódzka, Stare miasta a komunikacja. Od Wschodnich Prus do województwa warmińsko-mazurskiego,
14:50-15:10 – mgr Kacper Szewczyk, Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Łódzkiego, Problemy transportu samochodowego na terenie historycznych układów urbanistycznych na przykładach wybranych miast w województwie łódzkim,
15:10-15:30 – mgr inż. arch. Iwona Krawiec, Politechnika Warszawska, Wpływ rozwoju infrastruktury drogowej na historyczne układy urbanistyczne małych miejscowości i „miast zdegradowanych”. Analiza i ocena problemu na wybranych przykładach z Mazowsza,
15:30 – 16:00 – DYSKUSJA
16:00 – 16:20 – PRZERWA KAWOWA
16:20-17:00 – dr Makary Górzyński, Akademia Kaliska im. Prezydenta S. Wojciechowskiego, Trasowanie miasta zabytkowego: kaliskie uwarunkowania historyczne i perspektywy zmian

17:00-17:30 – DYSKUSJA KOŃCOWA i PODSUMOWANIE KONFERENCJI, WNIOSKI KOŃCOWE