• Polski
 • English
  • Kontrast
  • Czcionka
grafika osoba siedząca przy laptopie

Konferencję naukową, podsumowującą projekt naukowo badawczy ,,  “Wymiary bezpieczeństwa publicznego i ich wieloaspektowość” organizuje Centrum Badawczo – Wdrożeniowe Akademii Kaliskiej. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 lutego 2022 roku.

Na podstawie zarządzenia JM Rektora Profesora Akademii Kaliskiej dra  n. med. Andrzeja Wojtyły – od roku 2019 funkcjonuje w Uczelni  – Centrum Badawczo-Wdrożeniowe. Podstawowym celem jego działania jest inicjowanie, organizowanie i   koordynowanie zróżnicowanych form aktywności badawczej, naukowo-technicznej oraz  innowacyjnej pracowników wszystkich wydziałów i  jednostek Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego.

Zakres badań naukowych Centrum ma charakter interdyscyplinarny, uwzględniający paradygmaty właściwe dla poszczególnych dyscyplin naukowych uprawianych w Uczelni. Dodatkowo Centrum tworzy warunki do rozwoju nauki, innowacji i komercjalizacji wiedzy poprzez stworzenie infrastruktury umożliwiającej swobodny transfer pomiędzy światem nauki a interesariuszami zewnętrznymi.

W ramach Centrum działają zespoły badawcze realizujące określone projekty – zatwierdzane przez dyrektora – prof. Akademii Kaliskiej dra hab. Ireneusza T.  Dziubka. Rekrutacja do składu zespołu badawczego następuje z grona: pracowników Akademii Kaliskiej, realizujących projekty badawcze lub badawczo-dydaktyczne; osób zatrudnionych w ramach projektów grantowych i innych pokrewnych; nauczycieli akademickich zatrudnionych poza Akademią; doktorantów i studentów Akademii Kaliskiej, jak również pochodzących ze środowiska zewnętrznego; krajowych i zagranicznych badaczy oraz specjalistów w obszarze działania Centrum.

Na takich podstawach – liderem/kierownikiem zespołu badawczego, powołanym do realizacji projektu pn. “Wymiary bezpieczeństwa publicznego i ich wieloaspektowość”  –  została dr nauk o obronności Bogumiła Pawlaczyk.

Podstawowy cel urzeczywistnienia sformułowanego w ten sposób tematu powiązano z  intencjonalnymi staraniami obejmującymi zintegrowanie zróżnicowanych poglądów na temat bezpieczeństwa.

W tym miejscu należy zauważyć, że powszechnie dostępny dorobek naukowy związany z identyfikacją i wyjaśnieniem istoty bezpieczeństwa jest bezsprzecznie znaczący. Niestety – przekłada się to na wielość objawianych niezgodności, a nawet kontrastów. Dotyczą one sposobów postrzegania bezpieczeństwa jako podstawy bytu i funkcjonowania wszelkich przedmiotów poznania; interpretacyjnych potrzeb definiujących wybrane zjawiska badaczy; przyjętych perspektyw poznawczych; wybranego języka opisu bądź zastosowanych metod tego poznania. Wynikiem tej różnorodności jest sektorowa wieloaspektowość ujęć bezpieczeństwa, która nie sprzyja tworzeniu wspólnej płaszczyzny jego poznawania jako kategorii uniwersalnej.

W takim stanie rzeczy przyjęto, że główny problem badawczy projektu zostanie sformułowany w postaci pytania o treści: W jaki sposób sektorowe postrzeganie bezpieczeństwa zdeterminowane jest utylitarnymi celami każdej z istniejących stref i   na ile, takie upodmiotowienie wybranego kierunku badań rzeczywistości skutkuje ukierunkowaniem celów poznania, stosowaniem ukształtowanego aparatu poznawczego i języka opisu?

