• Polski
  • English
    • Kontrast
    • Czcionka

Znane są wyniki kompleksowej oceny parametrycznej. W dwóch dyscyplinach naukowych Akademia Kaliska otrzymała ocenę B +, a to oznacza, że uczelnia może otwierać szkoły doktorskie.

 – Dotychczas  osoby nieżyczliwe Akademii Kaliskiej zarzucały nam, że nie jesteśmy ,,prawdziwą” uczelnią akademicką, ponieważ mimo prawa nadawania stopnia naukowego doktora w dwóch dyscyplinach, nie mieliśmy przyznanej kategorii naukowej w żadnej dyscyplinie. Zapewniałem wszystkich, że ona się pojawi, ponieważ wiem doskonale, jak pracują naukowcy Akademii Kaliskiej i jaki mają potencjał – powiedział rektor uczelni, prof. Andrzej Wojtyła.

Kompleksowa ocena parametryczna została dokonana przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych. Ocenie poddano blisko 1000 jednostek z całego kraju. Eksperci brali pod uwagę osiągnięcia badawcze, potencjał jednostek oraz efekty ich działalności. Akademia Kaliska otrzymała dwie kategorie B+  w dyscyplinie nauk o zdrowiu oraz w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. A to oznacza, że w uczelni będzie można otworzyć szkoły doktorskie. Dotychczas studia doktoranckie możliwe były jedynie w trybie eksternistycznym.

Czekaliśmy na ten moment, ponieważ wielokrotnie pojawiały się głosy podważające nasz status uczelni akademickiej – dodaje prof. Andrzej Wojtyła. – Z przykrością stwierdzam, że były to głosy radnych, a nawet parlamentarzystów, którzy nie powstrzymywali uszczypliwych uwag  nawet podczas  uroczystej inauguracji roku akademickiego. Tłumaczyłem, że nie miałem wpływu na fakt, iż w 2017 roku ówczesna PWSZ nie przystąpiła do oceny, a kolejna ewaluacja ze względu na pandemię koronawirusa  została przełożona o jeden rok. Byłem jednak spokojny o końcowy wynik i cierpliwie czekałem na ostateczne rozstrzygnięcia. Przyznanie nam w dwóch dyscyplinach naukowych kategorii B+, to doskonała wiadomość i już teraz dziękuję oraz gratuluję naszym naukowcom, którzy intensywnie pracują prowadząc badania i publikując ich efekty. Pragnę jednak dodać, że na pewno będziemy się odwoływać od decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki, ponieważ uważamy, że nie wszystkie nasze osiągnięcia zostały wzięte pod uwagę. Przede wszystkim zwrócimy uwagę, iż w ocenie parametrycznej Akademia Kaliska nie mogła wykazać tzw. liczby ,,N” za 2017 rok. Liczba ,,N” oznacza średnią arytmetyczną liczby pracowników zatrudnionych w jednostce w poszczególnych latach przy prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych w ramach stosunku pracy  w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy. Sygnalizowaliśmy już, że do składania oświadczeń byli zobowiązani pracownicy zatrudnieni w jednostkach naukowych, ubiegających się o środki finansowe na finansowanie działalności statutowej. W 2017 roku nasze badania nie były z tych środków finansowane, co nie znaczy, że ich nie było. Należy zaznaczyć, że badania były finansowane ze środków uczelni. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt sprawy – dział nauki został przeze mnie stworzony na uczelni w połowie 2018 roku, a okres parametryzacji obejmował lata 2017 – 2021. Czyli łatwo obliczyć, że przez dwa lata, musieliśmy pracować z taką intensywnością, by móc wykazać się osiągnięciami, na które inne uczelnie miały 4 lata. Ale to nie wszystko – nie posiadając kategorii naukowej, nie otrzymywaliśmy dotacji na badania naukowe z ministerstwa edukacji i nauki. To nas znacząco ograniczało, a teraz sytuacja się radykalnie poprawi.

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych dokonuje oceny parametrycznej co 4 lata. Poprzednią ewaluację prowadzono w 2017 roku. W całej Polsce oceniono blisko 1000 jednostek naukowych, w tym wydziały i centra badawcze uczelni, instytuty Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze, muzea. Ośrodki były oceniane w ramach grup odpowiadających dziedzinom: nauk humanistycznych i społecznych; ścisłych i inżynieryjnych; nauk o zdrowiu; nauk o sztuce i twórczości artystycznej. Działalność tych ośrodków była analizowana w ramach każdego obszaru, a następie za pomocą algorytmu ustalono ostateczną kategorię naukową.