Na tej podstawie – lider projektu – dr Bogumiła Pawlaczyk powołała zespół badawczy, którego szeregi, poza zainteresowanymi badaczami, zasili doktoranci Akademii Kaliskiej. W sposób bezsprzeczny kolegium temu udzieliło wsparcia, szerokie gremium naukowców Akademii Kaliskiej, a w tym ze  szczególnym wyróżnieniem osoby prof. dra hab. inż. Jarosława Wołejszo i grupy z  Instytutu Nauk o   Bezpieczeństwie.

W ujęciu metodologicznym za fundamentalną podstawę prac  – założono wykorzystanie jednej z  interesujących metod heurystycznych  –  brainstorming (z  ang. “burza mózgów”). Jednocześnie przyjęto, że efektywność badawcza grupy projektowej poddana zostanie ocenie przez Zespół Naukowy złożony z wybitnych specjalistów, którzy zajmą odpowiednie stanowiska na specjalnie zorganizowanej konferencji podsumowującej.

Obszary zainteresowań:

 • bezpieczeństwo jako przedmiot poznania wielu dziedzin;
 • uniwersalne wartości bezpieczeństwa;
 • ujęcie bezpieczeństwa oraz wszelkie typologie;
 • uniwersalne wartości bezpieczeństwa;
 • bezpieczeństwo a potrzeby podmiotu w odniesieniu do pewności przetrwania i  rozwoju;
 • poznawcze walory poszczególnych sektorów bezpieczeństwa i ich specyficzne ukierunkowanie;
 • różnice w postrzeganiu bezpieczeństwa, jako podstawy bytu i funkcjonowania wszelkich przedmiotów poznania;
 • utylitarne cele poszczególnych sektorów bezpieczeństwa i ich specyficzne ukierunkowanie;
 • wielość definicji, ujęć, klasyfikacji, systematyk, typologii, typizacji i  kategoryzacji bezpieczeństwa;
 • sektorowa wieloaspektowość ujęć bezpieczeństwa i braki w tworzeniu wspólnej płaszczyzny jego poznawania, jako kategorii uniwersalnej;
 • różnorodność postrzegania tych przedmiotów z pozycji potrzeb definiującego/ badacza;
 • stanowiska wobec istnienia/braku powszechnie akceptowalnego języka opisu;
 • problemy w transponowaniu wiedzy o bezpieczeństwie do praktyki i kształcenia;
 • wyzwania środowiska bezpieczeństwa ujmowanego jako ogół wszystkich czynników otoczenia podmiotu bezpieczeństwa oraz jako wyzwania, szanse, zagrożenia związane z  istnieniem podmiotu bezpieczeństwa;
 • ryzyka bezpieczeństwa, rozumiane jako wypadkowa możliwości zaistnienia negatywnych zdarzeń oraz skutków będących ich wynikiem;
 • zastosowanie teorii bezpieczeństwa w praktyce, na przykład: legislacyjnej, proceduralnej, szkoleniowej, innej;
 • zacieranie różnic pomiędzy bezpieczeństwem.

Sposób podsumowania:

 • konferencja naukowa pt. “Wymiary bezpieczeństwa publicznego i ich wieloaspektowość”;
 • organizatorzy: Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Akademii Kaliskiej wspólnie z Instytutem Nauk o  Bezpieczeństwie;
 • termin: 23-24.02.2022 r.

Honorowy Patronat:

 • JM Rektor prof. Akademii Kaliskiej dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła

Rada Naukowo-Programowa:

Przewodniczący:

 • prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo, Akademia Kaliska

Z-ca Przewodniczącego:

 • dr hab. Ireneusz T. Dziubek,  prof. Akademii Kaliskiej

Członkowie (w kolejności alfabetycznej):

 • prof. dr hab. Tadeusz Buksiński, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Józef Gacek, Wojskowa Akademia Techniczna w  Warszawie
 • prof. dr hab. Ryszard Jakubczak, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
 • prof. dr hab. Stefan Kowal, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kręcikij, Krakowska Akademia im A.  F.  Modrzewskiego
 • prof. dr hab. Mirosław Krzyśko, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Witold Lidwa, Akademia Sztuki Wojennej
 • prof. dr hab. Sławomir Mazur, Krakowska Akademia im A. F. Modrzewskiego
 • prof. dr hab. Andrzej Polak, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. inż. Jan Posobiec, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Grzegorz Raubo, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Katarzyna Sygit, Akademia Kaliska
 • prof. dr hab. Bogdan Szulc, Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
 • prof. dr hab. Maria Trojanek, Akademia Kaliska
 • dr hab. inż. Zbigniew Ciekanowski, Wyższa Szkoła Menadżerska w  Warszawie
 • dr hab. inż. Piotr Dela, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. Uniwersytetu im. Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy
 • dr hab. Włodzimierz Fehler, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
 • dr hab. inż. Ryszard Chrobak, prof. Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie
 • dr hab. Weronika Jakubczak, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie
 • dr hab. inż. Andrzej Kołodziej, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Marek Kubiński, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Konrad Malasiewicz, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. Hanna Mizgajska, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. Andrzej Młodak, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Tomasz Rubaj, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Waldemar Scheffs, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. Mirosław Skarżyński, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr hab. inż. Remigiusz Wiśniewski, prof. Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku
 • dr hab. inż. Henryk Wyrębek, prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w  Siedlcach
 • dr inż. Łukasz Apiecionek, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w  Bydgoszczy
 • dr Jan Frąszczak, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Wiesław Jaszczur, Akademia Kaliska
 • dr Paweł Kamiński, Akademia Kaliska
 • dr Roman Kaszubowski, Akademia Kaliska
 • dr inż. Marian Feliks Kryłowicz, prof. Wyższej Szkoły Komunikacji i  Zarządzania w Poznaniu
 • dr Anna Ludwiczak prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Monika Majchrzak, Akademia Kaliska
 • dr Tatiana Manasterska, prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Zofia Marciniak, Akademia Kaliska
 • dr Bogumiła Pawlaczyk, Akademia Kaliska
 • dr inż. Aneta Pisarska, Akademia Kaliska
 • dr inż. Norbert Prusiński, Akademia Kaliska
 • dr Zuzanna Przyłuska, Akademia Kaliska
 • dr Izabela Rącka, Akademia Kaliska
 • mł. insp. dr Agnieszka Sadło-Nowak, WSPol w Szczytnie
 • dr inż. Jarosław Stelmach, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie
 • dr Beata Wenerska prof. Akademii Kaliskiej
 • dr Wojciech Winkler, Akademia Kaliska
 • dr Sławomir Wronka, Akademia Kaliska
 • dr n. med. Paulina Wojtyła-Buciora, prof. Akademii Kaliskiej

Lider Projektu Naukowo-Badawczego / Redakcja naukowa monografii:

dr Bogumiła Pawlaczyk

email: b.pawlaczyk@akademiakaliska.edu.pl, tel. 601 872 326

Sekretarz Naukowy Konferencji:

dr Zofia Marciniak

email: z.marciniak@akademiakaliska.edu.pl

Komitet Organizacyjny:

Przewodniczący:

mgr Łukasz Mikołajczyk – email:lukamik77@gmail.com, tel.609 856 096

Członkowie:

mgr Ida Parfimczyk – email: ida.parfimczyk@gmail.com, tel.791 852 200

mgr  Oliwia Haja – email: oliwia.haja.@gmail.com, tel. 503 115 028

mgr Adam Handke – email: adamvonhandke@op.pl, tel. 510 306 967

mgr Paweł Wielgocki email: pamwielgoccy@wp.pl, tel. 603216652

Uczestnictwo w przedsięwzięciu:

 • warunkiem uczestnictwa w projekcie (konferencji) jest przesłanie załączonej “Karty zgłoszeniowej” drogą elektroniczną na adres mailowy:

 b.pawlaczyk@akademiakaliska.edu.pl do  dnia: 07.02.2022 r.;

 • prezentacja materiałów – w formie wystąpień, w panelach problemowych, w  czasie do  15   min. (osobiście lub na platformie “Teams” – w zależności od  rozwoju sytuacji epidemicznej);
 • pisemna prezentacja referatów punktowanej monografii – wg załączonych “Wymagań edytorskich”;
 • Rada Naukowo-Programowa zastrzega sobie prawo dokonania tematycznego ograniczenia problematyki obrad po otrzymaniu zgłoszeń uczestnictwa i  tematów referatów;
 • uczestnictwo w projekcie i pracach wyodrębnionych tematycznie na platformie “Teams” jest nieodpłatne;
 • w związku z utrzymującą się sytuacją epidemiologiczną liczyć się należy z możliwością przeprowadzenia konferencji za pośrednictwem Internetu, przy wykorzystaniu narzędzia Microsoft Teams. Link do konferencji oraz program zostanie rozesłany do  20 lutego 2022 r.  O terminie logowania próbnego będziemy informować mailowo.
 • program konferencji zostanie rozesłany mailowo.
 • w przypadku tradycyjnej odsłony konferencji – Organizatorzy przedstawią Zainteresowanym P.P.   konieczne warunki odpłatności, a jednocześnie wskazują, iż nie zapewniają i  nie rezerwują noclegów.

Formularz zgłoszeniowy, oświadczenie autora i wymagania edytorskie można pobrać TUTAJ.

Stypendia fundowane przez Energa-2

Czterech studentów kierunku elektrotechnika, realizowanego w Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej podpisało umowy stypendialne, ufundowane przez firmę Energa-Operator SA. Stypendia będą wypłacane od V semestru przez 15. miesięcy. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wydarzenie to odbyło się w ograniczonym gronie osób na Wydziale Politechnicznym.

Energa-Operator SA w ramach wieloletniej współpracy z Akademią Kaliską przeprowadziła X edycję konkursu stypendialnego, w ramach którego funduje stypendia skierowane do studentów V semestru studiów stacjonarnych I stopnia o profilu praktycznym kierunku elektrotechnika realizowanego na Wydziale Politechnicznym. W poprzedniej IX edycji w roku 2020 takie stypendia zostały przyznane 2 studentom kierunku Elektrotechnika.

4 stycznia 2022 r. przeprowadzone zostały spotkania konkursowe ze stypendystami Akademii Kaliskiej. Spotkania zgodnie z rekomendacjami odbyły się online.

Studenci kierunku Elektrotechnika zaprezentowali swoje prace konkursowe i  odpowiedzieli na pytania Komisji Konkursowej dotyczące prezentowanych prac o tematyce:

 • Przegląd technologii ładowania samochodów elektrycznych. Ocena zagrożeń wynikających z szerokiego rozwoju ładowarek szybkiego ładowania dla pracy sieci elektroenergetycznej, propozycje rozwiązań umożliwiających ich niezakłóconą pracę w sieci.
 • Technologia ładowania samochodów elektrycznych.
 • Wyłączniki próżniowe w sieci 110 kV.

Tematyka prac przedstawionych przez studentów była bardzo ciekawa i aktualna. Prace były interesujące i poruszały technologie, które w Polsce nie są jeszcze dobrze rozwinięte. Studenci w swych pracach zwrócili uwagę na to, że rozwiązania z pozoru idealne, posiadają swoje wady, których nie można ignorować i trzeba się z nimi zmierzyć, także pod kątem ochrony środowiska.  

W Komisji konkursowej było dwóch przedstawicieli Akademii Kaliskiej oraz trzech Energa-Operator SA:

 1. Piotr Czarnywojtek – Prodziekan Wydziału Politechnicznego,
 2. Dominik Wojtaszczyk – Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Elektrotechnika,
 3. Marcin Andrzejewski – Dyrektor Rejonu Dystrybucji Ostrów Wlkp.,
 4. Robert Karolak – Kierownik Biura Zarządzania Usługami,
 5. Krystyna Kulon – Główny Specjalista ds. Personalnych.

Komisja rekomendowała przyznanie stypendiów niżej wymienionym studentom:

 1. Jakub Marcinkowski,
 2. Michał Pawelec,
 3. Mateusz Koniarek,
 4. Kamil Leszka.

Decyzja Komisji Konkursowej została zaakceptowana przez Energa-Operator SA i w efekcie zostały przygotowane i podpisane przez studentów umowy na Wydziale Politechnicznym Akademii Kaliskiej.

bezpłatne wsparcie psychologiczne
logotypy

Obecna sytuacja pandemiczna, realia w których przyszło nam żyć i funkcjonować, a co za tym idzie zmiana trybu naszego życia wpłynęły mocno na stan naszego zdrowia psychicznego.

W IV kwartale 2020 roku blisko 80% otwiera się w nowym oknie ankietowanych przez Human Power w ramach badania „Stresoodporni” odpowiedziało, że doświadcza ataków paniki, nad którymi trudno im zapanować. 70% respondentów przyznało, że odczuwa więcej stresu niż przed pandemią, a blisko 40% można zaliczyć do grupy, która charakteryzuje się słabszą kondycją psychiczną. Niepokojący jest fakt, że ponad 81% osób sięga po środki uspokajające, aby poradzić sobie z lękiem i niepokojem, a ponad 72% sięga po alkohol lub inne używki, aby uspokoić swoje myśli. Zebrane dane wskazują na jedno – obszar odporności psychicznej i jej budowania powinien stać się kluczowym zagadnieniem.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska akademickiego, w okresie styczeń – grudzień 2022 zarówno studenci, jak i pracownicy Akademii Kaliskiej będą mogli skorzystać z bezpłatnego wsparcia psychologicznego/ psychoterapeutycznego. Wsparcie skierowane jest do osób deklarujących, że są osobami ze szczególnymi potrzebami, w pierwszej kolejności udzielone zostanie osobom z niepełnosprawnościami.

W celu zgłoszenia należy wypełnić i przesłać Formularz zgłoszeniowy na wsparcie psychologiczne/psychoterapeutyczne (link)

Wsparcie będzie świadczone w formie stałego dyżuru (Harmonogram stałego dyżuru) oraz godzin interwencyjnych. Miejsce: ul. Górnośląska 10 w Kaliszu. 

Zapisy oraz potwierdzanie terminów wsparcia administruje WETALK S.C. (OŚRODEK POMOCY I EDUKACJI PSYCHOLOGICZNEJ), ul. Górnośląska 10, 62-800 Kalisz. 

Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego nie przetwarza przekazanych danych osobowych.

Wsparcie świadczone jest w ramach projektu „Uczelnia Dostępna” POWR.03.05.00-00-A032/20 Uczelnia dostępna

warsztaty Akademia Kaliska

Akademia Kaliska w ramach współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza studentów na niezwykle ciekawe zajęcia z kompetencji miękkich. Koordynatorem tego projektu jest prof. UAM dr hab. Adam Szymaniak.

Kompetencje miękkie to umiejętność odnalezienia się w sytuacji społecznej. Dzięki nim potrafimy współdziałać z innymi ludźmi, przedstawiać swoje stanowisko, tworzyć swój wizerunek w przestrzeni społecznej. Soft skills należą do kompetencji przyszłości. W ogłoszeniach o pracę są oczekiwane przez większość pracodawców. Umiejętność pracy w zespole, kreatywność, kompetencje interpersonalne, myślenie kognitywne decydują o zatrudnieniu kandydata, a później o jego dalszej karierze. Posiadając rozwinięte umiejętności miękkie skuteczniej rozwiązujemy problemy zawodowe i lepiej radzimy sobie w życiu prywatnym. Każdy z nas posiada soft skills. Można i należy je ćwiczyć.

Warsztaty prowadzone będą przez doświadczonych wykładowców, trenerów i praktyków biznesu z UAM w Poznaniu. Oferują możliwość praktycznego przećwiczenia wybranych aspektów kompetencji miękkich. Patronat merytoryczny nad warsztatami sprawują specjaliści i kierownicy prowadzonych na UAM w Poznaniu Podyplomowych Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Podyplomowych Studiów Coachingu.  

TEMATY WARSZTATÓW 

 1. Team building (stacjonarnie, godz. 9.00-15.00, prowadzący: Adam Szymaniak, UAM) 
 2. Kompetencje interpersonalne w oparciu o model Insights Discovery (stacjonarnie, godz. 9.00-15.00, prowadzący: Adam Szymaniak, UAM) 
 3. Warsztaty asertywności (online, godz. 9.00-13.00, prowadząca: Izabela Cytlak, UAM)

DODATKOWE INFORMACJE

 • W skład pakietu wchodzą 3 szkolenia.
 • Uczestnikiem może być student, którego wiek mieści się w przedziale 20-39 lat.
 • Każdy uczestnik bierze udział we wszystkich 3 warsztatach.
 • Udział w warsztatach jest sfinansowany z grantu pozyskanego przez UAM w Poznaniu. Uczelnia i studenci nie ponoszą kosztów udziału w szkoleniach.
 • Studenci otrzymują certyfikaty ukończenia szkoleń

Zapisy na warsztaty u Pani Marty Podwapińskiej e-mail: m.podwapinska@akademia.kalisz.pl  tel.: +48 62/ 500 07 47 Warunkiem udziału w warsztatach jest wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych. Serdecznie zapraszamy!

rekrutacja 2022

Rozpoczęła się rekrutacja na dwa kierunków studiów drugiego stopnia: inżynieria środowiska oraz zdrowie publiczne. Dokumenty można składać w dziale kształcenia i rekrutacji do 15 lutego.

Zdrowie publiczne

Głównym celem kształcenia na kierunku zdrowie publiczne ze specjalnością promotor zdrowia będzie uzyskanie przez absolwenta kwalifikacji z zakresu promocji zdrowia oraz przygotowanie do pracy z populacją osób w różnym wieku, w zakresie wzmacniania zachowań prozdrowotnych.

W trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę na temat podstawowych problemów i zagrożeń zdrowia populacji oraz działań profilaktycznych podejmowanych w obszarze ochrony zdrowia publicznego. Absolwent będzie posiadał podstawowe umiejętności związane z zarządzaniem zasobami niezbędnymi do realizacji wytyczonych celów polityki zdrowotnej państwa na różnych szczeblach organizacyjnych: instytucji samorządowych, rządowych, instytucji pozarządowych oraz organizacji udzielających świadczeń w zakresie zdrowia.

Studenci zostaną wyposażeni w umiejętności oraz kompetencje społeczne, które sprawią, że poradzą sobie w przyszłości z wyzwaniami podjętej pracy. Uzyskane kwalifikacje pozwolą absolwentom na świadczenie usług w zakresie doboru właściwych programów prozdrowotnych i poprawy jakości życia na każdym etapie ontogenezy.

Zadaniem stawianym przed promotorami zdrowia (specjalność studiów) jest edukowanie i poprawa jakości życia społeczeństwa. Zdobyte w trakcie studiów kompetencje pozwolą przyszłym absolwentom na możliwość podjęcia pracy w krajach Unii Europejskiej ze względu na duże zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.

Celem podejmowanej współpracy ze środowiskiem lokalnym jest stworzenie warunków do rozwijania indywidualnych zainteresowań, umiejętności i wiedzy studentów, jak również promowanie zdrowego stylu życia, propagowanie aktywności fizycznej służącej zdrowiu
w różnych grupach społecznych ze szczególny uwzględnieniem osób starszych.

Zasadniczym celem kształcenia na kierunku zdrowie publiczne, który bezpośrednio podkreśla związek z obszarem nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej jest współodpowiedzialność za zdrowie zarówno indywidualnego pacjenta jak i grup ludności oraz poszanowanie zasad etyki zawodowej i uregulowań prawnych obowiązujących pracowników ochrony zdrowia.

Podstawowym celem kształcenia na kierunku jest: nauczenie umiejętności posługiwania się wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu promocji zdrowia. Absolwent kierunku może aplikować o pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w placówkach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu zdrowia, instytucjach ukierunkowanych na zajęcia z osobami w różnym wieku m.in.: w domach pomocy społecznej, w dziennych placówkach opieki, organizacjach społecznych i samorządowych zajmujących się ochroną i promocją zdrowia (np. w osiedlowych/gminnych klubach seniora, świetlicach środowiskowych dla dzieci i młodzieży, w placówkach kulturalnych) a także w ośrodkach zdrowia kierujących swoje działania promocyjne lub profilaktyczne do osób w różnym wieku.

Inżynieria Środowiska II stopień – 3 semestralne

Trzysemestralne (1,5 roczne) studia drugiego stopnia niestacjonarne na kierunku inżynieria środowiska przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków inżynieria środowiska oraz budownictwo oraz kierunków pokrewnych, posiadających tytuł inżyniera, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia trwające co najmniej 7 semestrów (nabór na semestr letni). Absolwenci kierunku budownictwo oraz pokrewnych zobowiązani będą zaliczyć zajęcia uzupełniające. O zakwalifikowaniu kierunku studiów jako pokrewny decyduje wydziałowa komisja rekrutacyjna na podstawie przedłożonego suplementu do dyplomu. 

UWAGA 

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunków innych niż wyżej wymienione będą mogli ubiegać się o przyjęcie na czterosemestralne studia drugiego stopnia na kierunek inżynieria środowiska (nabór na semestr zimowy w roku akademickim2022/2023; semestr pierwszy w formie niestacjonarnej, a od semestru drugiego możliwość kontynuacji studiów w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej). 

Specjalność POWIETRZE, WODA I ŚCIEKI 

Program studiów zakłada solidne poznanie podstaw na poziomie magisterskim. Na tych mocnych podstawach studenci dokonują wyboru zajęć z obszernej listy przedmiotów specjalnościowych. Pozwoli to przyszłym absolwentom dopasować się do bardzo zróżnicowanych potrzeb rynku pracy, a w wielu przypadkach – do potrzeb ich aktualnego miejsca pracy. Semestr ostatni jest całkowicie poświęcony wykonaniu pracy dyplomowej. 

Absolwenci kierunku inżynieria środowiska są przygotowani do pracy koncepcyjnej oraz posiadają umiejętność korzystania z najnowszych osiągnięć nauki i techniki, m.in. z programów komputerowego wspomagania projektowania, obliczania oczyszczalni ścieków, urządzeń ochrony powietrza, opłat środowiskowych oraz programów statystycznych niezbędnych w monitoringu środowiska. Stanowi to bardzo dobrą podstawę do podjęcia dalszych studiów na trzecim stopniu kształcenia, w ramach studiów doktoranckich. 

Ważną cechą studiów drugiego stopnia na kierunku inżynieria środowiska jest to, że jego absolwenci nabywają prawo ubiegania się o państwowe uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie instalacji sanitarnych (bez ograniczeń) oraz w specjalności konstrukcyjnej (w ograniczonym zakresie) w zależności od odbytej praktyki zawodowej, koniecznych do sprawowania samodzielnej funkcji w zakresie projektowania, kierowania i nadzoru robót budowlanych. 

Szczegóły oferty, można znaleźć TUTAJ:

irk.akademia.kalisz.pl otwiera się w nowym oknie

Druga publiczna obrona rozprawy doktorskiej w Akademii Kaliskiej stała się faktem. Tym razem przed komisją złożoną z naukowców, doskonale zaprezentował się mgr inż. Sławomir Kotoński.

Bryg. mgr inż. Sławomir Kotoński napisał rozprawę doktorską na temat ,,Koncepcja ochrony przeciwpożarowej w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom ludności na przykładzie obszaru chronionego przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu ”, która została poparta wieloletnimi badaniami i osobistym doświadczeniem doktoranta. Promotorem pracy, która uzyskała bardzo pozytywne recenzje, był prof. dr hab. inż.  Jarosław Wołejszo.

Posiedzenie Senatu Akademii Kaliskiej, na którym został nadany stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie mgr inż. Sławomirowi Kotońskiemu odbyło się  16 grudnia 2021 r. Od tego dnia autor rozprawy może posługiwać się stopniem doktora.

Profesor Katarzyna Maria Sygit - Osobowością RP-3

Pragniemy zawiadomić, że Katarzyna Sygit – Prorektor ds. Nauki została zaszczytnie uhonorowany tytułem członkowskim w BRITISH PUBLISHING HOUSE w oparciu o wybitne osiągnięcia, co skutkuje m.in. umieszczeniem sylwetki Pani Profesor w prestiżowym wydaniu Encyklopedii Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej w ekskluzywnej edycji BRITISHPEDIA.

BPH – BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD

W 1849 roku w Wielkiej Brytanii została opublikowana przez szkockiego wydawcę Adama Blacka pierwsza encyklopedia biograficzna. Dzisiaj Wydawca powraca do tej ponad 160-letniej historii i publikuje w swoim leksykonie biografie wyjątkowych Osobistości.
W wydawanym przez BPH – BRITISH PUBLISHING HOUSE LTD kompendium biograficznym pod nazwą Encyklopedia Osobistości Rzeczypospolitej Polskiej znajdziecie Państwo ludzi, którzy z uwagi na swoje dotychczasowe dokonania są postrzegani jako wybitne Osobistości.

Celem Encyklopedii Britishpedia jest pokazanie społeczeństwu – szczególnie młodzieży, że działania człowieka są warte wysiłku, a ich efekty zostaną odpowiednio uhonorowane. Tym samym leksykon zarówno służy kształtowaniu młodego pokolenia, jak również wspiera i promuje osiągnięcia naszego społeczeństwa.

grafika kino pełne studentów

Wyjątkowa okazja, aby zobaczyć na dużym ekranie film o wybitnym artyście – malarzu Adamie Chmielowskim, znanym jako Brat Albert. Film ,,Nędzarz i madame”, będzie zobaczyć w najbliższy czwartek, o godz. 19.30  w kaliskim kinie Cinema 3D. Co ważne, bilet dla studentów, kosztuje jedynie 11 zł.

Konferencja z dziedziny nauk o bezpieczeństwie-3

Kilkudziesięciu naukowców z całej Polski wzięło udział w konferencji naukowej ,,Prakseologiczna sprawność działania w naukach o bezpieczeństwie”, którą zorganizował Instytut Nauk o Bezpieczeństwie Akademii Kaliskiej.

W ciągu dwóch dni obrad, swoje badania i wnioski prezentowali nie tylko profesorowie, czy doktoranci, ale również studenci. Obrady można oglądać w serwisie youtube.com.

PIERWSZY DZIEŃ KONFERENCJI

Link do serwisu youtube – Pierwszy dzień konferencji otwiera się w nowym oknie

DRUGI DZIEŃ KONFERENCI

Link do serwisu youtube – Drugi dzień konferencji otwiera się w nowym oknie

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 2021

Do końca listopada można składać prace dyplomowe – licencjackie bądź magisterskie, obronione w roku akademicki m 2020/2021. Pula nagród wynosi 30 tys. zł.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: prac licencjackich i inżynierskich oraz prac magisterskich.

Mogą wziąć w nim udział studenci bądź absolwenci Akademii Kaliskiej, którzy kształcili się na studiach stacjonarnych  i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich i obronili swoje prace w roku akademickim 2020/2021. Prace mogą być zgłaszane przez autorów, promotorów lub dziekanów wydziałów.

W przypadku zgłoszenia pracy przez inną osobę niż autor pracy, wymagana jest również zgoda autora.

Zgłoszenia (egzemplarz pracy w miękkiej oprawie oraz na nośniku elektronicznym CD, a także specjalny formularz, stanowiący zgłoszeniowy, dostępny TUTAJ) należy złożyć do 30 listopada (decyduje data stempla pocztowego) w Dziale Współpracy i Rozwoju Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, przy ulicy Nowy Świat 4 (pokój nr 6) z dopiskiem „Konkurs na prace dyplomowe”. Pula nagród w konkursie wynosi 30 tys. zł.